หนังสือ คัมภีร์กู้วิกฤตชาติ
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ คัมภีร์กู้วิกฤตชาติ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

คัมภีร์กู้วิกฤตชาติ โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ชื่อหนังสือ คัมภีร์กู้วิกฤตชาติ

คัมภีร์กู้วิกฤตชาติ โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

"ใครกันแน่ หรือ อะไรกันแน่ที่ก่อให้เกิด
วิกฤตการณ์ขึ้น จนทำให้บ้านเมืองของเราอ่อนแอ
ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ?"

สารบัญ
บทที่ ๑ บทนำ ๑

ปรารภปฐมเหตุ ๒
ปัจจัยที่ทำให้คนเราอยู่ดีมีสุข ๖
สาเหตุแห่งความเสื่อมทรามของชาติ ๙
สมมติฐานความเสื่อมทรามของชาติ ๑๑
วิธีแก้ปัญหาให้ชาติ ๑๔

บทที่ ๒ คุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการ ๑๙
ความเชื่อของคนนอกพระพุทธศาสนา ๒๐
วินัยของพระอริยเจ้า ๒๖
คุณสมบัติของคนดีลำดับที่ ๑ ๓๒
คุณสมบัติของคนดีลำดับที่ ๒ ๔๕
คุณสมบัติของคนดีลำดับที่ ๓ ๕๕
สรุปเกณฑ์มาตรฐานคนดี  ๕๙

บทที่ ๓ คนดีต้องเห็นโทษของอบายมุข ๖ ๖๑
พุทธวิธีในการบ่มอินทรีย์ให้แก่ศิษย์ ๖๓
เหตุผลที่ทรงขยายความชี้โทษอบายมุข ๖๕
ทรงชี้โทษอบายมุข ๖ ที่เกิดแก่ตนเอง ๖๖
อบายมุขไม่ใช่เครื่องพักผ่อนหย่อนใจ ๗๔
สรุป ๗๕

บทที่ ๔ ตะแกรงกายสิทธิ์ร่อนหาคนเลว ๗๗
คนเราจะเจริญตามลำพังตัวเองไม่ได้ ๗๙
สุดยอดแห่งอบายมุขคือการคบมิตรชั่ว ๘๐
ศัตรูในคราบมิตร ๘๑
ประโยชน์ของการศึกษาเรื่องมิตรเทียม ๘๔

บทที่ ๕ ตะแกรงกายสิทธิ์ร่อนหาคนดี ๘๙
ความหมายของ "มิตรแท้" ๙๐
มิตรแท้คือผู้คุ้มครองป้องกันภัย ๙๒
ประโยชน์ของการศึกษาเรื่องมิตรแท้ ๙๖
ความหมายของคำว่า "บัณฑิต" ๙๘
สิ่งที่ทุกคนต้องรู้ ๑๐๑

บทที่ ๖ คนดีต้องรักษาหน้าที่ของคนดี ๑๐๗
ความหมายของทิศ ๖ ๑๐๘
๑.ทิศเบื่องหน้า ๑๐๙
๒.ทิศเบื้องขวา ๑๑๓
๓.ทิศเบื้องหลัง ๑๑๗
๔.ทิศเบื้องซ้าย ๑๒๐
๕.ทิศเบื้องล่าง ๑๒๓
๖.ทิศเบื้องบน ๑๒๗
ทิศ ๖ คือวิธีสร้างคนดี ๑๓๒
วิถีทางบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืน ๑๓๔

บทที่ ๗ แม่แบบเศรษฐกิจของคนดี
การแสวงหาและการใช้ทรัพย์ของผู้บริโภคกาม ๑๔๓
วินัยในการใช้ทรัพย์ ๑๔๘
วิธีแสวงหาทรัพย์ของคนในปัจจุบัน ๑๕๐
วิธีใช้ทรัพย์ของคนในปัจจุบัน ๑๕๔

บทที่ ๘ มหาวิบัติของสังคม ๑๕๕
๑.มหาวิบัติของสังคมจากทิศเบื้องหน้า ๑๕๗
๒.มหาวิบัติของสังคมจากทิศเบื้องขวา ๑๖๑
๓.มหาวิบัติของสังคมจากทิศเบื้องหลัง ๑๖๕
๔.มหาวิบัติของสังคมจากทิศเบื้องซ้าย ๑๖๙
๕.มหาวิบัติของสังคมจากทิศเบื้องล่าง ๑๗๓
๖.มหาวิบัติของสังคมจากทิศเบื้อง ๑๗๗
สาเหตุรากเหง้าของมหาวิบัติในสังคม ๑๘๓
การป้องกันและแก้ไขมหาวิบัติในสังคม ๑๘๕

บทที่ ๙ การสร้างสังคมดีที่โลกต้องการ ๒๐๓
การสร้างสังคมใหม่ของบรรพบุรุษไทย ๒๐๕
หมู่บ้านสันติสุขในอดีต ๒๐๖
แนวคิดในการสร้างสังคมใหม่ ๒๑๑
บ้านกัลยาณมิตรคือแสงเงินแสงทองแห่งความเจริญรุ่งเรื่อง ๒๑๓
เอกลักษณ์ของบ้านกัลยาณมิตร ๒๑๕
บ้านกัลยาณมิตรป้องกันปัญหาเยาวชน ๒๒๑
วัดกัลยาณมิตรเกิดขึ้นได้จากบ้านกัลยาณมิตร ๒๒๔
โรงเรียนกัลยาณมิตรเกิดขึ้นได้จากบ้านกัลยาณมิตร ๒๒๗
กลวิธีในการสร้างสังคมดีที่โลกต้องการ ๒๓๐
สรุป ๒๔๔
สิงคาลกะขอถึงพระรัตนตรัย ๒๔๗

ภาคผนวก
-สิงคาลกสูตร ๒๕๐หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คัมภีร์กู้วิกฤตชาติ

ชื่อหนังสือ คัมภีร์กู้วิกฤตชาติ
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 263 หน้า

ขนาดไฟล์ 1.73 KB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 1.73 KB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร