เปลี่ยนศาสนาบาปไหม

วันที่ 11 มิย. พ.ศ.2561

เปลี่ยนศาสนาบาปไหม

เปลี่ยนศาสนาบาปไหม

       ถ้าเมื่อใดเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อนั้นจะบังเกิดบุญ  เมื่อใดเป็นมิจฉาทิฏฐิ เมื่อนั้นก็เกิดบาป ถามว่าอะไรคือ สัมมาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิเอ่ย 

       พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสถึงสัมมาทิฏฐิพื้นฐาน ก็คือว่าจะต้องมีความเชื่อว่าพ่อแม่มีพระคุณจริง โลกนี้โลกหน้ามีจริง บุญบาปมีจริง นรกสวรรค์มีจริง สมณะพราหมณ์ ผู้ที่ปฏิบัติจนกระทั่งหมดกิเลสแล้วมีจริง พูดง่ายๆว่า พระพุทธเจ้ามีจริง  พระอรหันต์มีจริง  สิ่งเหล่านี้เป็นคุณธรรมพื้นฐาน  ถ้าเราเปลี่ยนความเชื่อ จากเดิมไม่เชื่อว่ามีบุญมีบาป ไม่เชื่อว่าพ่อแม่มีพระคุณ  บางความเชื่อสอนแบบนี้นะว่า พ่อแม่ไม่มีพระคุณหรอก  แค่สนุกๆกันแล้วเราก็เกิดมา  เราสิ ทำให้พ่อแม่ไม่เหงาซะอีก  ความเชื่อใดสอนอย่างนี้แล้วละก็  นั้นเป็นบาป  ถ้าเปลี่ยนจากความเชื่ออย่างนั้น ให้มาเชื่อในพระพุทธศาสนา  เชื่อบุญเชื่อบาป  เชื่อพ่อแม่มีพระคุณ  เชื่อโลกนี้โลกหน้า  อย่างนี้ละก็ได้บุญ แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนจากความเชื่อที่ถูกต้องที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ไปเป็นมิจฉาทิฏฐิ  ไม่เชื่อนรก สวรรค์ ไม่เชื่อบุญ บาป  ไม่เชื่อ พ่อแม่ มีพระคุณ  ไม่เชื่อ พระพุทธเจ้าแล้วละก็อย่างนี้เนี่ย  บาปเต็มๆ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.055965332190196 Mins