หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ มนต์วิธาน หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

มนต์วิธาน และศาสนพิธี หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

หนังสือ มนต์วิธาน 

การท่องบ่นบทสวดมนต์เป็นนิตย์ เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับบรรพชิตและฆราวาส โดยเฉพาะบรรพชิตนั้นการสวดมนต์ถือ เป็นวัตรปฏิบัติข้อหนึ่งที่ต้องกระทำเป็นประจำทุกวัน ซึ่งหากได้ทำทุกวันก็สามารถจดจำได้ขึ้นใจ


มนต์วิธาน และศาสนพิธี เหมาะสําหรับพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วไป รวบรวมและเรียบเรียงโดย ธรรมจักร ป.ธ. ๙ จัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษ เนื่องในงานมุทิตาพระเถระผู้ทรงพรรษา  ๑๐ วัดพระธรรมกาย

สารบัญ

หมวดที่๑ สวดมนต์ทําวัตรเช้า-เย็น ..................... 13
วิธีทําวตรสวดมนต์ตอนเช้า...................................................... 14
โอวาทปาฏิโมกข์..................................................................... 23
วิธีทําวตรสวดมนต์ตอนเย็น ..................................................... 26
หลักธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ๑๐ ประการ ........ 36
บทสวดสรรเสริญพระมหาสิริราชธาตุ...................................... 38
ธรรมกายานุสติกถา ................................................................. 39
บทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี................................................ 40
บทสรรเสริญคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ........................................... 42
สีลุทเทสะปาฐะ....................................................................... 44
ตายะนะคาถา .......................................................................... 45
เทวธรรม ................................................................................. 45
สามเณรสิกขา ......................................................................... 46

หมวดที่ ๒ เจริญพุทธมนต์................................. 51
วิธีสวดเจ็ดตํานาน ชุมนุมเทวดา (ขัดสัคเค) ............................ 52
นะมะการะสิทธิคาถา .............................................................. 53
สัมพุทเธ .................................................................................. 54
นะโมการะอัฏฐะกะ ................................................................ 55
มังคะละสุตตัง ......................................................................... 56
ระตะนะสุตตัง (แบบย่อ) ......................................................... 58
ระตะนะสุตตัง (แบบเต็ม) ....................................................... 59
กะระณียะเมตตะสุตตัง ............................................................ 64
ขันธะปะริตตะคาถา  ................................................................. 65
โมระปะริตตัง .......................................................................... 66
อาฏานาฏิยะปะริตตัง............................................................... 67
อาฏานาฏิยปริตร (นะโม เม สัพพะพุทธานัง) .......................... 67
อังคุลิมาละปะริตตัง ................................................................. 68
โพชฌังคะปะริตตัง................................................................... 68
วัฏฏะกะปะริตตัง..................................................................... 69
อะภะยะปะริตตัง ..................................................................... 70
เทวะตาอุยโยชะนะคาถา ......................................................... 72
ถวายพรพระ ............................................................................ 73
บทพาหุงฯ .............................................................................. 74
ชะยะปรตริ .............................................................................. 76

หมวดที่ ๓ พระสตรู ........................................... 77
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง ................................................. 78
อะนุตตะลุกขะณะสุตตัง .......................................................... 85
อาทิตตะปะริยายะสุตตัง .......................................................... 90
สะติปัฏฐานะปาโฐ.................................................................. 94
ธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง.............................................. 97
เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ  ...................................................... 101

หมวดที่ ๔ สวดพุทธมนต์ ................................. 102
สวดแจง ................................................................................ 103
พระวินัย ................................................................................ 103
พระสตรู ................................................................................ 104
พระอภิธรรม (๗ คัมภีร์) ........................................................ 105
๑. พระสังคิณี......................................................................... 105
๒. พระวิภังค์......................................................................... 105
๓. พระธาตุกะถา ................................................................... 106
๔. พระปุคคะละปัญญัตติ ....................................................... 106
๕. พระกะถาวัตถุ................................................................... 107
๖. พระยะมะกะ .................................................................... 107
๗. พระมะหาปัฏฐาน ............................................................ 107
คําบังสกุลศพหรืออัฐิ (บังสุกุลตาย) ........................................ 108
แบบมหานิกาย ...................................................................... 108
คําบังสุกุลคนเป็น ................................................................... 108
มาติกา ................................................................................... 109
วิปัสสะนาภูมิปาฐะ............................................................... 111
พระมะหาปัฏฐาน .................................................................. 112
อุณหิสสะวิชะยะคาถา........................................................... 112
ปัพพะโตปะมะคาถา.............................................................. 113
อะริยะธะนะคาถา ................................................................. 114
ธัมมะนิยามะสุตตัง................................................................ 114
ติลักขะณาทิคาถา ................................................................... 116
ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ ................................................... 117
พุทธะอุทานะคาถา ................................................................ 118
ภัทเทกะรัตตะคาถา ................................................................ 118
ปฐมพุทธะวะจะนะ............................................................... 119

หมวดที่ ๕ บทให้พรต่าง ๆ .............................. 120
อนุโมทนาวิธี......................................................................... 121
โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา .............................................. 122
มงคลจักรวาฬน้อย (ย่อ) ........................................................ 122
อาฏานาฏิยะปะริตตัง (ย่อ) .................................................... 123
อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ..................................................... 123
มงคลจักรวาฬน้อย ................................................................. 124
มงคลจักรวาฬใหญ่ ................................................................ 125
เกณิยานุโมทะนาคาถา .......................................................... 126
กาละทานะสุตตะคาถา .......................................................... 127
ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค .................................................. 127
เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา .................................. 128
เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา ................................................... 128
อาทิยะสุตตะคาถา ................................................................. 129
วิหาระทานะคาถา ................................................................. 129

หมวดที่ ๖ ปกิณกะศาสนพิธี............................ 131
คําพินทุผ้า .............................................................................. 132
คําอธิษฐานผ้า........................................................................ 132
คําเสียสละผ้า......................................................................... 133
คําคืนผ้า................................................................................. 133
คําวิกัปป์ผ้า ............................................................................ 133
คําถอนผ้า............................................................................... 134
คําอธิษฐานเข้าพรรษา ............................................................ 134
คําปวารณาออกพรรษา .......................................................... 134
คําขอขมาโทษพระเถระ ......................................................... 135
คําลาสิกขา ............................................................................. 135
ลักษณะการปลงอาบัติที่ถูกต้อง .............................................. 135
วิธีแสดงอาบัติ....................................................................... 137
แบบกรรมวาจาสวดให้ผ้ากฐิน ............................................... 138
คําอธิษฐานผ้ากฐิน ................................................................. 139
คําอนุโมทนากฐิน .................................................................. 139
คําบอกสัตตาหะ ..................................................................... 140
วิธีอปโลกน์สําหรับกฐินราษฎร์ .............................................. 140
คําอปโลกน์กฐิน (อีกแบบ) ..................................................... 142
คําขอขมาโทษพระเถรานุเถระทั่วไป ...................................... 144

อธิบายระเบียบสวดมนต์ในพิธีต่าง ๆ ................ 145
๑. ระเบียบสวดมนต์งานพิธีมงคล .......................................... 145
๒. ระเบียบสวดมนต์ในงานพิธีมงคลอื่นๆ ......................................... 149
๓. ระเบียบสวดเจ็ดตํานานอย่างเต็มที่ ......................................... 149
๔. ระเบียบสวดเจ็ดตํานานอย่างปานกลาง ............................ 152
๕. ระเบียบสวดมนต์เจ็ดตํานานอย่างย่อ................................ 153
๖. ระเบียบสวดถวายพรพระก่อนฉัน ..................................... 157
๗. ระเบียบสวดมนต์ในงานพิธีอวมงคล................................ 157

อธิบายระเบียบสวดมนต์พิเศษ .......................... 160
ระเบียบพิเศษ การทำน้ำพุทธมนต์ ......................................... 161
ระเบียบถวายพรพระ ............................................................. 164
ระเบียบอนุโมทนา ................................................................. 165
ระเบียบบังสุกุล ...................................................................... 167
คําชักผ้าป้าที่เขาทอดทิ้งไว้ ..................................................... 170
คําชักผ้าป้าที่มีเจ้าของคอยรับพร ............................................ 170
คําให้ศีล ................................................................................. 171
คําบอกศักราชเทศนา .............................................................. 173
คำเปลี่ยน พ.ศ. ....................................................................... 174
คำเปลี่ยนเดือน ....................................................................... 175
คำเปลี่ยนวันที่  .......................................................................... 175
คำเปลี่ยนวัน  .......................................................................... 177
คําสมาทานธุดงค์................................................................... 177
วิธีบูชาพระรัตนตรัย............................................................... 180
กล่าวก่อนนั่งสมาธิ ................................................................ 180
คําขอขมาลาโทษ ................................................................... 181
คําอาราธนา ........................................................................... 182
คําให้พรเป็นภาษาบาลีเมื่อเลิกนั่งสมาธิ ................................................... 184
เบ็ดเตล็ด,คําอาราธนาต่างๆ .................................................... 185
ตัวอย่างการกล่าวสัมโมทนียกถา ........................................... 185
พิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ........................................................ 187
คําปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ......................................................... 187
คําแผ่เมตตา ........................................................................... 189
วิธีกรวดน้ํา ............................................................................ 190
คํากรวดนํ้าแบบสั้น ................................................................ 191
คําอาราธนาศีล ๕ ปกติ........................................................ 191
คําอาราธนาศีล ๘ ปกติ........................................................ 191
คําอาราธนาศีล ๘ พิเศษ คืออุโบสถศีล................................ 192
คําอาราธนาสวดพระปริตร ..................................................... 192
คําอาราธนาแสดงธรรม .......................................................... 193

วิธีถวายทานต่างๆ.............................................. 194
คําถวายข้าวพระพุทธ............................................................. 194
คําถวายทานทั่วไป ................................................................ 194
คํากล่าวนําก่อนถวายสังฆทาน .............................................. 195
คําถวายสังฆทาน ................................................................... 196
คําถวายสังฆทานอุทิศ ........................................................... 196
คําถวายสลากภัต ................................................................... 197
คําถวายข้าวสาร .................................................................... 198
คําถวายเภสัช ๕ .................................................................... 199
คําถวายผ้าไตรจีวร ................................................................ 200
คําถวายผ้าอาบน้ําฝน ............................................................. 201
คําถวายผ้าจํานําพรรษา.......................................................... 202
คําถวายผ้ากฐิน ...................................................................... 202
คําถวายผ้าป่า......................................................................... 203
คําถวายวัจจะกุฎี................................................................... 204
คําถวาย เสนาสนะ-กุฏี-วิหาร................................................ 204
คําถวายปราสาทผึ้ง................................................................ 205
คําถวายผ้าไตรจีวรอุทิศให้แก่ผู้ตาย........................................ 206
คําถวายกระทงลอยประทีป .................................................. 206
คําถวายตู้พระไตรปิฎกเทศนา............................................... 207
คําถวายโต๊ะหมู่บูชา............................................................... 208
คําถวาย หนังสือเรียน ............................................................ 208
คําถวายผ้าสรงน้ำพระวันสงกรานต์ ....................................... 209
คําถวายผลไม้ต่าง ๆ .............................................................. 210
คําถวายอัฐบริขาร .................................................................. 210
คำถวายเครื่องบูชา ................................................................. 211
คําถวายโรงเรียน .................................................................... 211
คําถวายหอฉัน ....................................................................... 212
คําถวายระฆัง ........................................................................ 212
คําถวายพระพุทธรูป .............................................................. 213
คําปาวารณาสงฆ์ในพรรษา ................................................... 214
คําใส่บาตร ............................................................................. 214
คําแผ่เมตตา ........................................................................... 214
คําถวายข้าวพระพุทธ............................................................. 215
คําลาข้าวพระพุทธเจ้า............................................................ 215
คําบูชาศพเช่นศพบิดา ........................................................... 215
คําภาวนาเวลารดน้ําศพ.......................................................... 217
คําภาวนาเวลาเผาศพ ............................................................. 217
คําภาวนาเวลาทอดผ้าศพให้พระบังสุกุล ................................ 217
คำภาวนาเวลาไปเยี่ยมศพ ................................ 217
คําถวายยานพาหนะ .............................................................. 218
คําถวายจตุปัจจัยบูชาธรรม .................................................... 218
คําบูชาพระก่อนนอน .............................................................. 219

พิเศษ ศาสนพิธี.................................................. 220
บุญพิธีสําหรับฆราวาส .......................................................... 220
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ......................................................... 221
ระเบียบพิธี............................................................................ 222
ทําบุญงานมงคล .................................................................... 222
การบูชาข้าวพระพุทธ ............................................................. 228
พิธีฝ่ายภิกษุสงฆ์.................................................................... 229
ทําบุญงานอวมงคล ................................................................ 232
งานทําบุญหน้าศพ ................................................................. 232
พิธีฝ่ายภิกษุสงฆ์.................................................................... 234
งานทําบุญอัฐิ......................................................................... 236
ฝ่ายเจ้าภาพ ........................................................................... 236
พิธีฝ่ายภิกษุสงฆ์.................................................................... 236

 

หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรีหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf มนต์วิธาน และศาสนพิธี หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

ชื่อหนังสือ มนต์วิธาน
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 237 หน้า

ขนาดไฟล์ 1 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 1 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 13
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล