ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สัมมนาวิชาการและนิทรรศการเสมือนจริง "พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล"

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2564

สัมมนาวิชาการและนิทรรศการเสมือนจริง
"พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล"

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 - 21 กันยายน พ.ศ. 2564(ผ่านออนไลน์)


640822_02.jpg


     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเสมือนจริง “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล” ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) จึงขออาราธนาพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ และขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา นักธรรม เยาวชน ครูผู้สอนด้านพระพุทธศาสนา ตลอดจนบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้
 
 
สัมมนาวิชาการ “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล”

     - ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ Zoom Meeting : https://rb.gy/vjt8ma
       Meeting ID. : 995 7437 7964  Passcode : 092663
     - ชมผ่านเพจคณะมนุษยศาสตร์ : @Humanities.KasetsartU
     - ชมผ่านช่องทาง Youtube : Faculty of Humanities, Kasetsart University
 
 
นิทรรศการเสมือนจริง “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล”

     - ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://rilc.ku.ac.th
     - ทุกท่านที่สอบผ่านการวัดความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 50)
       จะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ทางอีเมล์
     - สามารถดาวน์โหลดหนังสือ “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล”
     - สามารถรับฟังการสัมมนาย้อนหลังได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล