หนังสือ ขุมปัญญาจากชาดก
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ขุมปัญญาจากชาดก หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

         ชาดก คือเรื่องราวหรือชีวประวัติในชาติก่อน ๆ ของพระพุทธเจ้า สมัยที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมี เพื่อตรัสรู้อยู่ พระพุทธเจ้าทรงนำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่าง ๆ
ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น

 

สารบัญ
๑. คุณธรรม บุญ บาป ........................................................ ๙
๒. ชีวิต ความตาย ............................................................ ๕๒
๓. บุรุษ สตรี .................................................................... ๖๙
๔. กิเลส ...........................................................................๗๙
๕. ทาน-การเสียสละ ......................................................... ๙๑
๖. ความเพียรพยายาม ...................................................... ๑๐๐
๗. การครองเรือน-ครอบครัว .............................................. ๑๐๗
๘. วาจา-คำพูด ................................................................ ๑๒๕
๙. การคบหา-เพื่อน ........................................................... ๑๓๕
๑๐. พาล-บัณฑิต .............................................................. ๑๖๖
๑๑ . กตัญญู-อกตัญญู ....................................................... ๑๘๖
๑๒. มิตร-ศัตรู .................................................................. ๒๐๗
๑๓. ปัญญา-ความรู้ .......................................................... ๒๑๙
๑๔. บุคคล ...................................................................... ๒๓๙
๑๕. การปกครอง-ผู้นำ ...................................................... ๒๘๖หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ขุมปัญญาจากชาดก

ชื่อหนังสือ ขุมปัญญาจากชาดก
ลำดับเรื่อง : พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.9   จำนวนหน้า 326 หน้า

ขนาดไฟล์ 1.2 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 1.2 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร