หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ เข้าไปอยู่ในใจ ปฐมภาคแห่งคัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

เข้าไปอยู่ในใจ ปฐมภาคแห่งคัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์

เข้าไปอยู่ในใจ ปฐมภาคแห่งคัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ
สภาพสังคมปัจจุบัน 3
สาเหตุแห่งปัญหาวิกฤกตในสังคม 7
การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง 14

บทที่ ๒ วิถีแห่งโลกและชีวิต
สิ่งที่เป็นคู่กันโดยธรรมชาติ 17
         1.ความเห็นเกี่ยวกับการแบ่งปัน 18
         2.ความเห็นเกี่ยวกับการสงเคราะห์ 21
         3.ความเห็นเกี่ยวกับการบูชาบุคคลที่ควรบูชา 25
         4.ความเห็นเกี่ยวกับผลของกรรมดี และกรรมชั่วที่บุคคลทำไปแล้ว 29
         5.ความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง "โลกนี้" 41
         6.ความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง "โลกหน้า" 48
         7.ความเห็นเกี่ยวกับพระคุณของมารดา 58
         8.ความเห็นเกี่ยวกับพระคุณของบิดา 61
         9.ความเห็นเกี่ยวกับสัตว์ที่ผุดขึ้นเกิด 63
         10.ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ชนิดที่ทำให้แจ้งโลกนี้โลกหน้าด้วยปํญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตาม 78
สรุป ความเห็นที่จัดเป็นสัมมาทิฏฐิ และมิจฉาทิฏฐิ 84
กลุ่มบุคคลที่มีความเห็นแตกต่างกัน 86
คนดีต้องเข้าใจทั้งมิจฉาทิฏฐิ และสัมมาทิฏฐิ 88
เป้าหมายถูกต้องนำไปสู่สันติสุข 92
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา 93

บทที่ 3 โลกต้องการกัลยาณมิตรอย่างยิ่ง 95
ไม่เชื่อเพราะไม่เห็น 97
ตามนุษย์ไม่สามารถเห็นได้ทุกสิ่ง 98
การเห็น 2 ประเภท 99
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ใช้พิสูจน์เรื่องละเอียดทางธรรมไม่ได้ 101
พระยาผู้ห่วงใยประชาราษฏร์ 102
กัลยาณมิตรผู้เปลื้องปมมิจฉาทิฏฐิ 104
วิธีพิสูจน์โลกหน้าของผู้มีปัญญาทางโลก 106
โลกต้องการกัลยาณมิตรอย่างยิ่ง 134
อยากมีสุขต้องแจกสุขก่อน 137
รอยเปื้อนที่กำจัดได้ยาก 139
สุคติ คือปรโลกของสัมมาทิฏฐิบุคคล 141

บทที่ 4 เยี่ยมวิมานเทพบุตร
เสริสสกวิมาน 145
ข่าวสารจากปายาสิเทพบุคร 146
เทพอารักขาผู้เดินทางในทะเลทราย 147
อุตตรวิมาน 156
กัลยาณมิตร คือผู้ชี้นำความสุขแก่เรา 160
ใครคือกัลยาณมิตรของเรา 160
ไวพจน์ของกัลยาณมิตร 163
คุณสมบัติของกัลยาณมิตร 164
ความสำคัญของกัลยาณมิตร 170
พระพุทธองค์ คือกัลยาณมิตรผู้ประเสริฐสุดของโลก 170
พึงให้ทานโดยเคารพ 171
สัมภวอุบาสกบรรลุอรหัตผล 173
สรุป 173

บทที่ 5 การปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ 179
โครงสร้างโครงการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ "ระดับชาติ" เร่งด่วน 179
ลักษณะของโครงการ 181
แนวคิดในการบริการโครงการ 184
บทสรุป 219
โครงสร้างโครงการปลุกฝังสัมมาทิฏฐิระดับชาติ 220
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น 230หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf เข้าไปอยู่ในใจ ปฐมภาคแห่งคัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์

ชื่อหนังสือ เข้าไปอยู่ในใจ ปฐมภาคแห่งคัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 253 หน้า

ขนาดไฟล์ 10 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 10 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 4
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล