หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ 20 ปี วัดพระธรรมกาย หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

20 ปี วัดพระธรรมกาย 

หนังสือ 20 ปี วัดพระธรรมกาย 

      "การได้เข้าถึงธรรมกายนั้น ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตทุกคนในโลกนี้ ที่ดิ้นรนแสวงหาสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมด เพื่อต้องการหาความสุข ไม่มีใครแสวงหาความทุกข์

       เราเกิดกันมาชีวิตหนึ่ง ก็เพื่อสร้างบุญบารมีเท่านั้น ไม่ใช่เกิดมาเพื่อเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้ เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราทุก ๆ คนจะต้องบรรลุมรรคผลนิพพาน "

      ขอให้สันติสุขอันไพบูลย์ ซึ่งเกิดจากการบรรลุ "ธรรมกาย'' จงบังเกิดขึ้นแก่ท่านในการบัดนี้เทอญ

(พระอธิการไชยบูลย์ ธัมมชโย)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

สารบัญ
วัดพระธรรมกาย

- ประวัติและความเป็นมา ...................................................... ๑๖
- แผ่นดินธรรม .................................................................. ๑๗
- ศรัทธามหาชน ................................................................. ๑๘

ประวัติ พระอธิการไชยบูลย์ ธัมมชโย
- ศุภนิมิต  ........................................................................ ๓๕
- จำพราก  ........................................................................ ๓๖
- ผู้ชนะ  ............................................................................ ๓๗
- กรรมดีส่งผล  .................................................................... ๓๘
- ชีวิตต้องสู้  ........................................................................ ๔๐
- ทางโลกหรือทางธรรม  ......................................................... ๔๓
- สู่เส้นทางธรรม  ................................................................... ๔๔
- คำว่า "ธรรมกาย"  ................................................................ ๔๗
- ภายในรั้วมหาวิทยาลัย  .......................................................... ๔๙
- ประลองฤทธิ์  ...................................................................... ๕๓
- บ้านธรรมประสิทธิ์  ................................................................. ๕๖
- เข้าสู่ร่มกาสาวพัสฅร์  ............................................................... ๕๗
- ๒๐ ปีแห่งปณิธาน  .................................................................... ๖๑

กิจกรรมของวัด
- โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ .................................... ๗๒
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมแก่เยาวชน .............................๗๖
- โครงการอบรมข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนต่างๆ ..... ๗๘
- โครงการธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ ...................................................... ๘๐
- โครงการนิทรรศการเฉลิมมพระเกียรติ  ........................................... ๘๔
- โครงการเฉลิมพระเกียรติร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ  ................................ ๘๖
- โครงการมุทิตาสักการะสามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยค  ..................... ๘๘
- โครงการธรรมยาตรา  ................................................................. ๙๔
- โครงการพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ............................ ๙๖
- โครงการสอนปฎิบัติธรรม  ............................................................. ๙๘
- โครงการศึกษาพระปริยัติธรรม  ....................................................... ๑๐๐
- โครงการต่างประเทศ  .................................................................. ๑๐๔
- โครงการปีแห่งคุณธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  .................................... ๑๐๘
- โครงการในอนาคต  ..................................................................... ๑๒๐

โอวาทหลวงพ่อ
- นำชีวิตสู่ทิศอันประเสริฐ  ............................................................... ๑๒๔
- พุทธบูชามาฆประทีป  ................................................................... ๑๒๖
- วิสาขบูชา วันกตัญญของโลก  ....................................................... ๑๓๐
- ทานบารมี ................................................................................  ๑๓๖
- ผู้มีความชราเป็นข้าศึก  ................................................................. ๑๔๖
- โอวาทปีใหม่  ............................................................................ ๑๕๔

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือ 20 ปี วัดพระธรรมกาย 

ชื่อหนังสือ 20 ปี วัดพระธรรมกาย
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 157 หน้า

ขนาดไฟล์ 47 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 47 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 5
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล