หนังสือ ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม2
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม2 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ
            การกล่าวสัมโมทนียกถา เป็นการกล่าวถ้อยคำเป็นที่บันเทิงใจ แสดงความยินดี ชื่นชมหรือขอบใจ เป็นถ้อยคำที่ไพเราะ เมื่อได้ฟังแล้วเกิดความชุ่มชื่นใจ เกิดกำลังใจในการทำความดี ใช้กล่าวเมื่อเห็นบุคคลประกอบกรรมดีเป็นคำกล่าวสนับสนุนส่งเสริมให้ภูมิใจในการกระทำนั้นพร้อมกับขออานุภาพคุณของพระรัตนตรัย และคุณธรรมความดีนั้นให้คุ้มครองปัองกันกัย เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิต
              การกล่าวสัมโมทนียกถาเป็นกิจวัตรของพระภิกษุสามเณรที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนาน ตังแต่สมัยพุทธกาลอันเป็นพุทธบัญญัติ จึงเป็นหน้าที่ที่พระภิกษุสามเณรจะต้องศึกษาถึงความเป็นมา ความหมายและความสำคัญ รวมทั้งฝึกการกล่าวสัมโมทนียกถาให้ไพเราะเหมาะสม ยังความชุ่มชื่น เบิกบานใจแก่ทานบดีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา เกิดกำลังใจที่จะสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
              บทสัมโมทนียกถาที่ดี จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย
๓ ประการ คือ ๑. มีความไพเราะ
                     ๒. ได้รับความบันเทิงใจ
                     ๓. มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์
             คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ได้พัฒนาบทกล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อใช้ในการกล่าวอนุโมทนาแก่เจ้าภาพที่มาทำบุญถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมาตามลำดับ
                ต่อมา มีพระภิกษุไปปฏิบัติคาสนากิจ เผยแผ่พระพุทธคาสนา ทั้งภายในและต่างประเทศ ต้องการบทสัมโมทนียกถา เพื่อเป็นแม่บทในการฝึกกล่าวสัมโมทนียกถาอย่างเป็นระบบ จึงได้จัดทำหนังสือร่าเริง บันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา ขึ้น โดยจัดพิมพ์ครั้งแรก ๑๐,๐๐๐ เล่ม ออกเผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน พ.ค.๒๕๔๘  ได้จัดถวายพระสังฆาธิการ และพระภิกษุในโครงการสัมมนาพระกัลยาณมิตร หลักสูตรการเผยแผ่อย่างเป็นระบบ ณวัดพระธรรมกาย แสะจัดมอบให้พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกาที่ทำ หน้าที่เผยแผ่ธรรมะ
                 ในการจัดพิมพ์เล่มที ๒ ผู้เรียบเรียงและคณะได้จัดทำบทสัมโมทนียกถาเพิ่มอีก ๕๐ บท แสะเพิ่มหมวดบุญพิเคษเกี่ยวกับบทสัมโมทนียกถาทีใช้ในการถวายวัตถุทานอื่นๆเช่น ถวายหนังสือธรรมะถวายผ้าไตรจีวร ถวายยารักษาโรคเป็นต้น
               หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือร่าเริง บันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ จะอำนวยประโยชน์แก่ผู้รักการศึกษาและทำหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมะทุกท่าน
                คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญต่อทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดทำหนังสือเล่มนี้จนสำ เร็จลุล่วงมาได้ด้วยดี
                คุณความดีที่จะเกิดขึ้นจากหนังสือเล่มนี้ ขอนัอมสักการบูชาพระคุณบิดา มารดา บุพการี คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ทุกท่าน ที่เป็นกัลยาณมิตรช่วยประคับประคองให้ได้บำเพ็ญความดี และคุณประโยชน์ตราบกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
                 ขออานิสงส์ที่เกิดจากประโยชน์ของหนังสือเล่มนีจงอำนวยผลให้ท่านผู้มีส่วนร่วมสนับสนุน มีดวงปัญญาสว่างไสว รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญฯ

สารบัญ
คำนำ๕-๗
สารบัญ๘-๑๓
บทสัมโมทนียกถา
หมวดศรัทธา
บทที่๕๑ เมื่อเหล่าเทพจุติ ๑๖-๑๗
บทที่๕๒ สว่างมา สว่างไป ๑๘-๑๙
บทที่๕๓ เจตนาบริสุทธิ ๒๐-๒๑
หมวดทาน
บทที่๕๔ สิ่งใดที่นำออก สิ่งนั้นเป็นของเรา ๒๔-๒๖
บทที่๕๕ คนเราเลือกเกิดได้ ๒๗-๒๘
บทที่๕๖ ฐานะ ๕ ประการที่เงินชื้อไม่ได้ ๒๙-๓๑
บทที่๕๗ ทานบารมีเป็นเบื้องต้นของการสร้างบารมี ๓๓-๓๔
บทที่๕๘ รูปสวย รวยบริวาร ๓๕-๓๖
บทที่๕๙ เเม่นํ้าไม่ดื่มกินน้ำของตัวเอง ๓๗-๓๘
บทที่๖๐ ผู้ให้ของที่ประเสริฐ ย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐ ๓๙-๔๑
บทที่๖๑ ทานเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนา ๔๒-๔๓
บทที่๖๒ พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ด้วยทาน ๔๔-๔๕
บทที่๖๓ ทานเป็นต้นเหตุของความสุข ๔๖-๔๗
บทที่๖๔ การให้ทานของสัตบุรุษ ๔๘-๔๙
บทที่๖๕ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ๕๐-๕๑
บทที่๖๖ ปฎิบัติสะดวก บรรลุได้เร็ว ๕๒-๕๓
บทที่๖๗ เทวดข่มเทวดา ๕๔-๕๕
หมวดบุญ
บทที่๖๘ ศวามปลี้มปีติเป็นทางมาแห่งบุญ ๕๘-๖๐
บทที่๖๙ บุญเอาติดตัวไปได้ ๖๑-๖๒
บทที่๗๐ ยึดบุญเป็นใหญ่ ๖๓-๖๔
บทที่๗๑ เงินสกุลบุญ ๖๕-๖๖
บทที่๗๒ สำเร็จได้ด้วยบุญ ๖๗-๖๘
บทที่๗๓ นาทีทองตอนสิ้นใจ ๖๙-๗๐
บทที่๗๔ บุญทำให้อายุยืนและอายุสิ้น ๗๑-๗๒
บทที่๗๕ การเกิดขึ้นของวิมาน ๒ แบบ ๗๓-๗๔
บทที่๗๖ โครงสร้างของวิมาน ๗๕-๗๗
บทที่๗๗ ชีวิตที่ราบเรียบ ๗๘-๗๙
บทที่๗๘ ผู้ไม่สะดุ้งกลัวต่อความตาย ๘๐-๘๑
บทที่๗๙ สร้างบารมีไม่มีเว้นวรรค ๘๒-๘๓
บทที่๘๐ หาบุญได้ ใช้บุญเป็น ๘๔-๘๕
บทที่๘๑ ใช้บุญให้เป็น ๘๖-๘๗
บทที่๘๒ บุญเก่า บุญใหม่ ๘๘-๘๙
บทที่๘๓ บุญ...ธาตุดึงดูดสมบ้ติ ๙๐-๙๑
บทที่๘๔ กระแสบุญ ๙๒-๙๔
บทที่๘๕ การส่งผลของบุญ ๙๕-๙๖
บทที่๘๖ ผู้รักตนเอง ๙๗-๙๘
บทที่๘๗ หมดบุญก็หมดสิทธิ ๙๙-๑๐๐
บทที่๘๘ ชีวิตในปรโลกไม่มีการทำมาหากิน ๑๐๑-๑๐๒
บทที่๘๙ เราใช้บุญเก่าไปทุกวัน ๑๐๓-๑๐๕
บทที่๙๐ ดูปัจจุบัน ๑๐๖-๑๐๗
บทที่๙๑ เราคือผู้ออกแบบชีวิต ๑๐๘-๑๐๙
หมวดบุญพิเศษ
บทที่๙๒ ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย ๑๑๒-๑๑๔
บทที่๙๓ ผ้าชุดสุดท้าย ๑๑๕-๑๑๗
บทที่๙๔ ธงชัยพระอรหันต์ ๑๑๘-๑๒๐
บทที่๙๕ ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ๑๒๑-๑๒๓
บทที่๙๖ อานิสงส์ของการถวายยารักษาโรค ๑๒๔-๑๒๕
หมวดวันสำคัญ
บทที่๙๗ การทำบุญขึ้นปีใหม่(๑ มกราคม) ๑๒๘-๑๒๙
บทที่๙๘ อัศจรรย์วันพระ(ขึ้น ๑๕ ค่ำ) ๑๓๐-๑๓๒
บทที่๙๙ ตามติดคุณยาย(๑๙ มกราคม) ๑๓๓-๑๓๕
บทที่๑๐๐ สายบุญ..มหาปูชนียาจารย์(๓ กุมภาพันธ์) ๑๓๖-๑๓๗

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม2
ลำดับเรื่อง : พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล   จำนวนหน้า 180 หน้า

ขนาดไฟล์ 26MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 26MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 7
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร