โครงการเผยแผ่ธรรมะสำหรับประชาชน 

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2559

โครงการเผยแผ่ธรรมะสำหรับประชาชน 

 

โครงการเผยแผ่ธรรมะสำหรับประชาชน  พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) กับ 100 กว่าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 44 ปี วัดพระธรรมกาย มโนปณิธาน...อันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเปลี่ยน

โครงการเผยแผ่ธรรมะสำหรับประชาชน 

โครงการมาวัดทุกวันอาทิตย์
         เริ่มตั้งแต่สร้างวัด (พ.ศ. 2513) โดยจัดกิจกรรมนั่งสมาธิและถวายภัตตาหารเพล บ่ายนั่งสมาธิและฟังธรรม ต่อมาเพิ่มช่วงเย็น ร่วมพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์


โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน
         ระยะ 1 สัปดาห์ เริ่มปี พ.ศ. 2525 สถิติ ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ดังนี้ แห่งที่ 1 สวนพนาวัฒน์ เป็นรุ่นที่ 457 แห่งที่ 2 World Peace Valley (เขาใหญ่) เป็นรุ่นที่ 64 แห่งที่ 3 สวนป่าหิมวันต์ เป็นรุ่นที่ 490 และยังคงจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน


โครงการธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
         จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2529 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2530 จัด 136 ครั้ง ใน 61 จังหวัด มีพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมอยู่ธุดงค์ 6,467 รูป และประชาชนร่วมธุดงค์ 137,138 คน


โครงการธรรมยาตรา
         โครงการธรรมยาตรา เพื่อจัดวิทยากรไปบรรยายธรรมทั่วประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2529 ถึง 2531 รวม 57 จังหวัด มีผู้เข้าฟังบรรยาย 138,159 คน


โครงการธุดงค์ปีใหม่
         จัดเป็นประจำทุกปี เริ่มในปี พ.ศ. 2529 โดยเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มาศึกษาและปฏิบัติธรรมร่วมกันในช่วงวันหยุดปีใหม่ สามารถร่วมกิจกรรมกันได้ทั้งครอบครัว

 

โครงการสมาธิแก้ว 1 เดือน
         เริ่มปี พ.ศ. 2539 อบรมธรรมะสำหรับฆราวาส ให้เห็นคุณค่าของการฝึกตนเอง รักการทำงานเป็นหมู่คณะ โดยมีหลัก “วินัย เคารพ อดทน” เป็นคุณธรรมพื้นฐาน


โครงการบ้านแสงสว่าง
         ในช่วงปี พ.ศ. 2542 ถึง 2547 ได้ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศที่เข้าโครงการได้ทำความดีที่บ้านและโรงเรียน แล้วจดบันทึก ความดีของตัวเองและความดีที่มองเห็นจากบุคคลรอบข้างทั้งครูอาจารย์และพ่อแม่

 

โครงการบ้านกัลยาณมิตร
         เริ่มในปี พ.ศ. 2542 ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ปรับเป็น “โครงการบ้านกัลยาณมิตร Change the World” เพื่อให้ชาวพุทธเข้มแข็งหลอมดวงใจเป็นหนึ่ง ให้รู้รักสามัคคี และมีจิตเมตตา ให้ธรรมะแห่งองค์พระสัมมาสัมพทธเจ้า เข้าไปอยู่ในใจประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกครอบครัว และทุกชุมชน เพี่อขยายความดีไปสู่สังคมทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ด้วยการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในเวลาที่เหมาะสมในทุกครอบครัวทั่วผืนแผ่นดินไทยและกระจายไปทั่วโลก


โครงการธุดงค์แก้ว ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
         เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อให้สาธุชนมาปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ถือศีล 8 นุ่งห่มขาว ถือธุดงควัตร ฝึกนิสัยรักสงบ มักน้อยสันโดษ ดังค??ำขวัญที่ว่า “อยู่กลดหมดทุกข์ พบสุขแท้จริง”


โครงการสมาธิสุดสัปดาห์
         โครงการสมาธิสุดสัปดาห์ (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 3 วัน 2 คืน) ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมนอกสถานที่ตามต่างจังหวัดเพื่อให้ผู้สนใจทั่วทุกภาคได้ปฏิบัติในภูมิภาคของตนเอง


โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก
(World-PEC : World-Peace Ethics Contest)

         เริ่มโครงการเมื่อ พ.ศ. 2549 จัดสอบครั้งที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 มีผู้สมัครสอบกว่า 100,000 คน รวม 72 เชื้อชาติ จาก 6 ทวีปทั่วโลก มีศูนย์สอบจำนวน 340 ศูนย์สอบ ทั้งในประเทศและศูนย์สาขาต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 13 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย สเปน โปรตุเกส อาระบิค เยอรมัน กัมพูชา และสิงหล


โครงการบวชอุบาสกแก้ว ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         เมื่อวันที่ 29 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2542 จำนวนร่วม 200,000 คน


โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

         จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ถึง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2541 จำนวนกว่า 140,000 คน


โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 100,000 คน
         จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ และศูนย์สาขาทุกทวีปทั่วโลก


โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 500,000 คน
         ระหว่างวันที่ 16 ถึง 29 เมษายน พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ และศูนย์สาขาทุกทวีปทั่วโลก


โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน
         ระหว่างวันที่ 16 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ และศูนย์สาขาทุกทวีปทั่วโลก


โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน
         จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศและศูนย์สาขาทุกทวีปทั่วโลก


โครงการปฏิบัติธรรมกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
         ในวันที่ 15 มิถุนายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553 รุ่นละ 1 สัปดาห์ จำนวน 750 คน

 

โครงการบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก

         เริ่ม พ.ศ. 2553 รับผู้จบปริญญาตรีทั้งชายและหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี รักษาศีล 8 ช่วยงานในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่กว่า 130 คน


โครงการอาสาสมัครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

         เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2553 รับวุฒิ ม.6 ขึ้นไป อายุระหว่าง 18 ถึง 50 ปี สำหรับผู้นำบุญ วุฒิ ป.4 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 60 ปี เพื่อช่วยงานศูนย์อบรมธรรมทายาท และอุบาสิกาแก้ว ทั่วประเทศ


โครงการอาสาแก้วภูธร

         ระยะเวลา 19 มีนาคม ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 รับวุฒิ ม.6 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี เพื่อช่วยงานศูนย์อบรมทั่วประเทศ


โครงการธุดงค์อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน

         จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยพระสงฆ์จากทั่วประเทศ จำนวน 1,500 รูป เดินธุดงค์อัญเชิญรูปหล่อทองคำหลวงปู่วัดปากน้ำ จากวัดพระธรรมกายไปยังวัดปากน้ำภาษีเจริญ ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล


โครงการธุดงค์อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ประดิษฐาน ณ วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

         จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยพระธุดงค์จำนวน 1,500 รูป


โครงการธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 1

         เพื่อฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขจัดปัดเป่าผองภัยและสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน จัดขึ้นระหว่าง วัน ที่ 2 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยคณะพระธุดงค์ธรรมชัย กว่า 1,127 รปู เดินธุดงค์สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา และอธิษฐานจิตแผ่เมตตา ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย 6 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี

พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง 427.8 กิโลเมตร และได้รับการบันทึกลงกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records) ในประเภทสถิติที่มีชื่อว่า “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก” (Longest journey walking on flower petals) ด้วยระยะทางรวม 427.8 กิโลเมตร โดยให้ประชาชนออกมาต้อนรับพระธุดงค์เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก


โครงการธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 2

         อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2556 เดินธุดงค์ผ่านพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง 448.4 กิโลเมตร และ เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกทั้งนี้ได้ทำลายสถิติเดิมที่กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records) ได้บันทึกไว้ในสถิติที่มีชื่อว่า “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก” (Longest journey walking on flower petals) ด้วยระยะทางรวม 448.4 กิโลเมตร

 

โครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 เส้นทางพระผู้ปราบมาร
“ธรรมยาตรา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก”

         จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ถึง 28 มกราคม พ.ศ. 2557 มีพระภิกษุ 1,129 รูป ที่บวชในโครงการอุปสมบทหมู่
1 แสนรูป เดินธุดงค์ผ่าน 7 จังหวัด คือพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี และกรุงเทพฯ เพื่อโปรดญาติโยมทั้งในเมืองและนอกเมือง

 

 

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

จากหนังสือ 70 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
 กับ 100 กว่าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
44 ปี วัดพระธรรมกาย มโนปณิธาน...อันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเปลี่ยน

สร้าง...วัด...ให้เป็น “วัด”
สร้าง...พระ...ให้เป็น “พระแท้”
สร้าง...คน...ให้เป็น “คนดี”

70 ปี ของบุคคลทั่วไป เป็นวัยแห่งการพักผ่อนหลังจากทำงานมาทั้งชีวิต
70 ปี ของพระเดชพระคุณ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ท่านยังคงปฏิบัติธรรมสอนสมาธิ และมุ่งหน้าทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายถ่ายทอดมาจาก คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ที่ได้รับคำสั่งมาจากพระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร

ในฐานะเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ท่านเป็นผู้นำทางจิตใจ ของเหล่าพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน เหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก ในการเป็นต้นบุญต้นแบบทั้งด้านการบำเพ็ญสมณธรรม ตามพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด และด้านการสร้างบารมีโดยเอาชีวิต
เป็นเดิมพัน โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลาย

ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมกาย โครงการต่างๆ ที่ได้ดำริขึ้น เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก และ สร้างสันติภาพภายนอกด้วยเริ่มต้นจากสันติสุขภายใน ด้วยการสอนสมาธิ เพื่อให้เข้าถึงศูนย์กลางกาย และเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวเป็นการเผยแผ่พระพทุธศาสนาเชิงรุก ซึ่งมีรูปแบบที่แปลก
แตกต่างจากวิถีเดิมๆ จึงมีคำวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา

หลวงพ่อธัมมชโย ท่านได้ให้ข้อคิดว่า เป็นเพราะเรายังอธิบายให้เขาเข้าใจได้ไม่ดีพอ จึงยังมีผู้ไม่เข้าใจอยู่บ้าง 

หนังสือเล่มนี้ ทำหน้าที่ 2 ประการ คือ
1. พยายามอธิบายว่าหลวงพ่อธัมมชโย ทำอะไร เพื่องานทำนุบำรุง และเผยแผ่พระพุทธศาสนาบ้าง ซึ่งรวบรวมเบื้องต้นได้ 100 กว่าโครงการ ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

2. โครงการต่างๆ ที่ทำขึ้นมาทั้งหมดนั้น มิได้มีเจตนาอื่นใดเลย เป็นไปเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก มุ่งสอนสมาธิให้ทุกคนได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว ที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน เพื่อให้ทุกคนได้พบกับคำว่า “สันติภาพภายนอกเริ่มจากสันติสุขภายใน” นั่นเอง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.02787454922994 Mins