หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ มงคลชีวิต"ฉบับทางก้าวหน้า" หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

หนังสือมงคลชีวิต 38 ประการ "ฉบับทางก้าวหน้า" โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 

หนังสือมงคลชีวิต 38 ประการ "ฉบับทางก้าวหน้า"

โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

สังคมของประเทศจะดีได้ หากประชาชนทุกคนเป็นคนดี โครงการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" เป็นวิถีทางหนึ่งที่ทำให้เยาวชนของชาติเป็นคนดี

สารบัญ

ปฐมนิเทศ ๑

มงคลหมู่ที่ ๑ ฝึกให้เป็นคนดี
มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล ๑๒
มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต ๒๐
มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา ๒๖

มงคลหมู่ที่ ๒ สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง
มงคลที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม ๓๔
มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน ๔๑
มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ ๕๐

มงคลหมู่ที่ ๓ ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์
มงคลที่ ๗ พหูสูต ๕๘
มงคลที่ ๘ มีศิลปะ ๖๕
มงคลที่ ๙ มีวินัย ๗๐
มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต ๘๓

มงคลหมู่ที่ ๔ บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว
มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา ๙๐
มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร ๙๘
มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์ภรรยา-สามี ๑๑๐
มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง ๑๒๐
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน ๑๒๘

มงคลหมู่ที่ ๕ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม ๑๓๖
มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ ๑๔๖
มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ ๑๕๓

มงคลหมู่ที่ ๖ ปรับเตรียม ภาพใจให้พร้อม
มงคลที่ ๑๙ งดเว้นจากบาป ๑๖๔
มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา ๑๗๖
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม ๑๘๒

มงคลหมู่ที่ ๗ การแสวงหาธรรมะเบื้องต้นใส่ตัว
มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ ๑๙๒
มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน ๒๐๒
มงคลที่ ๒๔ มีความสันโดษ ๒๑๒
มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู ๒๒๔
มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตามกาล ๒๓๒

มงคลหมู่ที่ ๘ การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน ๒๔๒
มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย ๒๕๒
มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ ๒๖๓
มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล ๒๗๔

มงคลหมู่ที่ ๙ การฝึกภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป
มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ ๒๘๕
มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ ๒๙๙
มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ ๓๑๐
มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง ๓๒๓

มงคลหมู่ที่ ๑๐ ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส
มงคลที่ ๓๕ จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ๓๓๐
มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก ๓๓๖
มงคลที่ ๓๗ จิตปราศจากธุลี ๓๔๒
มงคลที่ ๓๘ จิตเกษม ๓๕๐

สรุปคำอธิบายหมู่มงคล ๓๕๘หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf มงคลชีวิต

ชื่อหนังสือ มงคลชีวิต"ฉบับทางก้าวหน้า"
ลำดับเรื่อง : พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พระมหาดร สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) M.D.; Ph.D.   จำนวนหน้า 433 หน้า

ขนาดไฟล์ 3.8 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 3.8 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 168
บริการสั่งออนไลน์
 • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
  แจ้งเสีย


 • ขออนุญาต โหลดเก็บไว้อ่าน และอ้างอิง นะครับ

  ขออานุญาดโหลดไปอ่านนะครับ

  แจ่มมากกกคร้าดีฝุดฝุดเพราะจะได้มีความรู้รอบตัวคร้า

  หนังสือเล่มนี้ดีมากฯ

  ดีค่ะ

  ชอบอ่านมากเลย

  สาธุค่ะ

  จะไปแข่ง

  Ingsthis like this liven things up around here.

  ขอนมัสการ และขอถวายกุศลอันเกิดจากประโยชน์ของหนังสือมงคลชีวิตแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่ทุกท่านด้วยเทอญ ขอให้ท่านเป็นผู้ที่มากล้นด้วยมงคลตลอดไปทุกภพทุกชาติ

  ขอบพระคุณค่ะสำหรับหนังสือดี ๆ มีประโยชน์มากๆ ค่ะ

  ผมก็ได้สอบครับ

  อ่านแล้วเจอความจริงบนโลกนี้เยอะมากครับ

  ขอบคุณแม่และคุณครูมากมากนะคะ

  Deep thinking - adds a new diiosnmen to it all.

  A piece of eriiotudn unlike any other!

  I love these artlsiec. How many words can a wordsmith smith?

  ข้อคิดเยอะมาก

  มีความรู้เยอะ

  ขอบคุณค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  สอบพรุ่งนี้

  อนุโมทนาด้วยครับ

  ทำให้เรามีคุณธรรมมากขึ้น

  พรุ่งนี้จะสอบมงคลชีวิตแล้ว ที่ร.ร.ค.ช.คับผม

  สนุกมากคะ

  หนุก็ได้สอบ

  อยากอ่านอ่ะ

  น่าอ่านมากค่ะ

  ขอบคุณครับบ

  ดีมากมากมากมากครับ

  อเ้ีเี้ั

  อยากได้จัง

  ดีมากเลยค่ะ ใครปฏิบัติตามนี้จะเห็นผล กลายเป็นคนดีค่ะ

  อยากอ่านค่ะ ซื้อที่ไหนค่ะ

  ขอบคุณมากๆ นะคะ ที่ผลิตสื่อดีๆ และจัดทำโครงการดีๆ มีประโยชน์ออกมาเผยแพร่
  จะขอเป็นกำลังใจให้ตลอดไปค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  อ่านหนังสือมคคลชีวิตแล้วมีประโยช์น มากมาย จากโรงเรียนบ้านเหล่าคาม

  จะได้ไปสอบอยากได้

  หาซื้อได้ที่ไหนคะ หนังสือเล่มนี้ อ่านแล้วดีมาก ๆ ...

  พวกเราดีใจมากค่ะ
  ที่สอบได้คะแนนดีค่ะ

  คุณคุณมากครับ

  ขอบคุณมากค่ะ หนังสือเล่มนี้ทำให้สอบผ่านและนำชีวิตพาไปหาความสุขค่ะ

  หนูเคยสอบแล้วหนูได้รางวัลที่ 3 ของจังหวัด
  จากน้องฝน

  หนูเคยสอบ ตั้งแต่ ป.1-ป.5 ตอนนี้หนูอยู่ ป.6 ค่ะ ได้คะแนนชมเชยที่ สาม

  เคยยืมมาจากโรงเรียนแต่คืนไปแล้ว อยากได้มาอ่านอีกค่ะ

  อีกสักพักจะมีระบบสั่งซื่อสื่อธรรมะผ่านเว็บนะคะ

  ขอสัก 1 เล่มนะครับ พอดีลูกสาวให้หาซื้ออยู่ มงคชีวิต 38 ประการ ***ต้องการใช้จริงๆครับ*****
  ที่อยู่จัดส่ง 277/21 ถ.ราชดำริห์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  ชอบมากคับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  เคยมีค่ะ แต่ว่าทำหายไป อยากได้มาอ่านอีก จะสาารถหาได้ที่ไหนคะ

  ขอบคุณมากคัฟ

  ...

  มีประโยชน์มากๆเลยค่ะจะได้ไม่ต้องไปหาหนังสือยากก
  เพราะไม่ค่อยมีวางแผงตามร้านหนังสือค่ะ

  แง แง พรุ่งสอบแล้ว ไม่ได้อ่านหนังสือที ทำไง ไม่อยากอ่าน มันหนามาก
  อยากถามว่ามีแบบการ์ตูนไหม ถ้ามีบอกด้วย

  แล้วจะหาหนังสือจากไหนอยากรู้

  ฉันติดรอบชิงชนเลิศอยากรู้เทคนิคการท่อง

  ชอบหนังสือเล่มนี้มากค่ะ

  อยากได้ตัวอย่างมาอ่านจังเลย

  เป็นหนังสือที่มีประโยชน์มาก ค่ะ

  สู้ๆ

  มีประโยชน์สำหรับผู้อ่านมากค่ะ

  ตัวอย่างข้อสอบอ่ะมีมั้ยค่ะ พอดีจาเอาปัยอ่านอ่า

  อยู่ ป.5 ค่ะ อยากได้แนวข้อสอบง่ะ

  อยากได้คะแนนดีๆ กับเค้ามั่งจัง

  ใกล้สอบแล้วค่ะหนูอยู๋ป4อยากเห็นข้อสอบ

  อยากสอบได้คะแนนดีๆกับเค้าบ้างจังเลย สอบมาครั้งหนึ่งแล้วคะแนนออกมาแย่มากๆ

  ขอบคุณมากค่ะโหลดไปอ่านแล้วมีประโยชน์มากเลย

  จะหาซื้อหนังสือมงคลชีวิต ฉบับเต็มได้ที่ไหนอ่ะค่ะ เคยอ่านแล้วเนื้อหาละเอียดมากเลยค่ะ

  ขอบคุณค่ะโหลดไว้ทั้งหมดเจ็ดเล่มแล้วค่ะ อ่านเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจพัฒนาตนเอง ลูกพระธรรมจากประเทศอิตาลีค่ะ

  ดีมาก สะดวกดีด้วย เป็นประโยชน์อย่างมากมาย

  ครูเคยให้สอบค่ะ หนูติดด้วยค่ะ ได้ที่ 1เลยค่ะ รวมเงินมูลค่าถึง 10000 บาทเชียว

  ขอให้โชคดีจร้า สอบรอบสุดท้านเเล้ว

  จะพยายามให้เต็มที่ค่ะ ปี54 ขอให้ผ่านโรงเรียนมีให้ยืมด้วยค่ะ ขอให้ทุกคนสอบผ่านนะคะ

  ข้อสอบจะออกยังไง

  สอบยากอ่ะ ได้แค่ 50/50 เอง อยากได้ 100/50 ก็ไม่ด้ายยยยยยยยยยยยยยยยยย

  ขอบคุณครับ มีประโยชน์มากต่อกะผมครับ

  สาธุ อนุโมทนาบุญด้วย

  ชอบมากค่ะสอบ
  ก็มีที่โรงเรียนก็มี
  ชอบบบบบบบบบมากค่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  มงคลชีวิตนี้มีประโยชน์มากเลย

  Have the best

  จะหาเนื่อหาครับ

  ผมสอบธรรมก้าวหน้าได้ที่ 10 ของจังหวัดเพราะหนังสือเล่มนี้ครับ

  ขอบคุณมากครับ

  ขอบคุณครับ

  อ่านแล้วดีมากเลย

  อยากให้ลูกเรียนเก่งนะแม่รักลูกนะ

  อยู่ชลค่ะ เราเรียนอันนี้มันง่ายค่ะ

  อนุโมทนากับมงคลชีวิต 38 ประการ

  ขออนุโมทนาบุญกับธรรมทานด้วยนะคะ

  ขออนุโมทนาสาธุค่ะ

  โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางก้าวหน้าเป็นโครงการที่ดีมากๆๆ แต่ไฉน สอบ เป็นล้านคน แต่ได้ รางวัลอยู่โรงเรียนเดียว โดยเฉพาะระดับ ป.3-4 และ ป.5-6 เหมา รางวัลที่ 1- 8เป็นประจำ แบ่งให้คนอื่นรางวัลท้ายๆ อย่างนี้ไม่ต้องแข่งขันหรอกครับ ให้รางวัลเขาไปเลย
  ผมทราบผลตั้งแต่ยังไม่ประกาศผลแล้วว่าไงเขาก็ได้อีก ถ้าใจไม่ถึงที่ให้รางวัลแก่นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายอย่าเอารางวัลมาล่อใจเลยครับ สงสารเด็กที่ตั้งใจจริง โครงการยอดเยี่ยมมากๆๆผมยอมรับ แต่เรื่องผลการสอบที่ไม่ชอบมาพากลผมถือว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง

  มีประโยชน์มากค่ะ

  ขอบคุณมากนะครับ พรุ่งนี้ผมก็สอบแล้วครับ ขอภูมิปัญญาในการทำข้อสอบด้วยนะครับ วันนี้จะสุ่มอ่านอีกที ขอให้อ่านตรงที่จะออกข้อสอบ แล้วก็สามารถทำข้อสอบได้ถูกได้คะแนนทุกข้อเทอญ

  ดีมาก

  ธรรมมะทำให้คนดีได้

  หนังสือเล่มนี้ประโยชน์มาก

  ชอบมาก

  อ่านแล้วนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นมงคลชีวิตของทุกท่าน อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ สาธุ

  ผมสอบธรรมะก้าวหน้าได้

  ดีจังเลย

  วาดดี

  ก็ดีนะ

  น่าจะมีข้อสอบให้ทำนะค่ะ

  ดีมาก

  อยากให้มีการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะแบบนี้ทุกๆปี

  ตัวอย่างข้อสอบตอบปัญหาธรรมะ

  ผมโหลดไปไว้อ่านแล้วครับ
  ขอบคุณครับมาก ๆ ครับ
  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

  ดีมาก

  เป็นหนังสือที่ดดีมาก ยากให้มีเกี่ยวกับ ประชาชน ครู อาจารย์ นักเรียน ช่วยจัดส่งมาที่ บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ 6 ต.บ้านฝายนาแซง
  อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 67110

  มงคลชีวิตสะท้อนหลักเศรษฐศาสตร์เรื่องใด

  มงคลชีวิตสะท้อนหลักเศณษฐศาสตร์เรื่องใด

  ธรรมะมีประโยชน์ต่อเรามากค่ะ

  ธรรมะทำให้จิตใจผ่องใสสะอาดทำให้เรามีจิตใจให้บริสุทธิ์

  หนังสือมีลิขสิทธิ์ ต้องขออนุญาตเจ้าของหนังสือก่อนนะคะ

  ถ้าจะนำไปทำแจกฟรี...จะได้ไหมครับ...ผิดหรือไปล่า

  ขอบคุณค่ะ

  ดีมากค่ะ
  จากคนสวย

  หาหนังสือยากน่าจะมีวางขายให้มากกว่านี้หน่อยเพราะมีประโยชน์ดีมาก

  ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ดีมากจริง ๆ เก็บรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มองข้างไป ให้ได้กลับมามอง คิด และปฏิบัติ ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และขอนำไปอ้างอิงใน thesis ด้วยนะค่ะ (ป.โท พุทธฯค่ะ)ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ มานะโอกาสนี้ค่ะ(หนู หนองแค)

  ผมอ่านตั้งแต่ ม.4 จนปัจจุบันทำงานแล้ว

  ดีต่อการดำเนินชีวิตมาก ๆ ครับ

  ผมยังอ่านไม่จบเลย เพราะว่าอ่านเฉพาะที่เรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ

  ทำให้จิตใจดีขึ้นเยอะ ละอายต่อการกระทำบาป

  ขัดเกลาจิตใจครับ

  D ค่ะ

  ซื้อที่ไหนจ๊ะ

  จะหาซื้อได้ที่ไหนครับ

  ขอบคุณคะ จะไปสอบพอดีเลย ธรรมะทางก้าวหน้าสู่...

  เป็นหนังสือที่มีค่าควรแก่การเรียนรู้มากครับผม

  มีประโยชน์มากครับ

  สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

   ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล