หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ศาสตร์แห่งสมาธิ The Science of Meditation หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf


หนังสือ ศาสตร์แห่งสมาธิ The Science of Meditation  โดย พระมหาสมชาย ฐานวฺฑฺโฒ M.D., Ph.D ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

 

หนังสือ ศาสตร์แห่งสมาธิ The Science of Meditation

โดย พระมหาสมชาย ฐานวฺฑฺโฒ M.D., Ph.D
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

 

คำนำ


     การศึกษาก้บการพัฒนาศีลธรรมมีความสัมพันธ์ก้นอย่างใกล้ชิด คำว่า "ศึกษา" มาจากภาษาสันสกฤต ตรงกับคำบาลีว่า "สิกขา" พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ระบบการศึกษาที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วย ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นการศึกษาบนหลักการที่ว่า ศีล เป็นพื้นฐานของสมาธิ ผู้ที่รักษาศีลดี ใจย่อมปลอดโปร่งไม่มีความเดือดร้อนใจ ทำ ให้ใจเป็นสมาธิได้ง่ายและสมาธิทำให้เกิดปัญญา จะเห็นได้ว่าสมาธิอยู่ในฐานะเป็นแกนกลางของการศึกษา 

      ระบบการศึกษาในปัจจุบันเน้นการแสวงหาปัญญาจากการอ่าน การจำ (สุตมยปัญญา) การตรึกตรอง การขบคิด การค้นคว้าวิจ้ย (จินตามยปัญญา) โดยละเลย ศีล สมาธิ และภาวนามยปัญญา (ความเห็นแจ้ง) ฐานของปัญญาจึงง่อนแง่น ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมายปัจจุบันในโลกตะวันตกเริ่มตระหนักถึงความบกพร่องของระบบการศึกษาที่ใช้กันอยู่และหันมาสนใจสมาธิมากขึ้น เรื่อยๆ จนถึงขึ้นยกสมาธิว่าเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่ทรงคุณค่ายิ่งต่อความสุขความสำเร็จของมนุษย์ทุกคน ข้ามพ้นความเขื้อในศาสนา กลายเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรปฏิบัติ

       "ศาสตร์แห่งสมาธิ" ได้สรุปสาระที่น่ารู้เกี่ยวกับสมาธิในฐานะเป็นฐานของการศึกษาที่สำคัญยิ่ง

     ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นมรดกธรรมลํ้าค่าที่บรรพบุรุษไทยได้รักษาสืบทอดมาถึงเราในปัจจุบ้น เราจึงควรศึกษาอย่างจริงจังและนำหลักคำสอนของพระพุทธองค์นี้ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ให้เยาวชนไทย เก่ง ดี มีสุข เป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติสิบไป

ฐานวุฑฺโฒ  ภิกขุ
วันวิสาขบุชาที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕


สารบัญ

สมาธิ ....................................................................... ๗
ปัญญา ๓ ระดับ ........................................................ ๑๒
สมาธิในสังคมตะวันตก ............................................... ๑๘
ชีวิตหลังความตายมีจริงหรือไม่ .................................... ๓๗
กรณีตัวอย่างที่ ๑ สตีฟ จ๊อปส์ ...................................... ๔๗
กรณีตัวอย่างที่ ๒ ดร.สตีเฟ่น โควี่ ................................. ๗๑
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ................................................... ๘๑หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือ ศาสตร์แห่งสมาธิ The Science of Meditation  โดย พระมหาสมชาย ฐานวฺฑฺโฒ M.D., Ph.D ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

ชื่อหนังสือ ศาสตร์แห่งสมาธิ The Science of Meditation
ลำดับเรื่อง : พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พระมหาดร สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) M.D.; Ph.D.   จำนวนหน้า 97 หน้า

ขนาดไฟล์ 13 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 13 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล