หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม ๒ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

mua-mai-ru-ja-an-arai.png

สารบัญ

ทำพระนิพพานให้แจ้ง
ปฏิบัติธรรม

๑. งานที่แท้จริง-------๓๑
๒. สิ่งที่เป็นสาระ กับสิ่งที่ไม่เป็นสาระ-------๓๒
๓. ถามหาความสุข-------๓๔
๔. ความสุขอยู่หนใด-------๓๖
๕. สุขใจเพราะมีธรรม-------๓๘
๖. หยุดใจได้ เข้าถึงบรมสุข-------๔๐
๗. เมื่อใจเริ่มละเอียด-------๔๒
๘. คุณของพระรัตนตรัย-------๔๓
๙. อานุภาพพระรัตนตรัยภายใน-------๔๕
๑๐. พระรัตนตรัยภายใน-------๔๖
๑๑. มรรคผลนิพพานอยู่ในตัว-------๔๘
๑๒. มรรคผลนิพพาน-------๔๙
๑๓. เกิดมาเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้ง-------๕๐
๑๔. มัชฌิมาปฏิปทา-------๕๑
๑๕. ทำไมต้องศูนย์กลางกายฐานที่ ๗-------๕๔
๑๖. รู้ไหมว่ามีบุญมาก-------๕๖
๑๗. เหมือนปลาที่หลุดจากข้อง-------๖๐
๑๘. แสงสว่างส่องทางชีวิต-------๖๒
๑๙. ความลับของชีวิต-------๖๔
๒๐. อยู่ด้วยกันแท้ ๆ แต่ไม่รู้ว่ามีอยู่-------๖๖
๒๑. สุขทุกขั้นตอน-------๖๗
๒๒. เห็นด้วยธรรมจักษุ รู้ด้วยญาณทัสสนะ -------๖๘
๒๓. สันติภาพโลกเกิดจากสันติสุขภายใน-------๗๐
๒๔. ทางรอดของมนุษย์-------๗๓
๒๕. นรกสวรรค์เรื่องเกี่ยวกับตัว พิสูจน์ได้-------๗๔
๒๖. เราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร-------๗๖
๒๗. อานิสงส์การเจริญพุทธานุสติ-------๗๘
๒๘. การเจริญพุทธานุสติ-------๘๐

เทคนิคในการปฏิบัติธรรม
๒๙. สิ่งที่เกื้อหนุนการปฏิบัติธรรม-------๘๕
๓๐. พักผ่อนหย่อนใจที่แท้จริง-------๘๘
๓๑. นั่งแล้วต้องมีความสุข-------๙๐
๓๒. เริ่มต้นในจุดที่สบาย-------๙๒
๓๓. ไม่ต้องแสวงหา-------๙๓
๓๔. ความพอดี (๑)-------๙๖
๓๕. ความพอดี (๒)-------๙๗
๓๖. มีอะไรให้ดูก็ดูไป-------๙๘
๓๗. เมื่อแสงสว่างเกิดขึ้น-------๙๙
๓๘. การนึกภาพ-------๑๐๐
๓๙. นึกให้เป็น-------๑๐๒
๔๐. หยุดเป็นตัวสำเร็จ-------๑๐๕
๔๑. อย่าทำผิดหน้าที่-------๑๐๖
๔๒. เป็นมิตรกับทุกประสบการณ์-------๑๐๘
๔๓. หยาบให้ตรึก ละเอียดให้แตะ-------๑๐๙
๔๔. ตรึกคืออะไร แตะคืออะไร-------๑๑๐
๔๕. ตรึกบ่อย ๆ-------๑๑๑
๔๖. ปกติของใจ-------๑๑๒
๔๗. เมื่อใจถูกส่วน-------๑๑๓
๔๘. ถูกส่วนจึงเห็น-------๑๑๔
๔๙. หยุดนิ่งอย่างเดียว-------๑๑๖
๕๐. เพื่อตัวเรา-------๑๑๗
๕๑. ฝึกใจได้ทุกที่-------๑๒๐
๕๒. บริหารเวลาให้เป็น-------๑๒๑
๕๓. เพิ่มชั่วโมงกลางให้มากขึ้น-------๑๒๒
๕๔. ความสม่ำเสมอสำคัญมาก-------๑๒๔
๕๕. อย่าทําเยอะ-------๑๒๕
๕๖. ฝึกเป็นคนช่างสังเกต-------๑๒๖
๕๗. ยิ่งเรียนยิ่งง่าย-------๑๒๗
๕๘. ฝึกให้เป็นวลี-------๑๒๘
๕๙. นอกรอบ-------๑๓๑
๖๐. ไม่มีนอกรอบในรอบ-------๑๓๒
๖๑. ไม่รักอย่างอื่น-------๑๓๔
๖๒. ที่ไว้วางใจ-------๑๓๕

