หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ สนธนาธรรมยามว่าง หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

 

หนังสือ สนธนาธรรมยามว่าง

หนังสือ สนธนาธรรมยามว่าง
Conversations on the Dhamma

 

คำนำ


        เนื่องจากมีสมาชิกวารสารกัลยาณมิตรที่ติดตามคอลัมน์ "สนทนาธรรมยามว่าง" เป็นจำนวนมากเรียกร้องให้พิมพ์รวมเล่มบทสนทนาธรรม ซึ่งลงพิมพ์ในวารสารกัลยาณมิตรติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี เพื่อสะดวกในการอ่านและศึกษาธรรมะ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไป และเพื่อความสะดวกในการพกพาติดตัวไปที่ต่างๆ

       หวังอย่างยิ่งว่า หนังสือ "สนทนาธรรมยามว่าง" ฉบับนี้คงจะก่อให้เกิดความเข้าใจธรรมะเบื้องต้นแก่ผู้อ่าน มากพอที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านมุ่งศึกษาและปฏิบัติธรรม เพื่อบรรลุวิชชาเบื้องสูงต่อไป

 
สารบัญ 

1 พระพุทธศาสนาคืออะไร
What is Buddhism? ........................................... 11
2 แก่นแห่งคำสอนของพระพุทธศาสนา 
The Gist of Buddhist Teachings........................................... 19
3 เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือนิพพาน
Nirvana : The Ultimate Goal of Buddhism ...........................................27
4 หัวใจพระพุทธศาสนาคืออะไร
What is the Real Heart of Buddhism? ........................................... 33
5 เกณฑ์ 10 ข้อ สำหรับพิจารณาเลือกนับถือศาสนา
The Criteria for Religious Beliefs ........................................... 39
6 หลักปฏิบัติของชาวพุทธ
A Buddhist's Main Practice ........................................... 45
7 พระพุทธศาสนาเน้นไตรสิขา
Buddhism Emphasizes The threefold Training ........................................... 51
8 จุดมุ่งหมายของพุทธภาวนา
The Goals of Buddhist Meditation ........................................... 57
9สมาธิเป็นของสากล
Meditation  : A Universal Concept ........................................... 63
10 ปฏิบัติให้ถูก ต้องไล่ฐาน
The Right Technique of Meditation Practice ........................................... 71
11 อานิสงส์เบื้องต้นของภาวนา
The Primary Benefits of Meditation........................................... 77
12 ธรรมกายคือพระรัตนตรัย
Dhammakaya : The Triple Gem ........................................... 83
13 อนิจจัง
The Characteristic of Impermanence ........................................... 95
14 สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์
Whatever is Impermanent is Suffering ........................................... 101
15 อนัตตา
The Characteristic of Not-Self ........................................... 107
16 ไตรลักษณ์
The Three Common Characteristics of Existence ........................................... 113
17 กฏแห่งกรรม
Law of Kamma ........................................... 119
18 อกุศลกรรมบถ 10
Ten Unwholesome Actions ........................................... 131
19 กุศลกรรมบถ 10
Ten Wholesome Actions ........................................... 137
20 วัดที่น่าประทับใจ
The Impressive Temple ........................................... 145


 
วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรีหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือ สนธนาธรรมยามว่าง Conversations on the Dhamma

ชื่อหนังสือ สนธนาธรรมยามว่าง
ลำดับเรื่อง : สุวณีย์ ศรีโสภา   จำนวนหน้า 160 หน้า

ขนาดไฟล์ 9 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 9 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล