หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ไขข้อข้องใจเล่ม2 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ
                "ไขข้อข้องใจ" ซึ่งเป็นชื่อหนังสือเล่มนี้ได้ดัดเเปลงมาจากคอลัมน์"ปัญหาข้องใจ"ในหนังสือ"มงคลสาร"นิตยสารรายเดือนของวัดปากนํ้าภาษีเจริญ ซึ่งเคยเขียนบทความเเละตอบปัญหาลงพิมพ์ในสมัยหนึ่ง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๐ ซึ่งบัดนี้ก็ผ่านมากว่า ๓๐ ปีแล้ว คำตอบส่วนใหญ่นอกจากจะตอบเพื่อให้ผู้ถามคลายสงล้ยแล้ว ยังให้รายละเอียดอื่นๆ อันเป็นเรื่องที่ควรรู้เพิ่มเข้าไปด้วย มากบ้างน้อยบ้างตามเรื่องที่ตอบคำตอบบางข้อจึงค่อนข้างยาวจนเกือบจะกลายเป็นบทความไปก็่มี แต่ทั้งนี้ก็มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมะ เรื่องศาสนา และเรื่องเกี่ยวกับวัดโดยทั่วๆ ไปเป็นประมาณก็่มีบ้างที่คำตอบเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคนั้น คำตอบจึงเป็นเรื่องที่คนปัจจุบันอ่านแล้วอาจไม่เข้าใจเพราะเกิดไม่ทันหริอยังเด็กเกินไปเพราะผ่านมา๓๐ ปีเศษแล้ว แต่ผู้ที่ผ่านเหตุการณเช่นนั้นมาและสนใจติดตามเรื่องนั้นอยู่ในชณะนั้นย่อมเข้าใจได้ทันที เว้นแต่ว่าผ่านมานานจนลืม เมื่อมาอ่านใหม่แล้วทบทวนความหลังครั้งนั้นดูก็่พอจะนึกออกได้ว่าเป็นเรื่องอะไร ทำไมจึงตอบอย่างนั้นแม้สำนวนภาษาก็เช่นกัน คำบางคำ สำนวนบางสำนวน นิยมใช้พูดใช้เขียนกันอยู่ในยุคนั้น แต่บัดนี้คำนั้นสำนวนนั้นไม่นิยมใช้กันแล้ว เมื่ออ่านพบเข้าก็อาจเห็นเป็นของแปลกก็ได้
            วัตถุประสงค์ของการนำของเก่ามาพิมพ์ใหม่นี้ด้วยมีวัฅถุประสงค์หลักอยู่ ๓ ประการ คือเพื่อรักษาต้นฉบับไว้ให้อยู่ในที่เดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบถ้อยคำ สำนวนภาษา และโวหารที่ใช้ในสมัยนั้นว่าเป็นอย่างไรและเพื่อเป็นประโยขน์ด้านการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะบัญหาบางบัญหาแม้จะถามกันมานานแล้ว แต่ก็ยังมีคนสงสัยไต่ถามกันอยู่อีกจืงเท่ากับตอบให้ไปในฅัว เพราะบัญหาเช่นนั้นย่อมมีคำตอบเช่นเดียวกันหวังว่า "ไขข้อช้องใจ" นี้คงจะอำนวยประโยชน์ด้านการเรียนรู้พระพุทธศาสนาจากบัญหาข้องใจได้ตามสมควร.

สารบัญ
จาก "มงคลสาร" เดือน มีนาคม ๒๕๑๙............................................................................................ ๑
^ ฆ่าสัตว์เป็นบาปด้วยเหตุใด ฆ่าสัตว์ไปทำบุญจะได้บุญไหม ........................................................๒
^ มัวแต่เข้าวัดจะทันคนได้อย่างไร ......................................................................................................๖
^ ตายแล้วไปไหน นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่......................................................................................... ๗
^ ความสุขที่แท้จริงคืออะไร จะสุขอย่างนั้นได้อย่างไร .....................................................................๑๐
จาก "มงคลสาร" เดือน เมษายน ๒๕๑๙ ..........................................................................................๑๕
^ ดื่มสุราของตัวเองผิดตรงไหน ทำ ไมจึงปรับโทษไว้ .......................................................................๑๖
^ มงคลคืออะไร มีอิทธิพลต่อมนุษย์จริงหรือ................................................................................... ๒๑
จาก "มงคลสาร" เดือน พฤษภาคม ๒๕๑๙..................................................................................... ๒๕
^ อายุของศาลนาพุทธมีกี่ปี เริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไร...................................................................... ๒๗
^ ใครเป็นผู้รับผิดชอบศาสนาพุทธ ..................................................................................................๒๙
^ ทำ ไมพุทธศาสนิกชนจึงถูกลัทธิอื่นปราบปรามและเหยียดหยาม............................................. ๓๑
^ ผู้ทำลายศาลนาพุทธจะถูกกรรมตามทันในชาตินี้ไหม................................................................ ๓๓
^ ประเทศที่ถูกทำลายศาลนาพุทธมีทางฟื้นขึ้นมาใหม่ไหม........................................................... ๓๕
^ ศาลนาพุทธมีจุดด่างพร้อยที่ไหนบ้าง........................................................................................... ๓๕
^ ผู้ทำลายศาลนาพุทธมใจโหดเหี้ยม หากชาวพุทธต่อต้านจะผิดไหม ............................................๓๖
จาก "มงคลสาร" เดือน มิถุนายน ๒๕๑๙..............................................................................................๓๙
^ เมื่อทำบุญที่บ้าน จะตั้งพระพุทธหันหน้าไปทางทิศไหน................................................................. ๔๐
^ เทศน์แจง ๓ ธรรมาสน์คือเทศน่อย่างไร ...........................................................................................๔๒
^ ที่พระสอนว่าอย่าคบคนพาลนั้น มิเป็นการทอดทิ้งคนพาลไปหรือ................................................๔๕
จาก "มงคลสาร" เดือน กรกฎาคม ๒๕๑๙............................................................................................๔๙
^ เวลานั่งไหว้พระสงฆ์ที่เดินฝานพร้อมทำปากฃบุบขมิบ เขาว่าอะไร ...............................................๕๐
^ เวลาอยู่บนรถโดยสาร พอฝานวัดหรือพระสำคัญเขายกมือไหว้ ....................................................๕๒
พร้อมทำปากขบุบขมิบ เขาว่าอะไร
^ ในงานแต่งงาน เมื่อไหว้ผู้ใหญ่ทำไมต้องไหว้ ๓ ครั้ง.......................................................................... ๕๓
^ เมึ๋อเข้าหาพระ บางกนไหว้ ๓ ครั้ง เวลากลับไหว้กรั้งเดียว ................................................................๕๕
ทำอย่างไรจึงจะถูกต้อง
^ พิธการบวชที่ถูกต้องและได้บุญมากนั้นควรทำอย่างไร ....................................................................๕๖
จาก "มงคลสาร" เดือนสิงหาคม ๒๕๑๙..................................................................................................๖๓
^ ทำ ไมต้องประเคนพระก่อน พระจะหยิบฉันเองไมได้หรือ ..................................................................๖๔
^ การรดนํ้าศพกับรดนั้าสังข์มืมาแต่ครั้งไหน มืความหมายอย่างไร ...................................................๖๗
^ รับศีลอุโบสถทางวิทยุหรือโทรทัศน์จะเป็นอุโบสถไหม และ............................................................... ๗๓
ฟังเทศน์ทางวิทยุกับฟังที่วัดอย่างไหนได้บุญมากกว่ากัน
จาก "มงคลสาร" เดือน กันยายน ๒๕๑๙ .............................................................................................๗๗
^ ศีล ๕ แต่ละข้อมืองค์ศีลเท่าไร ถ้าละเมิดศีลไม่ครบองค์จะบาปไหม ...............................................๗๘
^ เวลาขับรถตอนกลางคืนไปชนแมลงต่างๆ ตายไป จะบาปไหม ........................................................๘๑
^ ล่วงเกินภรรยาของผู้อื่นเพียงภายนอก จะผิดศีลข้อ ๓ ไหม ............................................................๘๒
^ พระพูดอวดอุตริกัน จะเป็นอาบัติอะไร ..............................................................................................๘๔
^ จิตมือำนาจสั่งได้หรือไม่ ......................................................................................................................๘๗
จาก "มงคลสาร" เดือน ตุลาคม ๒๕๑๙ .................................................................................................๙๑
^ จุดประสงค์ของธรรมกายคืออะไร.......................................................................................................๙๒
^ แม่ชีเมกอัพหน้าได้หรือไม่ ..................................................................................................................๙๕
^ สร้างพระพุทธรูปแล้วสะเดาะเคราะห์ได้จริงหรือ สร้างพระพุทธรูป................................................ ๙๗
มีอานิสงส์อย่างไร
^ พวกลักขโมยตัดเศียรพระบาปมากไหม บาปจะตามทันในชาตินี้ .................................................๑๐๐
หรือไม่
^ คนที่ตายหมู่เพราะตกเครื่องบินหรือรถชนกันเขาทำกรรมอะไรไว้ ................................................๑๐๓
จาก "มงคลสาร" เดือน พฤศจิกายน ๒๕๑๙.......................................................................................๑๐๙
^ คำว่า ปฏิรูป ต่างกับคำว่า ปฏิวัติ อย่างไร .......................................................................................๑๑๐
^ ตักบาตรเทโวมีประโยชน์อย่างไร มีประวัติเป็นมาอย่างไร.............................................................. ๑๑๓
^ บวชจำพรรษาแล้วสึกก่อนรับกฐิน เป็นพระไม่สมบูรณ์จริงหรือ.................................................. ๑๑๗
^ คำว่า บวชเสียผ้าเหลือง หมายความว่าอย่างไร............................................................................ ๑๑๙
จาก "มงคลสาร" เดือน ธันวาคม ๒๕๑๙............................................................................................๑๒๓
^ การปิดทองลูกนิมิตตามวัดต่างๆ ได้บุญอย่างไร ............................................................................๑๒๔
^ เขาว่าปิดทองลูกนิมิตครบ ๑๐ วัด จะไม่ตกนรกจริงหรือ .............................................................๑๒๙
^ ไปงานปิดทองลูกนิมิตควรทำบุญอะไรบ้าง และจะปิดทอง............................................................ ๑๓๒
ลูกนิมิตลูกไหนก่อน
^ เวลาใส่บาตรตอนเช้าบางครั้งลืมถอดรองเท้าและเผลอ................................................................. ๑๓๕
ทำ ทัพพีถูกขอบบาตร จะบาปไหม


 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ไขข้อข้องใจเล่ม2
ลำดับเรื่อง : พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.9   จำนวนหน้า 149 หน้า

ขนาดไฟล์ 9MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 9MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร