หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ธรรมสารเทศนา หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำปรารภ
              พระธรรมเทศนาที่แสดง ณ ที่ต่างๆ เฉพาะที่เก็่บรวบรวมต้นฉบับไว้นั้นมีอยู่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งไม่มีต้นฉบับเพราะเป็นการเทศน์ปากเปล่าหรือเทศน์สดและไม่มีการบัน
ทึกเสิยงไว้ จึงหมดสิ้นไปโดยอัตโนมัติ เฉพาะที่มีต้นฉบับนั้นได้รวบรวมพิมพ์มาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อคราวทำบุญอายุ 60 ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำ นวน ๕๗ กัณฑ์ สำหรับในการพิมพ์
ครั้งนี้ได้รวบรวมจากที่มีต้นฉบับ ถือว่าเป็นการพิมพ์เพิ่มเติมต่อจากคราวที่แล้ว
              บทเทศนาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนี้แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือประเภทที่เทศน์ตามบทที่แต่งไว้ล่วงหน้าแล้วนำไปอ่านตอนเทศน์กับประเภทเทศน์สดทั้งสองประเภทนี้จะมี
ความแตกต่างกันทางสำนวนโวหาร คือประเภทแต่งล่วงหน้าจะเป็นสำนวนเขียน จะมีข้อความโวหารกระชับและไหลลื่น เพราะได้รับการขัดเกลาปรับแต่งสำนวนโวหารแล้ว ส่วน
ใหญ่จะเป็นการเทศน์ในงานที่มีเงื่อนไขด้วยกำหนดเวลา เช่นเทศน์ในวัง เทศน์ที่กรมประชาสัมพันธ์ส่วนประเภทเทศน์สดจะเป็นส่านวนพูด ข้อความโวหารจะไม่ค่อยกระชับเนื้อหา
จะยาวกว่าปกติเพราะไม่มีเงื่อนไขด้วยเวลา ประเภทเทศน์สดนี้มีการบันทึกเสียงไว้แล้วถอดข้อความจากที่บันทึกไว้ นำมาขัดเกลาสำนวนเล็่กน้อย สำนวนส่วนใหญ่จึงเป็นแบบ
สำนวนพูค ข้อแตกต่างนี้หากอ่านด้วยความพินิจจะเห็่นได้ชัดเจน
            อนึ่ง สำนวนโวหารที่ปรากฏอยู่ในบทเทศน์แต่ละกัณฑ์นั้นมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง เพราะเป็นการเทศน์ในวาระต่างกันและต่างปีกัน ซึ่งมุ่งแสดงประเด็นความหรือข้อ
ธรรมให้เข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือที่มีที่เป็นอยู่ในปีนั้นๆ เท่ากับบันทึกแนวความคิดและข้อเสนอแนะตามหลักธรรมที่เหมาะที่ควรในยุคนั้นๆ ฉะนั้น หากจับประเด็นได้จะพบว่า
ในปีที่เทศน์นั้นมีเหตุการณ์หรือปัญหาอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองในสังคมบ้าง บทเทศน์บางส่วนบางตอนจะสะ!ท้อนให้เห็่นความนี้อย่างชัดเจน ถึงกระนั้นก็่มิได้ทิ้งหลักทางธรรมเสิยทึ
เดียว ยังคงรักษาหลักและรูปแบบของการเทศน์ไว้อย่างเคร่งครัด
              การจัดพิมพ์บทเทศนเหล่านี้ไว้ นอกจากเพื่อศึกษาธรรมจากเนั้อหาสาระแห่งบทเทศน์แก่ผู้สนใจในธรรมทั่วไปแล้ว ยังเพื่อรักษาต้นฉบับไว้รวมกันและเป็นนแนวทาง
สำหรับพระนักเทศน์รุ่นหลังได้ศึกษาเเบบเล้วนำไปเพิมเติมหรือปรับแต่งสำนวนให้กระชับและดียิ่งขึ้น ซึ่่งล้วนเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น จึงขออนุโมทนาและขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการรวบ
รวม จัดพิมพ์เผยแพร่มาณ ที่นี้ด้วย ทั้งหวังว่าหนังสือ "ธรรมสารเทศนา'' ส่วนนั้จักเกิดประโยซน์ตามมุ่งหมายพอสมควร.

สารบัญ
สัจจวาจากถา เรื่องคำสัตย์   1
มรณกถา เรื่อง ความตาย   11
อัปปมายุกถา เรื่อง อายุนี้น้อยนัก   21
ปัญญาชีวีกถา เรื่อง ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา   31
โอวาทปาติโมกขกถา เรื่อง โอวาทปาติกโมกข์   39
ทักขิณาทานกถา เรื่อง การทำบุญอุทิศผู้ตาย   49
ธัมมสังคณีกถา เรื่อง รวมธรรม   59
ชีวิตกถา เรื่อง ชีวิตสมบูรณ์   69
อาภรณกถา เรื่อง เครื่องประดับคน   79
ชีวิตวัฒนกถา เรื่อง หลักพัฒนาชีวิต   93
วาจากถา เรื่อง คำพูค   103
นชีรติกถา เรื่อง สิ่งไม่เสื่อมสิ้น   113
สังฆโสภนกถา เรื่อง ผู้สง่างามในหมู่คณะ   123
บุญนิธิกถา เรื่อง ขุมบุญสมบัติ   131
จักกธัมมกถา เรื่อง วงล้อธรรม   141
ปูชารหกถา เรื่อง พระผู้ควรบูชา   151
จิตตกถา เรื่อง การพัฒนาจิต   163
อาตัปปกถา เรื่อง ความเพียรที่ควรทำ   171
กตัญญูกถา เรื่อง ผู้กตัญญู   179
สาธุกัมมกถา เรื่อง ความดี   191
อัตตารักขกถา เรื่อง หลักการบริหารชีวิต   201


 

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ธรรมสารเทศนา
ลำดับเรื่อง : พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.9   จำนวนหน้า 222 หน้า

ขนาดไฟล์ 16MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 16MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 11
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร