หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ สวดมนต์ฉบับยุโรป หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

สวดมนต์ฉบับยุโรป

 

คำนำ

               การสวดมนต์ในพระพุทธศาสนานั้นมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพอยู่ เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่พระสงฆ์สาวกแล้ว บรรดาพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นก็ได้อาศัยการสวดสาธยายพระธรรมคำสอนเหล่านั้นเพื่อทบทวนและสืบทอดพระสัทธรรมสืบต่อกันมา ทำให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สามารถรักษาพระพุทธวจนะเหล่านั้นให้ยั่งยืนสืบต่อกันมาได้จนถึงปัจจุบัน
               การสวดมนต์นอกจากเป็นการทบทวนหลักธรรมคำสอนแล้ว ยังเป็นวิธีฝึกฝนอบรมจิตของผู้สวดให้มีสติสัมปชัญญะ มีความซาบซึ้งในสารธรรม และยังจิตของผู้สวดให้นุ่ม นวลชุ่มเย็นเกื้อหนุนต่อการเจริญสมาธิภาวนาให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ดังนั้นตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ครูบาอาจารย์และชาวพุทธทั้งหลายจึงนิยมสวดมนต์บทต่างๆ กันเป็นเนืองนิตย์คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายในภาคพื้นทวีปยุโรป ตระหนักในคุณค่าของการสวดมนต์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ร่วมกับเหล่ากัลยาณมิตรผู้นำบุญทั้งหลายพร้อมใจกันจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์เล่มนี้ขึ้นมา ด้วยหวังว่าจะอำนวยความสะดวกต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป
              ขออำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่ทุกท่านได้ร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ด้วยการสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์เล่มนี้ในครั้งนี้ ขอจงเป็นพลวปัจจัยให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยปัญญาบารมี เจริญรุ่งเรืองด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร บริวารสมบัติ เป็นผู้เลิศด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ไปทุภพทุกชาติมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมทุกคนทุกท่านเทอญหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ สวดมนต์ฉบับยุโรป
ลำดับเรื่อง : คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ภาคพื้นยุโรป   จำนวนหน้า 240 หน้า

ขนาดไฟล์ 930KB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 930KB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 8
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล