แม่ธรณี แม่คงคา แม่โพสพ

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2560

  แม่ธรณี แม่คงคา แม่โพสพ,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

        แม่ธรณี แม่คงคา แม่โพสพ

 

        เป็นเวลากว่า ๒๐ ปีแล้ว ที่ลูกตื่นขึ้นมาสวดมนต์บูชาพระ แล้วก็สวดบูชาแม่คงคา แม่ธรณี แม่โพสพ

      บนโต๊ะหมู่บูชาของลูกจะมีดินซึ่งเป็นตัวแทนของแม่ธรณี มีน้ำเป็นตัวแทนของแม่คงคา และลูกก็นึกในใจว่า ลูกอยากได้ข้าวพันธุ์ดี เพื่อมาเป็นตัวแทนแม่โพสพ และอยู่ๆก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้น คือ มีต้นข้าวงอกขึ้น
ในกระถางต้นไม้เก่าๆ บนดาดฟ้าอย่างน่าประหลาดใจ โดยที่ไม่มีใครไปปลูกเอาไว้เลย เป็นต้นข้าวที่สมบูรณ์และออกรวงอย่างสวยงามมาก ลูกจึงเก็บรวงข้าวมาบูชา เป็นตัวแทนของแม่โพสพ จนถึงทุกวันนี้

     แม่ธรณี แม่คงคา แม่โพสพ มีจริงไหม ถ้ามีจริง ท่านมีลักษณะอย่างไร ทำหน้าที่อะไร การที่ลูกสวดบูชาท่านทุกวัน ท่านรับรู้ไหม และการที่ลูกอยากได้ข้าวมาบูชา แล้วมีต้นข้าวงอกให้เก็บข้าวได้นั้น เป็นเพราะเหตุใดคะ

        
       
คุณครูไม่ใหญ่

       แม่ธรณี แม่คงคา และแม่โพสพนั้น เป็นความเชื่อของผู้ที่นับถือลัทธิเทวนิยม ศาสนาที่มีเทพเจ้า สมมติขึ้นมาเพื่อยึดเป็นที่พึ่งทางใจว่า สิ่งเหล่านี้ได้ช่วยอุ้มชูชีวิตขึ้นมาให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับนางธรณีในวันตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นางธรณีนั้นเกิดจากบารมีของพระพุทธองค์ บันดาลให้เกิดขึ้นมาเฉพาะกิจเท่านั้น แล้วพอเสร็จกิจปราบมารได้ นางธรณีก็หายไป

       ดังนั้น การกราบบูชาท่านเหล่านั้นจึงไม่มีผล เพราะท่านไม่มีตัวตน บังเอิญไปอธิษฐานแล้วสมปรารถนาขึ้นมา ก็เลยเข้าใจว่าสิ่งที่สมมตินั้นเป็นผู้บันดาลขึ้น แต่ความจริงความสำเร็จขึ้นอยู่กับบุญในตัวที่เคยทำมาข้ามชาติ

    ที่ลูกอยากได้ข้าวมาบูชา แล้วเกิดมีต้นข้าวงอกให้เก็บข้าวได้นั้น ก็เป็นเหตุบังเอิญซึ่งเกิดจากมูลของนกที่มาถ่ายเอาไว้ ซึ่งมีเศษของเมล็ดข้าวเปลือกปนอยู่ด้วย แล้วเมล็ดข้าวเปลือกนั้น ก็ได้ดิน อากาศ ฟ้า ที่ถูกส่วนพอเหมาะพอดี จึงเจริญเติบโตเป็นต้นข้าว

       

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 8 ความใช่-ความเชื่อ

คุณครูไม่ใหญ่

๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
         

 Total Execution Time: 0.0097323020299276 Mins