หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ธรรมบท ภาคที่ 5 แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี) หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ธรรมบท ภาคที่ 5 แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี)

ธรรมบท ภาคที่ 5 แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี)

      หนังสือธรรมบทสองภาษา บาลี-ไทย ภาค ๑ - ๘ สำหรับนักเรียนบาลีชั้นประโยค ๑-๒ และ ป.ธ.๓ นี้ ทางคณาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม ได้รวบรวมเรียบเรียงขึ้น โดยอาศัยความรู้ จากตำรา และบูรพาจารย์ทั้งหลาย จัดพิมพ์ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัตตธรรม ของพระภิกษุสามเณร

"การศึกษานั้น สามารถเปลี่ยนชีวิตของผู้ศึกษา ให้สูงกว่าพื้นเดิม
คนที่มีการศึกษาดี จะได้อะไรก็ดีกว่าประณีตกว่าผู้อื่น คนมีวิชาเท่ากับ
ได้สมบัติจักรพรรดิ กินใช้ไม่หมด"


พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

สารบัญธรรมบทภาค ๕

๙. ปาปวรรค วรรณนา
๑. เรื่องพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก ๑
๒. เรื่องพระไสยสกเถระ ๕
๓. เรื่องลาชเทวธิดา ๖
๔. เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐี ๙
๕. เรื่องภิกษุไม่ถนอมบริขาร ๑๔
๖. เรื่องพิฬาลปทกเศรษฐี ๑๖
๗. เรื่องพ่อค้ามีทรัพย์มาก ๑๙
๘. เรื่องนายพรานกุกกุฏมิตร ๒๒
๙. เรื่องนายพรานสุนัขชื่อว่าโกกะ ๒๙
๑๐. เรื่องพระติสสเถระผู้เข้าถึงตระกูลช่างแก้ว ๓๒
๑๑. เรื่องชน ๓ คน ๓๕
๑๒. เรื่องเจ้าศากยะพระนามว่าสุปปพุทธะ ๔๑

๑๐. ทัณฑวรรค วรรณนา
๑. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ (๑) ๔๔
๒. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ (๒) ๔๕
๓. เรื่องเด็กหลายคน ๔๖
๔. เรื่องพระโกณฑธานเถระ ๔๘
๕. เรื่องอุโบสถกรรม ๕๓
๖. เรื่องอชครเปรต ๕๕
๗. เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ ๕๙
๘. เรื่องภิกษุผู้มีภัณฑะมาก ๖๕
๙. เรื่องสันตติมหาอำมาตย์ ๗๑
๑๐. เรื่องพระปิโลติกเถระ ๗๖
๑๑. เรื่องสุขสามเณร ๗๙

๑๑. ชราวรรค วรรณนา
๑. เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขา ๙๑
๒. เรื่องนางสิริมา ๙๔
๓. เรื่องพระอุตตราเถรี ๙๙
๔. เรื่องภิกษุผู้มีมานะยิ่ง ๑๐๑
๕. เรื่องพระรูปนันทาเถรี ๑๐๒
๖. เรื่องพระนางมัลลิกาเทวี ๑๐๗
๗. เรื่องพระโลฬุทายีเถระ ๑๑๑
๘. เรื่องปฐมโพธิ ๑๑๕
๙. เรื่องบุตรของเศรษฐีผู้มีทรัพย์มาก ๑๑๗หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ธรรมบท ภาคที่ 5 แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี)

ชื่อหนังสือ ธรรมบท ภาคที่ 5 แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี)
ลำดับเรื่อง : สำนักนักเรียนพระปริยัติธรรม   จำนวนหน้า 127 หน้า

ขนาดไฟล์ 3 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 3 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 21
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล