ผู้ไม่ยึดมั่น ถือมั่น

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2549

 

 

ผู้ใดไม่มีความยึดถือว่าของเราในนามรูป โดยประการทั้งปวง

และผู้ใดย่อมไม่เศร้าโศกเพราะนามรูปที่ไม่มีอยู่

ผู้นั้นแลท่านเรียกว่าภิกษุ

 

ขุ. ธ. ๒๕/๖๕