หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ สัมมาทิฐิในวงการศึกษา หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

sammatidti.jpg

ชื่อหนังสือ สัมมาทิฐิในวงการศึกษา

   ผู้ได้ชื่อว่าเป็น “ครู” ย่อมมีคุณสมบัติสําคัญยิ่งประการหนึ่งคือ “มีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิต” เพราะหากปราศจากความเข้าใจถูกในเรื่องนี้แล้ว ครูจะไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงของชีวิตเลยว่า ชีวิตนี้เป็นทุกข์และทุกชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม คือ ทําชั่วทุกข์เพิ่มขึ้น ทําดีทุกข์ลดลง ครูจะกลายเป็นบุคคลที่มีวินิจฉัยศีลธรรมผิดพลาดไม่มีหลักตัดสินที่ถูกต้องว่าสิ่งใด “ถูก-ผิด ดี-ชั่ว บุญ-บาป ควร-ไม่ควร” วินิจฉัยศีลธรรมประจําใจของครูนี้เอง เป็นตัวควบคุมการกระทําทางใจ ทางความคิด ทางวาจาและทางกายไม่ให้ละเมิดกฎแห่งกรรม

    ด้วยเหตุที่สัมมาทิฐิ๑๐ มีความสําคัญมากอย่างยิ่งนี้เอง ครูจึงต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองและศิษย์ด้วยการปฏิบัติตามลําดับของสัมมาทิฐิโดยเริ่มจากสัมมาทิฐิข้อที่ ๑ ทานมีผลจริง จนถึงข้อสุดท้ายคือ พระพุทธเจ้ามีจริงการปฏิบัติสัมมาทิฐิ๑๐ ข้อนี้ต้องปฏิบัติให้สม่ำเสมอจนกลายเป็นคุณธรรมประจําใจ สัมมาทิฐิหรือความเข้าใจถูกเรื่องโลกและชีวิตนี้เอง จึงเป็นประดุจแสงเงินแสงทองส่องนําทางชีวิตครู ศิษย์และชาวโลกให้ประเสริฐ

สารบั
องค์ประกอบของสัมมาทิฐิ ๑๐                                   ๗
หลักการดําเนินชีวิตครูอย่างถูกต้อง ๑๐ ประการ        ๒๗
แนวทางการปลูกฝังสัมมาทิฐิสําหรับเด็ก                  ๔๓
หลักการปลูกฝังสัมมาทิฐิ                                       ๕๕
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือสัมมาทิฐิในวงการศึกษา พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตุตชีโว)

ชื่อหนังสือ สัมมาทิฐิในวงการศึกษา
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 66 หน้า

ขนาดไฟล์ 11mb

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 11mb
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล