หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ อาการ32 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ar_karn_32.jpg

คำนำ
       เรี่อง อาการ ๓๒ นี้ พระภาวนาวิริยคุณ (พระเผด็จ ทตฺตชีโว)รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้เทศนาถึง โทษของกาม ซึ่งเป็นบ่อเกิดของ
โรคร้ายชนิดหนึ่งคือโรคมะเร็ง เพื่อให้ผู้ฟังได้ตระหนักถึงผลร้ายที่จะเกิดตามมาหากไม่ระมัดระวัง ปล่อยตัวปล่อยใจหลงระเริงไปกับ รูป รส กลิ่น เสิยง สัมผัส
ผลกรรมที่ผู้นั้นได้ก่อไว้ จะติดตามเขาไปนับภพนับชาติไม่ถ้วนทีเดียว
         ด้วยเหตุนี้ หากผู้ไดสามารถครองตนเป็นโสด ประพฤติพรหมจรรย์ได้ตลอดรอดฝั่ง หรือแม้ในผู้ที่มีครอบครัวแล้ว มีความพึงพอใจเฉพาะในคู่ของตน ไม่คิดนอกใจคู่ครอง ก็ย่อมจะห่างไกลจากเวรกรรมกาเมสุมิจฉาจารอันเป็นต้นกำเนิดของโรคร้ายนี้ ซึ่งในการที่จะครองตนในอยู่ในแนวทางดังกล่าวนี้ได้ ชาวพุทธเรามีกุศโลบาย คือไห้พิจารณากายคตาสติ หรือพิจารณาอาการ ๓๒ ไห้เห็นความไม่งามทั้งหลายในกายตน เมื่อเห็นแล้ว ความปรารถนาในเรื่องของรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ย่อมจะลดลง ที่จะคิดนอกลู่นอกทางจนถึงกับก่อเวรกาเมฯ อันเป็นเวรผูกพันทำให้เกิดเวรภัยและโรคร้ายต่าง ๆ ก็ย่อมจะไม่มีตามไปด้วยหวังว่าหนังสือ อาการ ๓๒ นี้จะให้ข้อคิดและแนวปฎิบัติ เพื่อความสุขความเจริญของท่านและบุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดไป

สารบัญ
สาเหตุของโรคมะเร็ง........................................................................................... ๗
อย่างไรที่เรียกว่ากรรมกาเมฯ............................................................................ ๘
โทษของกาเมสุมิจฉาจาร.................................................................................. ๑๑
วงจรชีวิตของชาย-หญิง.....................................................................................๑๒
ผลของกรรมกาเมฯ ............................................................................................๑๔
มนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงไหน ...............................................................................๑๗
ทำไมเราจืงเกิดร่วมยุคกับพวกที่เป็นมะเร็งหรือเอดส์ ........................................๑๙
โสดหรือไม่โสดก็มิสิทธิ์เป็นมะเร็งได้ ....................................................................๒๐
คิดอย่างไร... คิดให้เป็น ..........................................................................................๒๑
ทนอะไรหนอ ทนยากที่สุด.................................................................................... ๒๒
มาตรการป้องกันมะเร็ง .........................................................................................๒๔
วิสุทธิมรรค มาตรการป้องกันโรคร้ายทุกชนิด................................................... ๒๖
อาการ ๓๒ .............................................................................................................๒๘
กายนี้หรือ น่าอกิรมย์ .............................................................................................๓๐
อารักขาจิต เพื่อตัดปฐมเหตุแห่งโรคร้าย................................................................ ๓๔
เป็นโสดกับแต่งงาน แตกต่างกันอย่างไรในการปฎิบัติธรรม ................................๓๖
ความสุขอย่างโลกย์ ๆ .............................................................................................๓๘
ทุกข์เพราะรัก หมดรักก็หมดทุกข์ ........................................................................๔๑
ลูกหลานไทยกำลังบ้า............................................................................................. ๔๓
เปิดม่านบังไจ........................................................................................................... ๔๕
ภาคผนวก :  ความรู้โรคมะเร็ง............................................................................... ๔๗
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ................................................................................................๕๒

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ อาการ32
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 56 หน้า

ขนาดไฟล์ 4MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 4MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล