หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ สุขภาพที่ดีคุณทำได้ ง่ายๆ สบายๆ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

สุขภาพที่ดีคุณทำได้ ง่ายๆ สบายๆ  สรุปเนื้อหา จากหนังสือ "สุขภาพนักสร้างบารมี" พระธรรมเทศนาของ พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทฺตตชีโว)

 

สุขภาพที่ดีคุณทำได้ ง่ายๆ สบายๆ

สรุปเนื้อหา จากหนังสือ "สุขภาพนักสร้างบารมี" พระธรรมเทศนาของ พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทฺตตชีโว)

 

 

โอวาทพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทฺตตชีโว) 
จากหนังสือ "สุขภาพนักสร้างบารมี"

      จากการรวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง และหมู่คณะอย่างสุดฝีมือ โดยเน้นการป้องกันเป็นหลัก จนในที่สุดทำให้หลวงพ่อได้ข้อสรุปว่า ถ้าไม่ใช่โรคที่เกิดจากกรรมข้ามชาติแล้ว โรคส่วนมากมักเกิดจากนิสัยมักง่ายตามใจตนเอง เช่นนิสัยตามใจปาก ตามใจท้อง ความมักง่ายในอิริยาบถต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวบ่อนทำลายสุขภาพที่แท้จริงของเรา เพราะฉะนั้น ถ้าใครต้องการรักษาสุขภาพให้ดีไปตลอดชีวิต รวมทั้งหากพบว่าโรคภัยไข้เจ็บของเรา เกิดจากความมักง่ายตามใจตัวเองเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง จะรักษาโรคให้ซะงัด ต้องพยายามหักดิบเลิกนิสัยไม่ดีของตัวเอง ให้หมดไปไวที่สุดเท่าที่จะทำได้


สารบัญ
๑) บทนำ ..................................................................................................๖
       สาเหตุแห่งความเจ็บไข้ได้ป่าย ...............................................................๘
๒) นิสัยรักษาสุขภาพ ..................................................................................๑๔
๓) ที่มาของความรู้เรื่องสุขภาพ ......................................................................๒๐
๔) ดื่มน้ำอย่างไร ให้ถูกดี ถึงดี พอดี ...............................................................๒๒
๕) การอั้นปัสสาวะและอั้นอุจจาระบั่นทอนสุขภาพ...............................................๓๒
๖) ท้องผูก-ริดสีดวงทวารหนัก ......................................................................๔๒
๗) การดูแลตัวเองเมื้อทองเสีย ....................................................................๔๘
๘) อาหารคือยาหลัก..................................................................................๕๒
๙) น้ำซุปดีอย่างไร ....................................................................................๕๒
๑๐) การดื่มน้ำมูตรเน่า.................................................................................๕๖
๑๑) วิธีรักษาสุขภาพระหว่างเดินทาง ...............................................................๕๘
๑๒) นั่งสมาธิแล้วหลับคอตก..........................................................................๖๐
๑๓) การดูแลรักษาสุขภาพฟัน .......................................................................๖๒
๑๔) ดุลยภาพบำบัดคืออะไร ..........................................................................๖๖
       สาเหตุที่ทำให้โครงสร้างของร่างกายเสียสมดุล ............................................๖๗
           -ตัวอย่างโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น....เพราะโครงสร้างของร่างกายเสียสมดุล ............๖๙
           -ดุลยภาพบำบัดมีวิธีปฏิบัติอย่างไร .........................................................๗๒
๑๕) การระวังรักษาภาวะสมดุลของอริยาบถต่างๆ ให้สมดุลตลอดเวลา .......................๗๓
           -อิริยาบถสมดุลพื้นฐาน .........................................................................๗๖
           -อิริยาบถในชีวิตประจำวัน ....................................................................๘๒
๑๖) การบริหารเพื่อจัดโครงสร้างของร่างกาย .......................................................๘๘
           - กายบริหารในท่านั่ง ............................................................................๙๐
           - กายบริหารในท่านอน .........................................................................๑๐๒
           - การลุกจากที่นอน ...............................................................................๑๐๕
           - บริหารร่างกายแค่ไหนจึงจะพอดี ............................................................๑๐๖
           - ข้อควรระวังในการบริหารร่างกาย ...........................................................๑๐๗
๑๗) การออกกำลังกาย ....................................................................................๑๐๘
           - การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ...........................................๑๑๐
           - การเดิน ...........................................................................................๑๑๓
           - ข้อควรระวังในการออกกำลังกาย ...........................................................๑๑๕
๑๘) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น .............................................................๑๑๖
           - การนวดคืออะไร ...............................................................................๑๑๘
           - นวดอย่างไร จึงจะเหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม .......................................๑๒๐
           - นวดหลังด้วยตนเองกับการทำงานของอวัยวะภายใน ...................................๑๒๔

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf สุขภาพที่ดีคุณทำได้ ง่ายๆ สบายๆ  สรุปเนื้อหา จากหนังสือ

ชื่อหนังสือ สุขภาพที่ดีคุณทำได้ ง่ายๆ สบายๆ
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 128 หน้า

ขนาดไฟล์ 18 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 18 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 8
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล