หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา (รวมเล่ม) หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ร่าเริงบันเทิงใจ  ด้วยสัมโมทนียกถา (รวมเล่ม) RAREANG  BUNTHEANG JAI พระครูธรรมธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล

ร่าเริงบันเทิงใจ 
ด้วยสัมโมทนียกถา (รวมเล่ม)
RAREANG  BUNTHEANG JAI

 

 

คำนำ


      การกล่าวสัมโมทนียกถา เป็นการกล่าวถ้อยคำเป็นที่บันเทิงใจ แสดงความยินดี ชื่นชมหรือขอบใจ เป็นถ้อยคำที่ไพเราะ เมื่อได้ฟังแล้วเกิดความชุ่มชื่นใจ เกิดกำลังใจในการทำความดี ใช้กล่าวเมื่อเห็นบุคคลประกอบกรรมดี เป็นคำกล่าวสนับสนุนส่งเสริมให้ภูมิใจในการกระทำนั้น พร้อมกับขออานุภาพคุณของ พระรัตนตรัย และคุณธรรมความดีนั้นให้คุ้มครองป้องกันภัย เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิต

พระครูธรรมธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล


สารบัญ 
คำนำ ............................................................................๔
สารบัญ  ............................................................................๗

ตัวอย่างบทสัมโมทนียกถา
หมวดศรัทธา ............................................................................ ๑๖

บทที่ ๑ ชีวิตของพระภิกษุสามเณรอยู่ได้ด้วยความศรัทธาของสาธุชน ................๑๗
บทที่ ๒ เหตุที่ทำให้พระภิกษุสามเณรรุ่งเรืองอยู่ในพระศาสนา ............................๑๙
บทที่ ๓ เชื่อผลของกรรมแล้วให้ทาน  ............................................................................๒๑
บทที่ ๔ อานิสงส์ของการทำทานด้วยความศรัทธา ...................................................๒๓
บทที่ ๕ ผู้มีศรัทธา ชื่อว่าไม่ยากจน  ............................................................................๒๕
บทที่ ๖ ศรัทธาดุจสายฝน  ............................................................................๒๗
บทที่ ๗ ศรัทธาและความเพียร  ............................................................................๒๙
บทที่ ๘ เกิดบ่อยๆ เพื่อให้ได้มรรคผล  ............................................................................๓๑
บทที่ ๙ คุณและโทษของทรัพย์  ............................................................................๓๔

หมวดทาน  ............................................................................๓๗
บทที่ ๑๐ อานิสงส์ของการทำทานด้วยความร่าเริงแจ่มใส ...............................๓๘
บทที่ ๑๑ อานิสงส์ของการทำทาน ๔ ประการ ....................................................๔๑
บทที่ ๑๒ อานิสงส์ของการทำทานด้วยจิตที่ผ่องใสทั้ง ๓ ระยะ ......................๔๓
บทที่ ๑๓ เจตนาบริสุทธิ์  ........................................................................................๔๕
บทที่ ๑๔ บุคคลให้ทานไม่ได้ด้วยเหตุ ๒ ประการ ............................................๔๗
บทที่ ๑๕ ผู้เอาชนะความตระหนี่  ............................................................................๕๐
บทที่ ๑๖ ทานกับการรบ  ........................................................................................๕๒
บทที่ ๑๗ องค์แห่งทานที่มีผลมาก ๓ ประการ ...................................................๕๔
บทที่ ๑๘ เหตุที่ทำให้ได้อายุ  .................................................................................๕๖
บทที่ ๑๙ สิ่งใดที่นำออกสิ่งนั้นเป็นของเรา  ........................................................๕๘
บทที่ ๒๐ คนจน ๓ ประเภท  ..................................................................................๖๐
บทที่ ๒๑ คนเราเลือกเกิดได้  .................................................................................๖๐
บทที่ ๒๒ ผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะ ๕ ประการแก่ปฏิคาหก ........................๖๔
บทที่ ๒๓ ฐานะ ๕ ประการที่เงินซื้อไม่ได้  .........................................................๖๗
บทที่ ๒๔ มหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำ  ............................................................................๖๙
บทที่ ๒๕ การทำทานที่มีผลมาก  ............................................................................๗๑
บทที่ ๒๖ ทานบารมีของพระโพธิสัตว์  ............................................................................๗๓
บทที่ ๒๗ ทานบารมีเป็นเบื้องต้นของการสร้างบารมี ............................................๗๕
บทที่ ๒๘ รูปสวย รวยบริวาร  ............................................................................๗๘
บทที่ ๒๙ แม่น้ำไม่ดื่มกินน้ำของตัวเอง  ............................................................................๘๐
บทที่ ๓๐ ทานเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนา ...................................................๘๒
บทที่ ๓๑ พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ด้วยทาน .....................................................๘๔
บทที่ ๓๒ ทานเป็นต้นเหตุของความสุข ....................................................................๘๖
บทที่ ๓๓ การให้ทานของสัตบุรุษ .............................................................................๘๘
บทที่ ๓๔ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ....................................................................................๙๐
บทที่ ๓๕ ปฏิบัติสะดวก บรรลุได้เร็ว  ............................................................................๙๒

หมวดบุญ .....................................................................................๙๔
บทที่ ๓๖ ความปลื้มปีติเป็นทางมาแห่งบุญ  ............................................................................๙๕
บทที่ ๓๗ อานิสงส์ของการทำบุญบ่อยๆ และนึกถึงบุญบ่อยๆ ........................................๙๘
บทที่ ๓๘ เหตุให้ประสพบุญมาก ๓ ประการ  ............................................................................๑๐๐
บทที่ ๓๙ ไม่ควรดูหมิ่นบุญว่ามีประมาณน้อย  ............................................................................๑๐๒
บทที่ ๔๐ บุญเอาติดตัวไปได้  ............................................................................๑๐๔
บทที่ ๔๑ ยึดบุญเป็นใหญ่  ............................................................................๑๐๖
บทที่ ๔๒ บุญฉุดไปสู่ภพภูมิอันประเสริฐ  ............................................................................๑๐๘
บทที่ ๔๓ บุญที่สั่งสมไว้ดีแล้วเหมือนผลไม้พันธุ์ดี .............................................................๑๑๐
บทที่ ๔๔ ดวงบุญเปรียบดั่งดวงตะวัน  ............................................................................๑๑๒
บทที่ ๔๕ เกิดมาสร้างบุญบารมี  ............................................................................๑๑๔
บทที่ ๔๖ พื้นฐานของความสุขและความสำเร็จ  ............................................................................๑๑๖
บทที่ ๔๗ ผู้มีบุญลาภอันประเสริฐ  ............................................................................๑๑๘
บทที่ ๔๘ ทำประกันชีวิตด้วยบุญ  ............................................................................๑๒๐
บทที่ ๔๙ คุณค่าของความเป็นมนุษย์  ............................................................................๑๒๒
บทที่ ๕๐ ชาวนาผู้ชาญฉลาด  ............................................................................๑๒๔
บทที่ ๕๑ บุญทำให้อายุยืนและอายุสั้น  ............................................................................๑๒๖
บทที่ ๕๒ เนื้อนาบุญ  ............................................................................๑๒๘
บทที่ ๕๓ การสั่งสมบุญ นำความสุขมาให้  ............................................................................๑๓๐
บทที่ ๕๔ ทำบุญไม่สูญเปล่า  ............................................................................๑๓๒
บทที่ ๕๕ ได้ทั้งทรัพย์และบริวาร  ............................................................................๑๓๔
บทที่ ๕๖ หาบุญได้ ใช้บุญเป็น  ............................................................................๑๓๕
บทที่ ๕๗ ใช้บุญให้เป็น  ............................................................................๑๓๗
บทที่ ๕๘ บุญเก่า บุญใหม่  ............................................................................๑๓๙
บทที่ ๕๙ ธาตุ...ดึงดูดสมบัติ  ............................................................................๑๔๑
บทที่ ๖๐ กระแสบุญ  ............................................................................๑๔๓
บทที่ ๖๑ การส่งผลของบุญ  ............................................................................๑๔๕
บทที่ ๖๒ ผู้รักตนเอง  ............................................................................๑๔๗
บทที่ ๖๓ หมดบุญก็หมดสิทธิ์  ............................................................................๑๔๙
บทที่ ๖๔ เราใช้บุญเก่าไปทุกวัน  ............................................................................๑๕๑
บทที่ ๖๕ ดูปัจจุบัน  ............................................................................๑๕๓
บทที่ ๖๖ เราคือผู้ออกแบบชีวิต  ............................................................................๑๕๕
บทที่ ๖๗ ผู้ไม่สะดุ้งกลัวต่อความตาย  ............................................................................๑๕๗
บทที่ ๖๘ สร้างบารมีไม่มีเว้นวรรค  ............................................................................๑๕๙

หมวดชีวิตในปรโลก  ............................................................................๑๖๑
บทที่ ๖๙ เมื่อเหล่าเทพจุติ  ............................................................................๑๖๒
บทที่ ๗๐ สว่างมา สว่างไป  ............................................................................๑๖๔
บทที่ ๗๑ เรือนที่ถูกไฟไหม้  ............................................................................๑๖๖
บทที่ ๗๒ ผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงฐานะ อันประเสริฐ ...................๑๖๘
บทที่ ๗๓ เทวดาข่มเทวดา  ............................................................................๑๗๑
บทที่ ๗๔ คนเชื่อผลของบุญ ๒ ประเภท  ............................................................................๑๗๓
บทที่ ๗๕ บุญเป็นสิ่งที่ต้องแสวงหา  ............................................................................๑๗๖
บทที่ ๗๖ บุญเป็นมิตรติดตามไปในโลกหน้า  ............................................................................๑๗๘
บทที่ ๗๗ ฐานะทางสังคมในโลกหน้า  ............................................................................๑๘๑
บทที่ ๗๘ ผู้มีชัยในโลกทั้งสอง  .................................................................................๑๘๓
บทที่ ๗๙ ละโลกไปอย่างผู้มีชัย  ................................................................................๑๘๕
บทที่ ๘๐ จิตผ่องใส สุคติเป็นที่ไป  ............................................................................๑๘๗
บทที่ ๘๑ นาทีทองตอนสิ้นใจ  ...................................................................................๑๘๙
บทที่ ๘๒ ชีวิตที่ปลอดภัยในปรโลก  ............................................................................๑๙๑
บทที่ ๘๓ ชีวิตที่ราบเรียบ  ........................................................................................๑๙๓
บทที่ ๘๔ ชีวิตในปรโลกไม่มีการทำมาหากิน  ................................................................๑๙๕
บทที่ ๘๕ เงินสกุลบุญ  ...........................................................................................๑๙๗
บทที่ ๘๖ การเกิดขึ้นของวิมาน ๒ แบบ  .......................................................................๑๙๙
บทที่ ๘๗ โครงสร้างของวิมาน  ..................................................................................๒๐๑
บทที่ ๘๘ อัศจรรย์วันพระ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ)  .......................................................................๒๐๓

หมวดบุญพิเศษ  .....................................................................................................๒๐๕
บทที่ ๘๙ ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย  ....................................................................๒๐๖
บทที่ ๙๐ ผ้าชุดสุดท้าย  ...........................................................................................๒๐๘
บทที่ ๙๑ ธงชัยพระอรหันต์  ......................................................................................๒๑๐
บทที่ ๙๒ อานิสงส์ของการถวายยารักษาโรค  ................................................................๒๑๓
บทที่ ๙๓ ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ  ..................................................................๒๑๕
บทที่ ๙๔ อานิสงส์ของการถวายเครื่องกันหนาว  .............................................................๒๑๗
บทที่ ๙๕ อานิสงส์ของการถวายโคมประทีปเป็นพุทธบูชา  .................................................๒๑๙

หมวดวันสำคัญ ....................................................................................................๒๒๑
บทที่ ๙๖ การทำบุญขึ้นปีใหม่ (๑ มกราคม)  ...................................................................๒๒๒
บทที่ ๙๗ ตามติดคุณยาย (๑๙ มกราคม)  ......................................................................๒๒๔
บทที่ ๙๘ สายบุญมหาปูชนียาจารย์ (๓ กุมภาพันธ์)  .........................................................๒๒๗
บทที่ ๙๙ เหตุและประโยชน์จากความรัก (๑๔ กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์) ...............................๒๒๙
บทที่ ๑๐๐ อานิสงส์ของการถวายกองทุนโคมมาฆประทีป (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) ......................๒๓๒
บทที่ ๑๐๑ อานิสงส์ของการเป็นญาติกับพระศาสนา (บวชธรรมทายาท) .................................๒๓๕
บทที่ ๑๐๒ ฉลองพระบวชใหม่  ...................................................................................๒๓๗
บทที่ ๑๐๓ เหตุที่ทำให้ได้เป็นพระราชาหรือ ประธานาธิบดี (๕ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล) ..........๒๓๙
บทที่ ๑๐๔ วันวิสาขบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)  ...............................................................๒๔๑
บทที่ ๑๐๕ บุคคล ๒ ท่านในวันอาสาฬหบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วันอาสาฬหบูชา) ................๒๔๔
บทที่ ๑๐๖ เหตุที่ทำให้ได้บรรลุธรรมก่อนใคร (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วันอาสาฬหบูชา) ...............๒๔๗
บทที่ ๑๐๗ แม่ (พ่อ) และลูกที่ประเสริฐ (๑๒ สิงหาคม วันแม่ ๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ) .........๒๔๙
บทที่ ๑๐๘ อานิสงส์ของกฐินทาน  ...............................................................................๒๕๒

ที่มาของการกล่าวสัมโมทนียกถา  ................................................................................๒๕๖
ความหมาย  ............................................................................................................๒๖๐
ประเภทของการอนุโมทนา  ........................................................................................๒๖๒
หลักการกล่าวสัมโมทนียกถา  .....................................................................................๒๖๘

การกล่าวบทสัมโมทนียกถาของคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย .................................................๒๗๓
๑. ขั้นตอนการกล่าวสัมโมทนียกถา
๒. ข้อปฏิบัติในการกล่าวสัมโมทนียกถา
๓. ข้อควรระวังในการกล่าวสัมโมทนียกถา
บรรณานุกรม  ........................................................................................................๒๘๒
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น  ................................................................................................๒๘๗
คณะผู้จัดทำ  .........................................................................................................๒๙๔
ประวัติผู้เรียบเรียง  ..................................................................................................๒๙๕
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ร่าเริงบันเทิงใจ  ด้วยสัมโมทนียกถา (รวมเล่ม) RAREANG  BUNTHEANG JAI พระครูธรรมธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล

ชื่อหนังสือ ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา (รวมเล่ม)
ลำดับเรื่อง : พระครูธรรมธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล   จำนวนหน้า 304 หน้า

ขนาดไฟล์ 37 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 37 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 54
บริการสั่งออนไลน์
 • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
  แจ้งเสีย


 • เยี่ยมมากเลยครับ

  ชอบหนังสือนี้มากครับ

  สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

   ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล