อานิสงส์ของการบูชาข้าวพระ

วันที่ 30 สค. พ.ศ.2559

อานิสงส์ของการบูชาข้าวพระ,พุทธพจน์,บทความประจำวัน

 

อานิสงส์ของการบูชาข้าวพระ
๑. จะเข้าถึงฐานะ ๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
๒. จะได้รับโภชนะอันวิจิตร ประณีต อลังการ รสชาติเป็นเลิศ ทั้งในภพนี้และภพสวรรค์
๓. จะเกิดในตระกูลสูง เป็นที่เคารพรักของมนุษย์และเทวดา
๔. ทำให้ได้รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ บริวารสมบัติ ทิพยสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
๕. จะทำให้ได้บารมีทั้ง ๓๐ ทัศ เต็มเปี่ยมบริบูรณ์
๖. สามารถเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพลัน ทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรม

 

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาข้าวพระ
ในวันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