หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ธรรมบท ภาคที่ 7 แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี) หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ธรรมบท ภาคที่ 7 แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี) สำนักเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ธรรมบท ภาคที่ 7 แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี)

      หนังสือธรรมบทสองภาษา บาลี-ไทย ภาค ๑ - ๘ สำหรับนักเรียนบาลีชั้นประโยค ๑-๒ และ ป.ธ.๓ นี้ ทางคณาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม ได้รวบรวมเรียบเรียงขึ้น โดยอาศัยความรู้ จากตำรา และบูรพาจารย์ทั้งหลาย จัดพิมพ์ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัตตธรรม ของพระภิกษุสามเณร  สำนักเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

"การศึกษานั้น สามารถเปลี่ยนชีวิตของผู้ศึกษา ให้สูงกว่าพื้นเดิม
คนที่มีการศึกษาดี จะได้อะไรก็ดีกว่าประณีตกว่าผู้อื่น คนมีวิชาเท่ากับ
ได้สมบัติจักรพรรดิ กินใช้ไม่หมด"

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

สารบัญธรรมบทภาค ๗

๑๘. มลวรรค วรรณนา
๑. เรื่องบุตรของนายโคฆาตก์ ๑
๒. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง ๖
๓. เรื่องพระติสสเถระ ๘
๔. เรื่องพระโลฬุทายีเถระ ๑๑
๕. เรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง ๑๕
๖. เรื่องภิกษุชื่อจูฬสารี ๑๗
๗. เรื่องอุบาสก ๕ คน ๒๐
๘. เรื่องภิกษุหนุ่มชื่อติสสะ ๒๒
๙. เรื่องอุบาสก ๕ คน ๒๔
๑๐. เรื่องเมณฑกเศรษฐี ๒๘
๑๑. เรื่องพระอุชฌานสัญญีเถระ ๓๘
๑๒. เรื่องสุภัททปริพาชก ๓๙

๑๙. ธัมมัฏฐวรรค วรรณนา
๑. เรื่องมหาอำมาตย์ผู้วินิจฉัย ๔๑
๒. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ ๔๓
๓. เรื่องพระเอกุทานเถระ ๔๔
๔. เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ ๔๖
๕. เรื่องภิกษุมากรูป ๔๗
๖. เรื่องภิกษุชื่อหัตถกะ ๔๙
๗. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง ๕๐
๘. เรื่องเดียรถีย์ ๕๒
๙. เรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะ ๕๔
๑๐. เรื่องภิกษุมากรูป ๕๕

๒๐. มัคควรรค วรรณนา
๑. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป ๕๘
๒. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป อื่นอีก ๖๑
๓. เรื่องพระปธานกัมมิกติสสเถระ ๖๓
๔. เรื่องสุกรเปรต ๖๕
๕. เรื่องพระโปฐิลเถระ ๗๑
๖. เรื่องพระเถระแก่ ๗๔
๗. เรื่องสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ ๗๖
๘. เรื่องพ่อค้ามีทรัพย์มาก ๘๐
๙. เรื่องนางกิสาโคตมี ๘๓
๑๐. เรื่องนางปฏาจารา ๘๔

๒๑. ปกิณณกวรรค วรรณนา
๑. เรื่องบุรพกรรมของพระองค์ ๘๗
๒. เรื่องกุมาริกากินไข่ไก่ ๙๗
๓. เรื่องภิกษุชาวเมืองภัททิยะ ๙๙
๔. เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ ๑๐๑
๕. เรื่องนายทารุสากฏิกะ ๑๐๓
๖. เรื่องภิกษุวัชชีบุตร ๑๐๗
๗. เรื่องจิตตคฤหบดี ๑๑๐
๘. เรื่องนางจูฬสุภัททา ๑๑๒
๙. เรื่องพระเถระชื่อเอกวิหารี ๑๑๗

๒๒. นิรยวรรค วรรณนา
๑. เรื่องปริพาชิกาชื่อสุนทรี ๑๑๙
๒. เรื่องสัตว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียน ๑๒๓
๓. เรื่องภิกษุผู้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ วัคคุมุทา ๑๒๔
๔. เรื่องบุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ ๑๒๕
๕. เรื่องภิกษุว่ายาก ๑๒๗
๖. เรื่องหญิงขี้หึง ๑๒๙
๗. เรื่องอาคันตุกภิกษุ ๑๓๐
๘. เรื่องนิครนถ์ ๑๓๒
๙. เรื่องสาวกเดียรถีย์ ๑๓๔

๒๓. นาควรรค วรรณนา
๑. เรื่องของพระองค์ ๑๓๖
๒. เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นควาญช้าง ๑๓๙
๓. เรื่องบุตรพราหมณ์เฒ่า ๑๔๐
๔. เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล ๑๔๖
๕. เรื่องสานุสามเณร ๑๔๘
๖. เรื่องช้างชื่อปาเวรกะ ๑๕๔
๗. เรื่องสัมพหุลภิกษุ ๑๕๕
๘. เรื่องมาร ๑๕๙หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ธรรมบท ภาคที่ 7 แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี) สำนักเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ชื่อหนังสือ ธรรมบท ภาคที่ 7 แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี)
ลำดับเรื่อง : สำนักเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี   จำนวนหน้า 169 หน้า

ขนาดไฟล์ 3 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 3 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 13
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล