ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ.2562

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2562

โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ.2562

รับสมัครเยาวชนชาย อายุ 10-18 ปี
อบรมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 30 เมษายน พ.ศ.2562

บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

        Summer นี้พบกับความสนุกสดใส ได้เพื่อนใหม่มากมาย เป็นปิดเทอมที่แตกต่าง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พบกับภาพยนตร์ 3 มิติ 14 เรื่อง นิทรรศการยรก สวรรค์ ประกวดสุนทรพจน์ ชิงทุนการศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย มาสร้างสรรค์ช่วงปิดเทอมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ 
โทร. 02-831-1234


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นชายแท้ อายุ 10 - 18 ปี
2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
3. มีสุขภาพแข็งแรง
4. ไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่


กำหนดการ

- 31 มี.ค. 62 เข้าโครงการ
- 6 เม.ย. 62 พิธีบรรพชา ณ วัดพระธรรมกาย
- 22 เม.ย. 62 พิธีตักบาตรสามเณร ณ วัดพระธรรมกาย
- 30 เม.ย. 62 จบโครงการ

 

เบอร์โทรติดต่อเรื่องบวช สามเณร
 ที่  จังหวัด ชื่อ-ฉายา เบอร์โทร  ลงชื่อ 
1 สมุทรปราการ พระอารีพงศ์ ธมฺมิโก

