หนังสือ เสขิยวัตร
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ เสขิยวัตร หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

เสขิยวัตร

เสฃิยวัตร
ต้นบัญญัติมารยาทไทย

คำนำ
              ในสังคมทั่วไป การอยู่ร่วมกันอย่างมีดวามสุขนั้น มารยาทเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะมารยาท จะปกปิดความไม่งามต่าง ๆ ของร่างกายและป้องกันการกระทบกระทั่งภายในหมู่คณะสำหรับประเทศไทยพุทธศาสนามีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มารยาทไทย สามารถกล่าวได้ว่าพระวินัย ในหมวดนี้ เสขิยวัตร เป็นต้นบัญญัติของมารยาทไทย
            หลวงพ่อทัตตชีโว ได้กรุณาเทศนาอธิบาย ถึงพระวินัยหมวดนี้อย่างละเอียด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนัาไปประพฤติปฏิบัติได้ทันที
            สำนักพิมพ์รวิกานต์ (1988) สำนึกในพระคุณของหลวงพ่อท้ตตชีโว ที่ได้อนุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น

สารบัญ
คำนำ ผู้แต่ง ...................................................................................... (๗)
คำนำ ฉบับจัดพิมพ์............................................................................. (๑๐)
เสซิยวัตร ต้นบัญญัติของมารยาทไทย...................................................... ๓
หมวดที่ ๑ สารูป ................................................................................๑๑
หมวดที่ ๒ โภชนปฏิสังยุต.................................................................... ๔๗
หมวดที่ ฅ ธัมมเทสนาปฏิสังยุต............................................................ ๑๐๗
หมวดที่ ๔ ปกิณณกะ........................................................................ ๑๒๓
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ เสขิยวัตร
ลำดับเรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว)   จำนวนหน้า 168 หน้า

ขนาดไฟล์ 11MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 11MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 4
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร