กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ใครนะสร้างเชื้อไวรัสโควิด - 19 เป็น แอนติเจน (สารแปลกปลอมเป็นพิษต่อร่างกาย) แถมมีแผนยุทธศาสตร์การกระจายเชื้อ คือ ให้แพร่กระจาย
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เธอจงดูพระสาวกทั้งหลาย
คุณยายสั่งนักสั่งหนากับหลวงพ่ออยู่ ๒ เรื่อง ตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่บวชว่า คุณจำเอาไว้นะ ถ้าจะทำอะไรให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  สัจจะต่อความดีและศักยภาพสร้างสรรค์ของมนุษย์ จะได้มา เพียงทางเดียว คือ ต้องได้กัลยาณมิตรปลูกฝังฝึกฝนให้โดยตรง ยิ่งเร่งปลูกฝังตั้งแต่อายุน้อยเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้น เพราะไม้อ่อน ดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก ยิ่งปรารถนาสัจจะต่อความดี และศักยภาพ สร้างสรรค์มากเท่าไร ก็ยิ่งต้องขยันเข้าไปกราบเท้ากัลยาณมิตร ด้วยความเคารพท่านมากเท่านั้น
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ มีความต่างกันอยู่ ๕ อย่าง คือ
 สัจจะที่มนุษย์ต้องรีบประพฤติ คือ ความตั้งใจจริงในการรักษา ใจให้ผ่องใสยิ่ง ๆ ขึ้นไปเป็นนิจ ไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถใด เช่น ขณะยืน เดิน นั่ง นอน ทำงาน ฯลฯ ซึ่งแสดงออกเป็นนิสัย ๓ คือ
เเต่คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
It all depends on whether or not one knows how to do it correctly.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การงานที่จะพึงทำด้วยกำลังอย่างใดอย่างหนึ่ง
อนุโมทนา แปลว่า เห็นดีด้วย  คนที่เวลาใครทำความดีก็เห็นดีด้วย เชียร์เขาด้วย จะมีอานิสงส์หรือผลดีติดตัวกันเห็นๆ ในชาตินี้คือ เมื่อถึงเวลาทำดีก็จะไม่มีใครขัดคอ ไปชวนเขา เขาก็เต็มใจที่จะร่วมด้วย 
คำถาม พระพุทธเจ้าตรัสว่า เว้นจากปัญญาแล้ว พระองค์ทรงยกย่องขันติว่าเป็นเลิศ ทำไมพระองค์จึงยกย่องขันติว่าสำคัญขนาดนั้น

ปัจจุบันวัดพระธรรมกายเป็นวัดที่มีพระภิกษุมากที่สุด เพราะแต่ละปีมีผู้บวชในโครงการบวชระยะสั้นมากมาย และสุดท้ายก็มีพระจำนวน ไม่น้อยที่ตัดสินใจบวชต่อไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีกำหนดจึงทำให้จำนวนพระในวัดพระธรรมกายมีมากเป็นพัน ๆ รูป
คนเราประกอบด้วย ๒ ส่วน ส่วนแรก คือส่วนที่เราเรียกว่า ร่างกาย หรือ กาย ในภาษาบาลี อีกส่วนหนึ่ง คือส่วนที่เราเรียกกันว่า ใจ กายที่เราจับต้องได้นี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแบ่งอย่างง่าย ๆ เพื่อสื่อสารกันให้พอรู้เรื่องว่า กายนั้นประกอบด้วยธาตุหยาบ ๔ ชนิดด้วยกัน
เป็นระยะเวลา ๑๗ ปีแล้ว ที่ ๔ จังหวัดภาคใต้บนด้ามขวานทองมีการจัดกิจกรรมงานบุญเป็นประจำทุกเดือน เพราะน้ำที่เหมาะสำหรับเวลาและสถานการณ์เช่นนี้ เห็นจะมีเพียงน้ำทิพย์ชโลมใจที่เรียกว่า “บุญ” เท่านั้น ที่อาจสามารถดับไฟอันเกิดจากกิเลสในใจของมนุษย์ได้
พิธีประกอบสิริปทุมทิพย์จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญเป็นตัวแทนหมู่คณะอัญเชิญดอกบัวสีทองจำนวน ๘๑ ดอก
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง มอบหมายให้พระครูศรีธัญญาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
การหลับอย่างถูกหลักวิชชา ก็ต้องหลับในอู่ทะเลบุญ ซึ่งการหลับอย่างนี้ต้องเอาใจแตะไว้ที่กลางท้องหรือศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ หลับอยู่ในกลางองค์พระ กลางดวงใส ๆ การหลับแบบนี้เทวดาเขาจะชื่นชมอนุโมทนา สิริมงคลก็จะเกิดขึ้นกับเรา

วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระ และ พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดภาวนาซานดิเอโก  
วัดพระธรรมกายโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดบูชาข้าวพระ, และพิธีทอดผ้าป่ากองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน
วัดพระธรรมกายจัดบูชาข้าวพระเดือนพฤษภาคมแบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบซูม และช่อง GBN
ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2564
วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด   และพิธีถวายกองบุญคิลานเภสัช   ผ่านระบบZoom
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีจุดชวาลบุญ ไฟส่องสว่าง พระมหาธรรมกายเจดีย์

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

บารมี หรือ พุทธการกธรรม ธรรมอันยังสัตว์ให้ถึงฝั่งแห่งพระโพธิญาณนี้ ยังแบ่งตามลำดับความยากง่ายของการบำเพ็ญได้เป็น ๓ ชั้น คือ
"การสร้างบารมี" เป็นเรื่องสำคัญที่ชาวพุทธทุกคนควรได้ศึกษาเรียนรู้ให้กระจ่าง ด้วยเหตุว่าเป็นธรรมสำคัญที่มีผลต่อการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระบัญจวัคคีย์ว่า ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา ภิกษุทั้งหลายถ้ารูปนี้จ้กเป็นอัตตาแล้วไซร้ รูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ
ว่าด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นนิมิตเบื้องตนแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.013387099901835 Mins