หนังสือ บัณฑิตที่แท้
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ บัณฑิตที่แท้ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

คำนำ
      หนังสือ บัณฑิตที่แท้ เล่มนี้ได้รวบรวมและเรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของ พระครูสมุห์สุวิทย์ สุวิชชาโภ ซึ่งได้แสดงไว้เมื่อครั้งงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยาย พระธรรมเทศนานี้ เล่าถึงประวัติชีวิตและคุณธรรมของคุณยายอาจารย์ฯ ซึ่งถ่ายทอดด้วยภาษาพูดที่ง่าย ๆ สั้นๆ แต่ลึกซึ้งและกินใจ ทำ ให้ผู้ฟ้ง ได้เห็นภาพวิถีชีวิตการปฏิบัติธรรม การดำรงชีวิตแบบเรืยบง่าย สันโดษ และบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมของคุณยายอาจารย์ฯ
         คณะผู้จัดทำ ได้อ่านพระธรรมเทศนานี้แล้ว เกิดความสุขใจมาก ทำ ให้เห็นภาพการฝึกกฝนตนและการฝึกธรรมปฏิบัติของคุณยายอาจารย์ฯ ที่ชัดเจนมากก่อให้เกิดกำลังใจที่จะทำใจหยุดใจนิ่ง ตามแบบอย่างคุณยายอาจารย์ฯ จึงได้กราบขออนุญาต พระครูสมุห์สุวิทย์สุวิชชาโภ จัดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่ เพื่อประกาศเกียรติคุณของคุณยายอาจารย์ฯ เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดของท่าน ที่จะเวียนมาครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ท่านอนุญาตให้จัดพิมพํได้  อีกทั้งยังได้รับความเมตตาอย่างยิ่ง จากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตซีโว) ที่ได้กรุณาให้ความเห็นไนพระธรรมเทศนาบทนี้มาด้วย จึงขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
        คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ บัณฑิตที่แท้นี้จะเป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่าง และเป็นแนวทางไนการสร้างบารมีของท่านผู้อ่านสืบไป บุญกุศลอันเกิดจากการจัดทำหนังสือเผยแพร่เกียรติคุณของคุณยายอาจารย์ฯในครั้งนี้ ขอน้อมถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาและถวายแด่มหาปูชนียาจารย์ฯ คุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายด้วยความเคารพเหนือเศียรเกล้า

 

สารบัญ

คํานิยม...................................................................................... ๑

คํานํา...........................................................................................๓

สารบัญ....................................................................................... ๕

บัณฑิตที่แท้

บัณฑิตที่แท้............................................................................... ๗

แม้ไม่ได้ท่องเที่ยวไปทุกมุมโลก.............................................. ๒๗

อยู่แต่กุฏิน้อยหลังเล็กเล็ก....................................................... ๔๙

ก็อาจรู้จักโลกได้กระจ่างยิ่ง.................................................... ๗๗

เพราะใจของท่านเปิดกว้าง ...................................................๑๐๓

กว้างพอสําหรับโลกทั้งโลก

เพราะใจของท่านใสสว่าง

สว่างพอที่จะเห็นโลกได้ทั้งโลก

มรดกธรรมอันลํ้าค่า ที่ คุณยายมอบให้ ...............................๑๒๗

ประวัติผู้เทศน์(โดยย่อ) .......................................................... ๑๓๕

ประวัติคุณยายอาจารย์ฯ (โดยย่อ)......................................... ๑๓๗

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ....................................................................๑๔๙

ประโยซน์ฃองสมาธิ ......................................................................๑๕๖
 

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ บัณฑิตที่แท้
ลำดับเรื่อง : พระครูสมุห์สุวิทย์ สุวิชชาโภ   จำนวนหน้า 204 หน้า

ขนาดไฟล์ 24MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 24MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร