หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ (ฉบับท่องจำ) หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ (ฉบับท่องจำ) วัดพระธรรมกาย เหมาะสำหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนา

ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ (ฉบับท่องจำ)

วัดพระธรรมกาย เหมาะสำหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนา


     ในบรรดาสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ศีลถือเป็นสิกขาบทแรกที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต เพราะศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย และเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง บุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์ดีแล้ว จักเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริต จิตจะร่าเริงแจ่มใส และเป็นท่าหยั่งลงมหาสมุทร คือ พระนิพพาน

      พระปาฏิโมกข์ ถือเป็นศีลของพระภิกษุที่บวชในพระพุทธศาสนา ซึ่งต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากรูปใดย่อหย่อน ในพระปาฏิโมกข์ ก็จะเป็นเหตุให้เสื่อมจากมรรคผลนิพพานได้และหากรูปใดปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ย่อมหวังได้ว่าผู้นั้นจักเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา ถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ และบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุด

สารบัญ
๏๏ คำนำ 4
๏๏ วิธีอ่านคำบาลี 9
๏๏ ปุพฺพกิจฺจานิ 16
๏๏ ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ 21
๏๏ ปาราชิกุทฺเทโส 27
๏๏ สงฺฆาทิเสสุทฺเทโส 35
๏๏ อนิยตุทฺเทโส 55
๏๏ นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา    61
๏๏ ปาจิตฺติยา    87
๏๏ ปาฏิเทสนียา    127
๏๏ เสขิยา    135
๏๏ สตฺตาธิกรณสมถา    153
๏๏ สีลุทฺเทสปาโฐ 157
๏๏ ตายนคาถา    158
๏๏ เทวธมฺมา    159
๏๏ เจติยวนฺทา    159
๏๏ อธิบายวิธีเปลี่ยนบุพพกิจตามลำดับเลข 163หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ (ฉบับท่องจำ) วัดพระธรรมกาย เหมาะสำหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือ ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ (ฉบับท่องจำ)
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 201 หน้า

ขนาดไฟล์ 2 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 2 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 77
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • ขอบคุณมากครับ หากเป็นภาษาไทยล้วนก็จะอ่านง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่สันทัดบาลี

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล