หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ มรรคมีองค์ ๘ เส้นทางครูแท้ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

makmee-ong8.jpg

ชื่อหนังสือ มรรคมีองค์ ๘ เส้นทางครูแท้

     มรรคมีองค์ ๘ คือ แม่บทให้ถึงความดับทุกข์ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายและเป็นแม่บทแห่งการปฏิบัติอันสําคัญยิ่งของชาวพุทธทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต คือความดับทุกข์ดับกิเลสให้สนิทที่เรียกว่า บรรลุนิพพาน

      มรรคมีองค์ ๘ นี้ เป็นทางอันประเสริฐสูงสุดสายเดียวที่แม้มีแปดข้อ แต่ในทางปฏิบัติมีเงื่อนไขว่า ต้องปฏิบัติควบกันไปให้สมบูรณ์ทั้งแปดข้อ ซึ่งจะเป็นการละเว้นกรรมชั่วใหม่มิให้เกิด แต่เปิดโอกาสให้กรรมดีใหม่เกิดเป็นสายขึ้นมาแทน

     เมื่อผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ อย่างต่อเนื่องกิเลสจึงหมดช่องทางที่จะครอบงําบังคับบัญชาให้ใจทําความชั่วร้ายใดๆ ได้อีก แต่กลับซบเซาอับเฉาลงและหมดฤทธิ์ในที่สุด พร้อมกับนิสัยเสียๆ ก็ถูกกําจัดทําลายไปโดยปริยาย ตรงกันข้ามธรรมชาติบริสุทธิ์ภายใน ซึ่งเป็นแหล่งปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงทุกสรรพสิ่งและความสุขความเจริญที่เรียกว่า นิพพาน ย่อมปรากฏออกมาให้เห็นโดยอัตโนมัติ

       การปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ ให้คุ้นเป็นนิสัยต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่เด็ก โดยทําพร้อมๆ กันไปกับผู้ใหญ่ แต่ต้องจัดกิจกรรมให้เหมาะกับวัยของเด็กด้วยจึงจะได้ผลเต็มที่ นี้คือที่มาของมรรคมีองค์ ๘ เส้นทางครูแท้

สารบัญ
การปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ ของครู                     ๗
๑) สัมมาทิฐิ : ความเห็นถูก                         ๑๓
๒) สัมมาสังกัปปะ : ความดําริถูก                 ๑๕
๓) สัมมาวาจา : การพูดถูก                         ๑๗
๔) สัมมากัมมันตะ : การกระทําถูก                ๑๙
๕) สัมมาอาชีวะ : การเลี้ยงชีพถูก                 ๒๑
๖) สัมมาวายามะ : ความพยายามถูก            ๒๓
๗) สัมมาสติ : ความระลึกถูก                       ๒๕
๘) สัมมาสมาธิ : ความตั้งใจมั่นถูก                ๒๗
การเริ่มต้นปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘                     ๒๙
มรรคมีองค์ ๘ เพื่อการปลูกฝังนิสัยตามวัย      ๓๑
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือมรรคมีองค์ ๘ เส้นทางครูแท้ พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตุตชีโว)

ชื่อหนังสือ มรรคมีองค์ ๘ เส้นทางครูแท้
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 34 หน้า

ขนาดไฟล์ 4 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 7
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล