หนังสือ ห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยดี
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยดี หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยดี

 

คำนำ
              หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด ๒ เล่ม คีอ "ความดีสากล" และห้าห้องชีวิต เนรมิตนิสัยดี" ฝ่ายวิชาการได้เรียบเรียงขี้นจากการเทศน์ของพระราชภาวนาจารย์ ขี่งท่านได้ด้นคว้าหาความจริงของชีวิตมานาน
หลายสิบปี ทั้งการค้นคว้าจากพระไตรปิฎก นำ มาวิเคราะห สังเคราะห์เแล้วนำไปเทศน์สอนพร้อมทดลองไช้ โดยการฝึกปฏิบัติจริงกับบุคคลลายต่อหลายกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มเด็ก เยาวชน ครูอาจารย์ สาธุชน พระภิกษุสามเณร และบุคลากรของวัดหลายแสนคนนานกว่าสี่สิบปี จนบังเกิดผลดีทั้งทางด้านการฝึกตนให้เกิดนิสัยดี การสร้างระเบียบวินัยไร้คำสั่งทั้งด้านความสะอาด ความมีระเบียบ ความสุภาพ การตรงต่อเวลาการมีสมาธิ ล้วนเกิดจากจิตสำนึกของแต่ละคนทั้งบ้าน วัด โรงเรียนจนพิสูจน์ได้ว่า
                               "ทำแล้วได้ผลดีจริง ๆ"
ทางฝ่ายวิชาการจึงได้นำเรื่องราวทั้งหมด มาถอดเป็นบทเรียนเหล่านั้นสู่สายตาผู้อ่าน โดยการเรียงร้อยถ้อยคำให้กระชับ อ่านแล้วเข้าใจง่าย พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้เห็นชัดๆ จะได้ใช้เป็นข้อปฏิบัติตนและนำไปปลูกฝังนิสัยดีให้คนในครอบครัว ครูนักเรียนไนสถานศึกษา คนในชุมชนและในสังคมให้เป็นคนมีวินัยมีความเคารพมีความอดทนมีความสามัคคีปรองดองกัน และยังได้อานิสงส์ของการรักษาคีล ๕ เป็นวิถีปฏิบัติของคนให้ทุกครอบครัวอบอุ่นอีกค้วย
            ขออานิสงส์แห่งการค้นคว้าและการให้ธรรมทานของพระราขภาวนาจารยั ที่ท่านมุ่งมั่นตั้งไจถ่ายทอดอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดหลายสิบพรรษาครั้งนี้ จงส่งผลไห้ผู้อ่านทุกท่านที่น้อมใจใสสู่ใจนื่ง มุ่งประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักความดีสากล รักษาศีลบริสุทธิ์ รักษาตน และครอบครัวให้เกิดดวงตาเห็นธรรม บรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

สารบัญ
คำนำ..........................................................................................................................๕
ภาค ๑ กำเนิดนิสัยมนุษย์.................................................................................................๙
ภาค ๒ ห้าห้องชีวิต ; แหล่งเนรมิตความดีสากล...................................................................๒๙
ภาค ๓ ห้องนอน : ห้องมหาสิริมงคล................................................................................๔๑
ภาค ๔ ห้องนํ้า : ห้องมหาพิจารณา..................................................................................๕๗
ภาค ๕ ห้องอาหาร : ห้องมหาประมาณ..............................................................................๖๙
ภาค ๖ ห้องแต่งตัว : ห้องมหาสติ.....................................................................................๙๕
ภาค ๗ ห้องทำงาน : ห้องมหาสมบัติ................................................................................๑๐๙
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยดี
ลำดับเรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (เผด็จ ทตฺตชีโว)   จำนวนหน้า 130 หน้า

ขนาดไฟล์ 21MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 21MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร