จุดเล็กใสจะเปลี่ยนแปลงภายในของเรา

วันที่ 28 ธค. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๘๖

จุดเล็กใสจะเปลี่ยนแปลงภายในของเรา : หยุดแรกต้องให้สมบูรณ์ หยุดจุดเล็ก ๆ สว่างเรื่อยมาเลย ทุกขั้นตอนต้องมีความสุข ความบริสุทธิ์ ตามที่บอกไว้ มีความสว่าง มีความมั่นใจ แจ่มแจ้ง รู้แจ้งแทงตลอด ความมั่นใจจุดใสแรกจะสร้างความมั่นใจต่อไป 

เห็นด้วยธรรมจักษุ รู้ด้วยญาณทัสสนะ : ยิ่งใจบริสุทธิ์มากเท่าไร บุญยิ่งเกิดมากเพิ่มขึ้นเท่านั้น  แล้วบุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมต่าง ๆ ที่ติดมาข้ามชาติ เราจะแก้ไขได้ด้วยตัวของเราเอง  เพราะตอนนั้นเราจะเห็นด้วยธรรมจักษุ  แล้วก็รู้ด้วยญาณทัสสนะ เราจะเห็นวิบากกรรมและสามารถคำนวณได้ว่า  มันเป็นเศษกรรม หรือยังเป็นส่วนของกรรม  เราจะเห็นแผนผังหรือโปรแกรมที่เขาเซ็ตเอาไว้ บังคับให้เราสร้างกรรมโดยกาย วาจา ใจ แล้วก็มีวิบาก  ไปใช้มาเท่านั้นแล้ว เท่านี้แล้ว แล้วเหลืออีกเท่าไร  มันส่งผลอย่างไร ซึ่งจะติดอยู่ตรงกลางกาย จะเห็นเป็นภาพ เป็นเรื่องราวไป ก็จะเห็นด้วยธรรมจักษุ แล้วรู้ด้วยญาณทัสสนะ นี่จึงเป็นความรู้ที่น่าศึกษา น่าให้ความสำคัญมาก ๆ แต่มนุษย์ทั่วไปไม่ค่อยให้ความสำคัญตรงนี้  เพราะไม่รู้ว่า เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด  และมีประโยชน์กับชีวิตของเรามาก  เรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องจริง แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น  แต่เรื่องจริงคือการศึกษาความรู้ภายในตรงนี้  เพราะเมื่อเรารู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้ว การดำเนนิชวีติของเรากจ็ะมุ่งไปสู่เป้าหมาย  ดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง และเป็นอยู่ด้วยความสุข สงบ สงัด  แม้อยู่ตามลำพังก็ไม่เหงา มีความสุข  แล้วจะเป็นคนที่อยู่ง่าย เลี้ยงง่าย  เพราะว่าใจไม่ผูกพันกับเรื่องที่ไม่เป็นสาระ ใจมันจะมาอยู่ตรงความใส ความสว่าง ตรงกายธรรม  และก็จะขวนขวายอยากศึกษาเรียนรู้ยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ  

คุณครูไม่ใหญ่
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.022748800118764 Mins