089-6699103

 
2 กรุงเทพฯ พระมหาสุพจน์ สุวโจ

083-2431800

 
3 อยุธยา พระธีรพงษ์ ธีรวํโส

095-4907246

 
4 ลพบุรี พระวัชระ ฐิตสํวโร

088-2278147

 
5 ปทุมธานี พระศรีรัตน์ โชติรตโน

086-8142144

 
6 ชัยนาท พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม

085-0454625

 
7 นครปฐม พระครูใบฏีกาอรรถ สุจิตฺโต

083-5406653

 
8 นนทบุรี พระกล้า จิตฺตรกฺโข

083-5406402

 
9 สระบุรี พระไพศาล โชติญาโณ

081 4316399

 
10 สิงห์บุรี พระมหาสุริยะ ปญฺญาวชิโร

065-3956388

 
11 อ่างทอง พระมหาสุริยะ ปญฺญาวชิโร

065-3956388

 
12 ราชบุรี พระมหาไสว สุวณฺณภาโส

086-4936636

 
13 กาญจนบุรี พระครูสมุห์พิสิษฐ์ สุภทฺทวํโส

083-5406605

 
14 ประจวบคีรีขันธ์ พระสุรศักดิ์ สุรสกฺโก

089-7940305

 
15 สุพรรณบุรี พระครูปลัดทวี พฺรหฺเทโว

083-5406604

 
16 สมุทรสงคราม พระศุภนิมิตร์ ถิรโสตฺถิโก

086-766-8240

 
17 สมุทรสาคร พระพันธุ์เอก ฐานสกฺโก

083-540-8077

 
18 เพชรบุรี พระครูปลัดวรวิทย์ ถิรปญฺโญ

062-824-6397

 
19 จันทบุรี พระสมุห์สรพงษ์ สุทฺธสทฺโธ

081-5754373

 
20 ระยอง พระวุฒิ อภิวุฑฺโฒ

086-3223496

 
21 ปราจีนบุรี พระมหาธีรากานต์ สมปญฺโญ

082-4509913

 
22 สระแก้ว พระประจักษ์ ชยมงฺคโล

083-5404623

 
23 ตราด พระมหาวันชนะ ญาตชโย

089-7700821

 
24 ฉะเชิงเทรา พระอรรถชัย วฑฺฒธมฺโม

086-4770829

 
25 นครนายก พระจิรศักดิ์ จิรรตโน

089-7771132

 
26 ชลบุรี พระมหาณัฐพงศ์ มณิสุโข

081-5369399

 
27 สุราษฎร์ธานี พระครูอนุกูลสุวรรณประดิษฐ์

081-6293128

 
28 ภูเก็ต พระดนัยภัทร อธิจิตฺโต

085-062-8888

 
29 ชุมพร พระพันดิษฐ์ ยติวํโส

089-470-3368

 
30 ระนอง พระครูสังฆรักษ์ปรีดา ธีรกุโล

089-439-3929

 
31 นครศรีธรรมราช พระมหาคมเพชร ธมมฺวชิโร

082-332-4596

 
32 กระบี่ พระศศิพงศ์ สิริรตโน

093-678-3457

 
33 พังงา พระมหาทวี อินฺทโชโต

084-556-2609

 
34 ตรัง พระปราโมทย์ อติปุญฺโญ

081-596-6833

 
35 ปัตตานี พระจิระศักดิ์ คุณสกฺโก

085-0809184

 
36 สงขลา พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

093-678-3457

 
37 ยะลา พระสมุห์ศุภวัตน์ ธมฺมสุโภ

081-478-2699

 
38 นราธิวาส พระสุชยา มุนิเสฏฺโฐ

084-300-9995

 
39 สตูล พระประกิจ ปโยโค

087-394-1431

 
40 พัทลุง พระบัญชา ปญฺญาวโส

087-226-6142

 
41 แพร่ พระมหา ธนาวิทย์ ธนวิชฺโช

086-5566314

 
42 เชียงราย พระวินัย ฐิตวินฺโย

089-7771132

 
43 แม่ฮ่องสอน พระอิสรภาพ อาจรสมฺปนฺโน

081-5301954

 
44 เชียงใหม่ พระครูวาปีวรมานิต

062-4057072

 
45 ลำพูน พระณัฐพงษ์ กตปุญฺโญ

086-4550592

 
46 ลำปาง พระชาญจิตร์ ญาณยุตฺโต

083-5404877

 
47 น่าน พระสมุห์อุกฤษฏ์ พฺรหฺมํโส

083-5404602

 
48 พะเยา พระมหา อัศนัย วิสฺสุตชโย

084-6975015

 
49 นครสวรรค์ พระทุเรียน

099-4141582

 
50 ตาก พระทวีศักดิ์ ธมฺมกิตฺติโก

085-1322048

 
51 กำแพงเพชร พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

089-7469083

 
52 สุโขทัย พระบุญส่ง สุธมฺโม

-

 
53 พิษณุโลก พระยอ สุทธจิตฺโต

082-3584741

 
54 พิจิตร พระวิรัตน์ ทิฏฺฐรตโน

081-9736974

 
55 อุตรดิตถ์ พระอรรถชาติ อตฺถชาโต

089-7874546

 
56 เพชรบูรณ์ พระสมคิด สีลคุตฺโต

089-4045272

 
57 อุทัยธานี พระมหาเผด็จศักดิ์ สกฺกธมฺโม

089-7777792

 
58 นครราชสีมา พระ​พิทักษ์​ ฐิ​ต​มโน

091-8617232

 
59 อุดรธานี พระมหาสุพล สุพโล

081-6722276

 
60 ชัยภูมิ พระปลัดเกื้อกูล สุภนนฺโท

081-5926631

 
61 หนองคาย พระครูสังฆรักษ์วุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส

064-5246959

 
62 มุกดาหาร พระมหาธีระ นาถธมฺโม

081-3003580

 
63 อุบลราชธานี พระมหา ดร.เสถียร สุวณฺณฐิโต

081-4206772

 
64 สกลนคร พระเชิด กญฺตปญฺโย

081-5645204

 
65 บุรีรัมย์ พระมหา ดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร

085-4154455

 
66 สุรินทร์ พระมหา ดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร

085-4154455

 
67 อำนาจเจริญ พระอนุชา อภิชาโต

083-1281854

 
68 บึงกาฬ พระชานนท์ ชานนฺโท

088-5047977

 
69 ร้อยเอ็ด พระอดิศักดิ์ อติสกฺโก

083-5406367

 
70 มหาสารคาม พระศักดิ์สิทธิ์ ฐานยุตฺโต

083-5406416

 
71 เลย พระชัชวาล ทิตฺตมงคฺโล

085-1845734

 
72 ขอนแก่น พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย

083-6669960

 
73 ศรีสะเกษ พระมหา ดร.ชัชวาลย์ โอภาโส

089-6280112

 
74 กาฬสินธุ์ พระมหา ดร.สมชาย คณิสฺสโร

089-7756779

 
75 นครพนม พระมหากมลชัย กมโล

083-3607170

 
76 ยโสธร พระมหาธานนท์ เวคชโย

088-6475888

 
77 หนองบัวลำภู พระภูวนาถ ฉนฺทสโร

087-8568806

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล