ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2563

โครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8
“รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2-31 มกราคม 2563

ขอเชิญร่วมโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และดอกทรัพย์บานชื่น
ต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา 1,136 รูป

สอบถามโทร. 02-831-1234  www.gbnus.com

 

 

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8 "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5"

        สืบเนื่องจากเทศกาลเริ่มศักราชใหม่ 2563 องค์กรทางพระพุทธศาสนา องค์การพุทธโลก (พล) ร่วมด้วยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และภาคีเครือข่าย 20 องค์กร จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมธรรมยาตราฯ ในระหว่างวันที่ 2 - 31 มกราคม พ.ศ.2563 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ด้วยกิจกรรม "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5"

       ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมทำกิจกรรมธรรมยาตรา ถวายสังฆทาน สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมศีลธรรม สร้างความเป็นสิริมงคล ในเทศกาลขึ้นปีใหม่ รู้รักสามัคคี ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ฝึกให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักธรรมอปจายนมัย ทำให้สังคมไทยสงบสุข ยั่งยืนด้วยบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ และสืบสานพุทธประเพณี
2. เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร
3. เพื่อให้พระภิกษุบวชใหม่ได้ฝึกตนตามพุทธวิธี เป็นศาสนทายาทที่ดีแก่พระพุทธศาสนา
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรม "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5" ตามหลัก "บวร"
5. เพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้กับเยาวชนและประชาชน ให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
6. เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับประเทศชาติ

 

เส้นทางพระผู้ปราบมาร

        คือเส้นทางซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวประวัติของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายของท่านจึงพร้อมใจสถาปนาสถานที่ 7 แห่ง ขึ้นเป็นสถานที่สำคัญในเส้นทางพระผู้ปราบมาร

 

1. สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ
ตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 

2. อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น สถานที่ตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิต
คลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

3. สถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะ
วัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 

4. สถานที่เกิดใหม่ด้วยกายธรรม
วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 

5. อนุสรณ์สถานบางปลา สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก
วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

 

6. สถานที่ค้นคว้า และเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ

 

7. สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย
วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

ตารางกิจกรรมธรรมยาตร ปีที่ 8
ณ อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 7 แห่ง

 

พระของขวัญ ผู้ที่ไปต้อนรับคณะสงฆ์

 

ข้อควรปฏิบัติในการร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา

1. ควรศึกษาตารางกิจกรรมของพระธรรมยาตราล่วงหน้า
2. ควรศึกษาตำแหน่งของอนุสรณ์สถานทั้่ง 7 แห่งที่มีการจัดกิจกรรม
3. ควรถึงพื้นที่ของอนุสรณ์สถาน ที่จัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
4. ควรรวมตัวกันมาเป็นหมู่คณะด้วยรถบัส เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการร่วมงาน กรณีวัดโบสถ์บน พิธีตักบาตร วันเสาร์ที่ 25 ม.ค. ให้มาโดยรถตู้ เพราะรถบัสเข้าพื้นที่ไม่ได้
5. ให้จอดรถในวถานที่จอดรถของอนุสรณ์สถานแต่ละแห่งตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้
6. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จราจรอย่างเคร่งครัด
7. ให้เคารพสิทธิและเอื้อเฟื้อต่อผู้ที่สัญจรไปมาและผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในสถานที่นั้นๆ