:มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

ลำดับเรื่อง : พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

มงคลชีวิต 38 ประการ มงคล ที่ 2 คบบัณฑิต

 

มงคล ที่ ๒ คบบัณฑิต

มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

 

คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล

ผ้าที่ห่อหุ้มของหอม

ย่อมพลอยหอมตลบอบอวลตามไปด้วยฉันใด

ผู้ที่คบบัณฑิต

ก็ย่อมพลอยได้รับความรู้ ความสามารถ

และความดีตามบัณฑิตไปด้วยฉันนั้น

 

บัณฑิต คือใคร ?

            บัณฑิต คือคนที่มีใจผ่องใสอยู่เป็นปกติ ทำให้มีความเห็นถูก ยึดถือค่านิยมที่ถูกต้อง สามารถดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญา

            - เป็นผู้รู้ดี         คือรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว

            - เป็นผู้รู้ถูก      คือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด

            - เป็นผู้รู้ชอบ    คือรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาป

            บัณฑิต อาจเป็นใครก็ได้ เช่น อาจเป็นผู้อ่านหนังสือไม่ออก อาจเป็นชาวไร่ชาวนา อาจเป็นผู้มีการศึกษาสูง อาจเป็นญาติของเรา ฯลฯ  แต่ไม่ว่า  จะเป็นอะไรก็ตาม  จะต้องเป็นผู้มีจิตใจผ่องใส  และดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญา  คือเป็นคนดีนั่นเอง

            คนทั่วไปมักเข้าใจว่า ผู้ที่เรียนหนังสือจนได้รับปริญญานั้น คือบัณฑิต ความจริงแล้วนั่นเป็นเพียงบัณฑิตทางโลกเท่านั้น ยังไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริง เพราะผู้ที่ได้รับปริญญาแล้วถ้าความประพฤติไม่ดีอาจไปทำผิดติดคุกติดตะรางได้ แต่บัณฑิตที่แท้จริงย่อมเป็นผู้ตั้งใจละชั่ว ประพฤติชอบ ประกอบแต่ความดี ความถูกต้อง ความสุจริต สามารถป้องกันตนให้พ้นจากคุกจากตะราง แม้กระทั่งจากนรกได้

 

“บัณฑิตมิใช่ผู้มีเพียงปริญญา

แต่คือผู้อุดมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา”

 

มงคล ที่ 2 คบบัณฑิต  มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

 

ลักษณะของบัณฑิต

            เนื่องจากบัณฑิตเป็นผู้มีจิตใจผ่องใส มีความเห็นถูก ดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ปัญญา ฉลาดในการสอดส่องหาเหตุผล จึงมีลักษณะพิเศษสูงกว่าคนทั้งหลาย  ๓ ประการ คือ

            ๑.        ชอบคิดดีเป็นปกติ ได้แก่ คิดให้ทาน คิดให้อภัยอยู่เสมอ ไม่ผูกพยาบาท คิดเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง เช่น เห็นว่าบุญบาปมีจริง พ่อแม่   มีพระคุณต่อเราจริง เป็นต้น

            ๒.        ชอบพูดดีเป็นปกติ ได้แก่ พูดคำจริง พูดคำสมานไมตรี พูดคำ    มีประโยชน์  พูดด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตา  และพูดถูกต้องตามกาลเทศะ

            ๓.        ชอบทำดีเป็นปกติ ได้แก่ มีเมตตากรุณา ประกอบสัมมาอาชีวะ ทำบุญให้ทานเป็นปกติ รักษาศีล ทำสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอ

 

องค์คุณของบัณฑิต

            ๑.        กตัญญู            รู้อุปการคุณที่ท่านทำแล้วแก่ตน

            ๒.        อัตตสุทธิ          ทำตนให้บริสุทธิ์จากบาป

            ๓.        ปริสุทธิ            ทำผู้อื่นให้บริสุทธิ์จากบาป

            ๔.        สังคหะ            สงเคราะห์แก่ชุมชนทั้งหลาย

 

วิธีสังเกตบัณฑิต

            บัณฑิตมักกระทำในสิ่งต่อไปนี้คือ

            ๑.        บัณฑิตชอบชักนำในทางที่ถูก เช่น ชักนำให้เลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มสุรา เลิกเล่นการพนัน เลิกเสพยาเสพย์ติด ชักนำให้สวดมนต์ก่อนนอน ให้รักษาศีล ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ให้ทำมาหากินในทางสุจริต เป็นต้น

            ๒.        บัณฑิตชอบทำแต่สิ่งที่เป็นธุระ ไม่เกะกะเกเรใครๆ เร่งรีบทำการงานในหน้าที่ของตนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่ปล่อยงานให้คั่งค้าง และไม่ก้าวก่ายงานในหน้าที่ของคนอื่น เว้นแต่เมื่อได้รับการขอร้องหรือเพื่ออนุเคราะห์

            ๓.        บัณฑิตชอบทำแต่สิ่งที่ถูกที่ควร เช่น ชอบพูดและทำตรงไปตรงมา ชอบสนทนาธรรม รังเกียจการนินทาว่าร้าย ชอบบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เป็นต้น

            ๔.        บัณฑิตเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนโดยดีย่อมไม่โกรธ  มีนิสัยถือเอาความถูกความดี และความมีประโยชน์เป็นที่ตั้ง ไม่ถือตัวอวดดีดื้อรั้น แต่เห็นว่าผู้ที่ตักเตือนตนคือผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้ แล้วพยายามแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นตามคำแนะนำนั้น โดยไม่นึกรังเกียจว่าผู้ที่ตักเตือนจะมีอายุ ยศศักดิ์ ฐานะสูงหรือต่ำกว่า และหากมีผู้เข้าใจผิดพูดก้าวร้าวไม่สมควร ก็อดทนไว้ไม่โกรธตอบ แล้วพยายามหาโอกาสชี้แจงให้เขาเข้าใจภายหลัง จึงทำความอบอุ่นและเย็นใจให้แก่ทุกคน

            ๕.        บัณฑิตย่อมรับรู้ระเบียบวินัย รักที่จะปฏิบัติตามระเบียบวินัยของหมู่คณะอย่างเคร่งครัด เพราะตระหนักดีว่า วินัยเป็นเครื่องยกหมู่คณะให้เจริญขึ้นได้จริง ทำให้หมู่คณะสงบเรียบร้อยไม่วุ่นวายจริง ทำให้เกิดความผาสุกจริง ฯลฯ  จึงรังเกียจความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ความไม่สะอาด รกรุงรัง

 

วิธีคบบัณฑิต

            ๑.        หมั่นไปมาหาสู่

            ๒.        หมั่นเข้าไปนั่งใกล้

            ๓.       มีความจริงใจ ให้ความเกรงอกเกรงใจต่อท่าน

            ๔.        ฟังคำแนะนำ ฟังคำพูดของท่าน  (ฟังธรรม)

            ๕.        จำธรรมที่ได้ฟังนั้นไว้

            ๖.        พิจารณาใจความของธรรมที่จำได้นั้นให้ดี

            ๗.        พยายามปฏิบัติตามธรรมที่ได้ฟังและใคร่คราญอย่างดีแล้วนั้น

 

        ใบพ้อพันห่อหุ้ม        กฤษณา

หอมระรวยรสพา                 เพริศด้วย

  คนเสพเสน่หา                      นักปราชญ์

         ความสุขซาบฤๅม้วย           ดุจไม้กลิ่นหอม

 

ประเภทของบัณฑิต

            บัณฑิตมี ๒ ประเภท ได้แก่

        ๑.        บัณฑิตภายนอก คือบุคคลทั่วไปไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา

        ๒.        บัณฑิตภายใน คือตัวเราขณะที่คิดดี พูดดี และทำดีนั่นเอง ดังนั้น การคบบัณฑิตภายในก็คือ การพยายามฝึกตนให้เป็นผู้มีจิตใจผ่องใส มีสติรำลึกถึงแต่ความคิดที่ดีๆ เพื่อการสร้างสรรค์  คำพูดที่ดีๆ เพื่อยกใจผู้พูดและผู้ฟังให้สูงขึ้น และการกระทำที่ดีๆ เพื่อประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ซึ่งทำได้โดยการหมั่นให้ทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอ

 

มงคล ที่ 2 คบบัณฑิต  มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

 

อานิสงส์การคบบัณฑิต

            ๑.        ทำให้มีจิตใจผ่องใส สามารถทำความดีตามไปด้วย

            ๒.        ทำให้ได้ปัญญาเพิ่มขึ้น เป็นคนหนักแน่น มีเหตุผล

            ๓.        ทำให้มีความเห็นถูก เป็นสัมมาทิฏฐิ

            ๔.        ทำให้ไม่ต้องเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะทำผิด

            ๕.        ทำให้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนทั่วไป

            ๖.        ทำให้มีความสุข ปลอดภัยจากอุปสรรคภัยพาลต่างๆ

            ๗.        ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถตั้งตัวได้เร็ว

            ๘.        ทำให้แม้ละโลกนี้ไปแล้ว ก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์

            ๙.        ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

                                                            ฯลฯ

            “แท้จริง บุคคลผู้มีปกติเที่ยวสมคบคนพาล ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน เพราะการอยู่ร่วมกับคนพาล เป็นเหตุนำทุกข์มาให้ในกาลทุกเมื่อ เหมือนการอยู่ร่วมกับศัตรู ส่วนบัณฑิตมีการอยู่ร่วมเป็นสุข เหมือนสมาคมแห่งหมู่ญาติ เพราะเหตุนั้นแล นรชนพึงคบบัณฑิต ผู้มีปัญญา เป็นพหูสูต เอาการเอางาน มีศีล มีวัตร ไกลจากกิเลส และเป็นสัตบุรุษ เปรียบดังพระจันทร์คบอากาศอันเป็นทางโคจรแห่งดวงดาวฉะนั้น”

ขุ. ธ. ๒๕/๒๕/๔๒-๔๓

 

มงคล ที่ 2 คบบัณฑิต  มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

 

การ์ตูนสนุกคิดส์ มงคลชีวิต ๓๘ ประการ

มงคลที่ ๒ คบบัญฑิตเรื่อง แก๊งเด็กดี ตอน  เพื่อนใหม่ 

 

หนังสือมงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

 โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

มงคลชีวิต

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

มงคลชีวิต 38 ประการทั้งหมด

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล