อุปมา อุปไมย

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2548

 

 
 
 
 
.....อุปมา  คือ สิ่งหรือข้อความที่ยกมาเปรียบเทียบ ข้อเปรียบเทียบได้แก่ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่
กำลังพูดถึงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น

.....อุปไมย  คือ สิ่งหรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น ได้แก่ สิ่งหรือข้อความที่ควรแก่อุปมาเปรียบเทียบ ที่ควรนำอุปมามาเปรียบเทียบ

.....อุปมา อุปไมย  นิยมมีคำว่า เหมือนเปรียบเหมือน นำหน้า และลงท้ายด้วยคำว่า ฉันใด-ฉันนั้น เช่นใช้ว่า
 
..... “บุคคลในโลกนี้เปรียบเหมือนดอกบัวสี่เหล่า คือ...ดอกบัวเป็นฉันใด บุคคลก็เป็นฉันนั้น”

.....คำว่า ดอกบัว จัดเป็นคำ  อุปมา

.....คำว่า บุคคล จัดเป็นคำ อุปไมย

 
 Total Execution Time: 0.0010024348894755 Mins