อุปสรรคและวิธีแก้ไข
๖๓. หยุดความอยาก-------๑๔๑
๖๔. เหตุที่ใจไม่หยุดนิ่ง-------๑๔๒
๖๕. ง่วง - เมื่อย - ฟุ้ง-------๑๔๔
๖๖. วิธีแก้ลุ้นเร่งเพ่งจ้อง-------๑๔๗
๖๗. นึกภาพแล้วตึง-------๑๔๘
๖๘. อย่าตั้งใจมาก-------๑๕๐
๖๙. นึกไปเอง ไม่มีในโลก-------๑๕๒
๗๐. ใจละเอียดจึงเห็น-------๑๕๔
๗๑. รอคอยไม่เป็น ใจเย็นไม่พอ-------๑๕๘
๗๒. อย่าเร่งประสบการณ์-------๑๖๐
๗๓. 3 steps for meditation-------๑๖๒


เพื่อกำลังใจ
๗๔. นั่งธรรมะเหมือนปลูกต้นไม้-------๑๖๗
๓๕. สมหวังแล้ว-------๑๖๘
๗๖ เราไม่ได้แล้วใครจะได้-------๑๗๐
๗๗ อย่าสิ้นหวัง
เมื่อยังใช้ความพยายามไม่เต็มที่-------๑๗๑
๗๘ ทําแทนไม่ได้-------๑๗๒

อย่าประมาท
๗๙ อย่าประมาทในวัย-------๑๗๗
๘๐ รู้สึกอย่างนี้ไหม-------๑๗๘
๘๑ ให้โอกาสตัวเอง-------๑๗๙
๘๒ ถ้าอยากได้จริง ต้องได้-------๑๘๐
๘๓ อย่ามีข้อแม้-------๑๘๒
๘๔ ถ้าทําก็ทําได้-------๑๘๓
๘๕ ให้โอกาสตัวเอง-------๑๘๖
๘๖ วัยแข็งแรง-------๑๘๗
๘๗ ชิงช่วงวัยแข็งแรง-------๑๘๘
๘๘ ความปรารถนาของหลวงพ่อ-------๑๘๙
๙๙ ความชื่นใจของหลวงพ่อ-------๑๙o

แสวงบุญ
๙๐ ใครกันแน่เชย-------๑๙๕
๙๑ บุญอยู่เบื้องหลัง
ความสุขความสำเร็จในชีวิต-------๑๙๖
๙๒ ความตายไม่มีนิมิตหมาย-------๑๙๙
๙๓ เพราะบุญบันดาล-------๒๐๐
๙๔ ทำความดีไว้เถิด ประเสริฐนัก-------๒๐๒
๙๕ บุญต้องทำ กฎแห่งกรรมต้องศึกษา-------๒๐๓
๙๖ รักแท้นอกตัวไม่มี-------๒๐๔
๙๗ สิ่งที่ทําได้ยาก เป็นของเยี่ยม-------๒๐๕
๙๘ หลักวิชชาสร้างทานบารมี-------๒๐๖
๙๙ ไม่เชื่อก็เผื่อเหนียวเอาไว้-------๒๐๗
๑๐๐ ปลูกนิสัยการให้-------๒๐๘
๑๐๑ ยิ่งให้ยิ่งได้-------๒๑๐
๑๐๒ ความสุขจากการให้-------๒๑๑
๑๐๓ ทําไมบางคนรวย บางคนจน-------๒๑๓
๑๐๔ เราคือผู้ออกแบบชีวิต-------๒๑๔
๑๐๕ ทำบุญกับหลวงปู่-------๒๑๖
๑๐๖ ผลบุญอัศจรรย์ทันตาเห็น-------๒๑๘
๑๐๗ เงินพระศาสนา-------๒๒๐
๑๐๘ สวดมนต์เห็นธรรม
อานิสงส์ไม่มีประมาณ-------๒๒๒


สร้างบารมี
๑๐๙ ไปอย่างผู้ชนะ-------๒๓๑
๑๑๐ ชีวิตมีไว้สร้างบารมี-------๒๓๒
๑๑๑ ต้องเตรียมตัวให้พร้อม-------๒๓๔
๑๑๒ ปัจจุบันสำคัญที่สุด-------๒๓๖
๑๑๓ สํารวมอินทรีย์-------๒๓๗
๑๑๔ การให้กําลังใจ-------๒๓๘
๑๑๕ ที่สุดแห่งธรรมคือเป้าหมาย-------๒๔๐
๑๑๖ หัวใจนักรบ-------๒๔๓
๑๑๗ ฝึกตน-------๒๔๔
๑๑๘ เจ้าของบ้าน เจ้าของวัด-------๒๔๖
๑๑๙ การทําหน้าที่กัลยาณมิตร-------๒๔๘
๑๒๐ คู่แข่งที่แท้จริง-------๒๕๐
๑๒๑ โอวาทวันเกิด๒-------๒๕๑


ลมหายใจสุดท้าย
๑๒๒ เรียนรู้สู้มะเร็ง-------๒๕๖
๑๒๓ ป่วยอย่างสง่างาม-------๒๖๒
๑๒๔ ที่พึ่งในวันสุดท้ายของชีวิต-------๒๖๖ 


วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น-------๒๗๓หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม ๒
ลำดับเรื่อง : โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)   จำนวนหน้า 304 หน้า

ขนาดไฟล์ 6 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 6 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล