หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ตำรับยอดเลขา หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ชื่อหนังสือ ตำรับยอดเลขา

สารบัญ

คํานํา
คําปรารภ
เค้าความเดิม

๑. การเลือกนาย ๑
๒. ความจงรักภักดีต่อนาย ๕
๓. อย่าหาเหตุร้ายเข้าบ้านนาย ๙
๔. อย่าชักคนเข้า อย่าสาวคนออก ๑๓
๕. จงอุตส่าห์ทําการงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด ๑๙
๖. อย่าเป็นคนเฉอยชา ๒๕
๗. อยู่บ้านท่านอย่าดูดายฯ ๓๓
๘. อย่าเป็นคนสะเพร่า ๔๑
๙. ต้องเอาใจใส่ตรวจตรากิจการอยู่เสมอ ๔๕
๑๐. อย่าเลินเล่อในการรักษาและขับรถยนต์ ๕๑
๑๑. ของของนาย จงขอเสียก่อน จึงถือเอา ๕๗
๑๒. จงระวังแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย ๖๓
๑๓. จงเป็นผู้รู้จักประหยัดการใช้จ่าย ๖๗
๑๔. จงเป็น.ผู้มีค'วาม,ไหวพริบ ในการไปธุระของนาย ๗๕
๑๕. การเคารพต่อผ้มี'วาสนาบรรดาสักด ๘๕
๑๖. จงเลือกโอกาสเข้าหาผู้ที่นายใชไปด้วยกิจธุระ ๙๑
๑๗. ว่าด้วยการปลุกนายตามทุ่มโมงที่สั่งไว้ ๙๗
๑๘. การเฝีาบ้านเมื่อเวลานายไม่อยู่  ๑๐๗
๑๙. เมื่อเวลาไปไหนกับนาย อย่าพลัดกับนาย ๑๑๓
๒๐. จงเป็นผู้มีความอดทนและเสงี่ยมเจียมตัว ๑๑๙
๒๑. จงรักษาประโยชน์และเกียรติยศของนาย ๑๒๕
๒๒. อย่าเป็นผู้ลําเอียงในบุตรภรรยาของนาย ๑๓๑
๒๓. อย่าเป็นคนเจ้าชูในบ้านท่าน ๑๓๗
๒๔. จงมีความอารีต่อเพื่อนบ่าวด้วยกัน ๑๔๑
๒๕. ต้องรู้ชนิดแขกที่มาหานาย ๑๕๑
๒๖. เมื่อแขกมาหา อย่าห่างนาย ๑๕๙
๒๗. อย่าเย่อหยิ่งเป็น "กิ้งก่าท้าววิเทหราช" ๑๖๗
๒๘. จงเป็นผู้มีพร้อมทั้งสติและปัญญา ๑๗๓
๒๙. อย่าหน้าไหว้หลังหลอก ๑๘๕
๓๐. อย่าคิดว่าการที่ตนต้องทําเป็นของเลวทราม ๑๙๑
๓๑. ผู้ดีคืออะไร ๒๐๑
๓๒. อย่าประพฤติดังภาษิตว่า "มั่งมีดีหอม ช่วยกันตอมกิน" ๒๐
๓๓. อย่าประพฤติดังภาษิตว่า "ปลาผุดเอาเบ็ดหย่อน" ๒๐๙
๓๔. จงถือภาษิตว่า "ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ" ๒๑๕
๓๕. อย่าเป็นผู้มีค'วามประมาท ๒๒๓


สารบัญหมวดหมู่

บริหารตน
๑. การเลือกนาย ๑
๒. ความจงรักภักดีต่อนาย ๕
๑๒. จงระวังแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย ๖๓
๒๐. จงเป็นผู้มีความอดทนและเสงี่ยมเจียมตัว ๑๑๙
๒๑. จงรักษาประโยชน์และเกียรติยศของนาย ๑๒๕
๒๒. อย่าเป็นผ้ลําเอียงในบตรภรรยาของนาย ๑๓๑
๒๓. อย่าเป็นคนเจ้าชู้ในบ้านท่าน ๑๓๗
๒๔. จงมีความอารีต่อเพื่อนบ่าวด้วยกัน ๑๔๑
๒๗. อย่าเย่อหยิ่งเป็น "กิ้งก่าท้าววิเทหราช" ๑๖๗
๒๘. จงเป็นผู้มีพร้อมทั้งสติและปัญญา ๑๗๓
๒๙. อย่าหน้าไหว้หลังหลอก ๘๕
๓๒. อย่าประพฤติดังภาษิตว่า "มั่งมีดีหอม ช่วยกันตอมกิน" ๒๐๕
๓๕. อย่าเป็นผู้มีค'วามประมาท ๒๒๓

บริหารคน
๔. อย่าชักคนเข้า อย่าสาวคนออก ๑๓
๑๕. การเคารพต่อผู้มี'วาสนาบรรดาสักด ๘๕
๑๖. จงเลือกโอกาสเข้าหาผู้ที่นายใช!ปด้วยกิจธุระ ๙๑
๒๕. ต้องรู้ชนิดแขกที่มาหานาย ๑๕๑
๒๖. เมื่อแขกมาหา อย่าห่างนาย ๑๕๙
๓๑. ผู้ดีคืออะไร ๒๐๑

บริหารงาน
๓. อย่าหาเหตุร้ายเข้าบ้านนาย ๙
๕. จงอุตส่าห์ทําการงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด ๑๙
๖. อย่าเป็นคนเฉื่อยชา ๒๕
๗. อยู่บ้านท่านอย่าดูดายฯ ๓๓
๘. อย่าเป็นคนสะเพร่า ๔๑
๑๔. จงเป็นผู้มีไหวพริบ ในการไปธุระของนาย ๗๕
๓๐. อย่าคิดว่าการที่ตนต้องทําเป็นของเลวทราม ๑๙๑
๓๓. อย่าประพฤติดังภาษิตว่า "ปลาผุดเอาเบ็ดหย่อน" ๒๐๙
๓๔. จงถือภาษิตว่า "ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ" ๒๑๕

บริหารเงิน
๙. ต้องเอาใจใส่ตรวจตรากิจการอยู่เสมอ ๔๕
๑๐. อย่าเลินเล่อในการรักษาและขับรถยนต์ ๕๑
๑๑. ของของนาย จงขอเสียก่อน จึงถือเอา ๕๗
๑๓. จงเป็นผู้รู้จักประหยัดการใช้จ่าย ๖๗

บริหารเวลา
๑๗. ว่าด้วยการปลกนายตามทุ่มโมงที่สั่งไว้ ๙๗
๑๘. การเฝ้าบ้านเมื่อเวลานายไม่อยู่ ๑๐๗
๑๙. เมื่อเวลาไปไหนกับนาย อย่าพลัดกับนาย ๑๑๓หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ตำรับยอดเลขา จากคัมภีร์

ชื่อหนังสือ ตำรับยอดเลขา
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 252 หน้า

ขนาดไฟล์ 44 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 7
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • ดีมากครับคือสร้างมายเซ็ทให้ดีขึ้นได้

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล