77 ปี พระวิสุทธาธิบดี

วันที่ 25 มค. พ.ศ.2550

พระวิสุทธาธิบดี ( วีระ ภทฺทจารี เปรียญธรรม 9 ประโยค )

เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม

      พระเดชพระคุณท่านฯ พระวิสุทธาธิบดี พระมหาเถระผู้รับธุระงานพระพุทธศาสนายิ่งด้วยคุณธรรมและความสามารถ กอปรด้วยเป็นผู้สังวรรักษาสมณวัตรเคร่งครัดระเบียบปฏิบัติ พระธรรมวินัยประเพณี สามารถปฏิบัติราชการได้เรียบร้อยโดยสมควรแก่ตำแหน่งตลอดมา ผู้ยิ่งด้วยวิริยะอุตสาหะ พร้อมทั้งปฏิภาณ ปรีชา ด้วยตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่มากมาย ได้ประกอบกรณียกิจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่พุทธจักรและอาณาจักรอย่างมากมาย

พระเดชพระคุณท่านฯ มีนามเดิมว่า วีระ นามสกุล รอดบำเรอ บิดาชื่อ พ่อลี มารดาชื่อ แม่มา มีชาติกาลวันพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย จุลศักราช 1292 ตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2473 รัตนโกสินทร์ศก 148 เป็นปีที่ 6 แห่งรัชกาลที่ 7 ภูมิลำเนาอยู่บ้านป่าฝ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

การศึกษาเบื้องต้น สมัยเยาว์วัยได้หัดอ่านและเขียนอักษรสมัยอยู่ที่บ้านโดยมีปู่เป็นผู้สอนเมื่ออายุเข้าเกณฑ์เรียนหนังสือตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ปู่จึงไปฝากเข้าเรียนที่โรงเรียนประชาบาลวัดโสคาประดิษฐาราม (เขาแร้ง) เมื่อสอบได้ชั้นประถมบริบูรณ์แล้วได้เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนพรเพิ่มวุฒิ เมืองราชบุรี โดยบิดาได้นำไปฝากเป็นศิษย์ในความปกครองดูแลของท่านพระครูวิสุทธิสมณวัตร (แย้ม กนตฺสิโล) เจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง ตำบลพงสวาย ใกล้กรมการทหารช่างราชบุรี ในปี พ.ศ. 2486 ภัยสงครามทางอากาศคุกคามหนัก บิดาจึงรับกลับไปอยู่บ้าน เป็นไข้หนักในปีนั้นกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จึงไม่ได้สอบไล่ และไม่ได้เรียนต่อ

บรรพชา อายุ 16 ปี ณ วัดเขาวังสะดึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2488 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 7 ค่ำ เดือน 8 ปีระกา จุลศักราช 1307 โดยมีเจ้าอธิการวงศ์ ธมฺมปาโล วัดเกาะลอย เจ้าคณะคณะตำบลเกาะพลับพลา เขาแร้ง เป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชา แล้วสังกัดอยู่ที่วัดโสคาประดิษฐาราม (เขาแร้ง) เมืองราชบุรี โดยมีพระอธิการนกเป็นอาจารย์ผู้ปกครองได้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมชั้นตรี และสอบได้ในปีนั้น พ.ศ. 2487 เดือนมีนาคม พระอธิการนก อาวาสวัดโสคาประดิษฐารามลาสิกขา พระครูวิสุทธิสมณวัตร (แย้ม กนตฺสิโล) เจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง ส่งให้ศึกษาเล่าเรียนที่กรุงเทพ โยมบิดาก็อนุญาตด้วยดีได้นำไปฝากไว้ที่วัดเทพธิดาราม อยู่ในปกครองของพระมหาพลอย ญาณสํวโร ปธ. 6 ในสมัยนั้น

เริ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี ในสำนักเรียนวัดเทพธิดาราม และสำนักเรียนอื่น ๆ เช่น วัดสระเกศ วัดจักรพรรดิราชาวาส วัดมหาธาตุ วัดสามพระยา วัดสุทัศนเทพวราราม วัดทองนพคุณ สอบประโยค ป.ธ. 3- ป.ธ. 6 ได้ในสมัยที่ยังเป็นสามเณร

อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดเทพธิดาราม ตำบลสำราญราษฏร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่ออายุ 20 ปี ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2494 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 โดยมีพระมงคลธรรมรังสี (ปาน อินฺทโชโต) เจ้าอาวาสวัดเทพธิดาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระราชธรรมเสนานี (ศุข สุภทฺโท ป.ธ. 4) วัดมหาธาตุวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระวิสุทธิโสภณ (ปลอด กมุทฺโท ป.ธ. 9) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ อยู่จำพรรษาที่วัดเทพธิดาราม ตลอดมาถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2507 จึงย้ายเข้ามาอยุ่ที่วัดสุทัศนเทพวราราม

วิทยฐานะ
พ.ศ.2488 อายุ 16 ปี สอบนักธรรมชั้นตรีได้ ที่วัดโสคาประดิษฐารามสำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี

พ.ศ.2489 อายุ 17 ปี สอบเปรียญ 3 ประโยค ได้ สำนักเรียนวัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2491 อายุ 19 ปี สอบเปรียญ 3 ประโยค ได้ สำนักเรียนวัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2492 อายุ 20 ปี สอบเปรียญ 4 ประโยค ได้ สำนักเรียนวัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2493 อายุ 21 ปี สอบนักธรรมชั้นตรีได้ สำนักเรียนวัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2517 เป็นรองเจ้าคณะภาค 4

พ.ศ.2517 เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม

เป็น 1ใน 4 ท่านที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เป็นบุคคลสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ สมควรรับพระราชทานโล่รางวัล มหิดลวรานุสรณ์ 48 คนของแผ่นดิน ประจำปี 2548 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพหรือวันมหิดล ของทุกวันที่ 24 กันยายน
สมณศักดิ์

พ.ศ.2504 ป.ธ.9

พ.ศ.2508 เป็นพระศรีวิสุทธิวงศ์

พ.ศ.2514 เป็นพระราชเมธี

พ.ศ.2523 เป็นพระเทพเวที

พ.ศ.2530 เป็นพระธรรมปิฎก

พ.ศ.2535 เป็นพระวิสุทธาธิบดี

ตำแหน่งหน้าที่ทางการคณะสงฆ์ ในปัจจุบัน

- เป็นเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

- เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

- เป็นเจ้าคณะภาค 4

- เป็นรองแม่กองธรรมสนามหลวง

พระเดชพระคุณท่าน ฯให้ความสำคัญในการศึกษาพระบาลีแก่พระภิกษุสามเณร ทั้งภายในและภายนอกวัดสุทัศน์ฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทั้งการเรียนการสอน รวมไปถึงการมอบทุนถวายกำลังใจแก่ผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

พระเดชพระคุณท่าน ฯ อธิบดีสงฆ์แห่งพระอารามหลวงใจกลางกรุง ผู้ให้ความสำคัญในด้านการศึกษาตามแนววิถีพุทธ แก่เยาวชนไทยโดยให้การสนับสนุนทั้งพระวิทยากรและให้ใช้สถานที่ภายในวัดด้วยดี เริ่มรื้อฟื้นวิถีชีวิต บ-ว-ร เรียนรู้ร่วมกันให้กลับคืนมาอีกครั้ง

ด้วยสายตาอันกว้างไกลและเห็นถึงคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เป็นนิตย์ ภาระกิจของท่านจึงให้ความสำคัญสู่วงกว้าง และด้วยเมตตาธรรมประจำใจของพระเดชพระคุณท่าน ฯ ในฐานะองค์รองประธานกรรมการโรงพยาบาลสงฆ์ ได้บริจาคทรัพย์ เพื่อตั้งกองทุนสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์และสามเณรอาพาธ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ เพื่อนำดอกผลจากกองทุนนี้ มาใช้เป็นค่าบำรุงรักษาพระภิกษุสงฆ์และสามเณรอาพาธสืบไป

พระเดชพระคุณท่านฯ เป็นแบบอย่างของพระมหาเถระ ผู้บริหารและปกครองในการคณะสงฆ์ เป็นผู้สนับสนุนให้ทั้งการศึกษาและคุณธรรมควบคู่กันไปแก่พระภิกษุสามเณร และกุลบุตรไทย เป็นที่ตั้งแห่งความร่มเย็นแห่งศิษยานุศิษย์ จากคุณธรรมอันงดงาม เป็นต้นแบบของพระมหาเถระผู้สงบเสงี่ยม มีเมตตาธรรมต่อผู้มาถึงเสมอ จึงเป็นที่เคารพรัก สมควรแก่การบูชาน้อมนำความดีตามท่าน เป็นแบบอย่างปฏิบัติทางมาแห่งบุญมาโดยตลอด

เนื่องในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2550 นี้ วาระโอกาสวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี ที่เวียนมา นับเป็นโอกาสอันดียิ่งแก่ศิษยานุศิษย์ที่เคารพรักในพระเดชพระคุณท่านฯ ได้ร่วมมุทิตาสักการะบำเพ็ญการบุญกุศลเพื่อน้อมถวาย พระมหาเถระผู้เปรียบประดุจปูชนียภิกขุของแผ่นดิน สถิตย์เป็นร่มธรรมแก่พระภิกษุสามเณร ตลอดจนศิษยานุศิษย์ยิ่งยาวนาน.

......................................โดย โชติกา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0068842013676961 Mins