ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีมุทิตาสักการะเลื่อนสมณศักดิ์ ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2563


เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ให้


พระมหากมลชัย กมโล ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม 
ที่ พระครูศรีพนมวรคุณ (ผจล.ชพ.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ

พระครูวินัยธรชาญชัย ปิยวาจโก
เจ้าอาวาสวัดภาวนาแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
ที่ พระครูวิเทศภาวนาวิธาน (ทผจล.ชอ.วิ)
เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก
ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

พระครูชัยธรรโมภาส (ลำเพย ชยาภาโส)
รองเจ้าคณะอำเภอเชียงยืน เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สังคม จ.มหาสารคาม
ที่ ราชทินนามเดิม (รจอ.ชอ.)
รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก

เจ้าอธิการมงคล สุมงฺคโล
เจ้าคณะตำบลเวียงคำ เขต ๒ เจ้าอาวาสวัดเกาะเกษวาริการาม จ.อุดรธานี
ที่ พระครูกิตติวรพิพัฒน์ (จต.ชท.)
เจ้าคณะตำบล ชั้นโท

พระครูวาปีปทุมกิจ (ฉลวย สิริปาโล)
เจ้าอาวาสวัดหนองกินเพล จ.อุบลราชธานี
ที่ ราชทินนามเดิม (จร.ชอ.)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก 

พระครูสุธรรมมังคโลภาส (มงคล สุมงฺคโล)
รองเจ้าคณะตำบลบางลูกเสือ เจ้าอาวาสวัดทวีพูลรังสรรค์ จ.นครนายก
ที่ ราชทินนามเดิม (จร.ชอ.)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก 

ขอเจริญพร เรียนเชิญท่านที่เคารพนับถือและศิษยานุศิษย์
ร่วมพิธีมุทิตาสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย