อารมณ์ของชาวโลก

วันที่ 03 พย. พ.ศ.2558

อารมณ์ของชาวโลก

วาทะธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำ วาทะที่ ๗๙ :  31 ต.ค. 58 โดย สิงหล

 

            ทานในพระปรมัตถ์ ๖ คือ มีอายตนะ ๖ คือ ยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ถอนความยินดีในอารมณ์เหล่านี้ออกเสียได้  สละความยินดีในอารมณ์เหล่านี้เสียได้ ก่อนเราเกิดมา เขาก็ยินดีกันอยู่อย่างนี้ ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เหล่านี้ กำลังที่เราเกิดมา เขาก็ยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เหล่านี้ครั้นเราจะตาย เขาก็ยินดีใน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์อย่างนี้เหมือนกันความยินดีเหล่านี้ หากถอนอารมณ์ออกเสียได้ ไม่ให้มาเสียดแทงเราได้ 


            พิจารณาว่า นี้เป็นอารมณ์ของชาวโลก ไม่ใช่อารมณ์ของธรรม  ปล่อยอารมณ์เหล่านั้นเสีย ไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่ให้เข้าไปเสียดแทงใจทำใจให้หยุด ให้นิ่ง  นี่เขาเรียกว่า ให้ธรรมารมณ์เป็นทาน ย่อมมีกุศลใหญ่  เป็นทางไปแห่งพระนิพพานโดยแท้  และเป็นทานอันยิ่งใหญ่ทางปรมัตถ์ ฯ

 

(กัณฑ์ที่ ๒๘ : ภัตตานุโมทนากถา ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๗

จากหนังสือมรดกธรรมของของหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 Total Execution Time: 0.043942034244537 Mins