สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2550

ชาติภูมิ สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร ป.ธ. ๖) นามเดิม ทองเจือ นามสกุล สายเมือง เกิดเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ ตรงกับวันอังคารขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีวอก ณ ปากคลองบางเขน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๗ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยมุนี (แปลก วุฑฺฒิญาโณ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระจุลคณิศร (จรัส สุตธโน) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ เปรียญธรรม ๖ ประโยค

สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๔๘๑ ป.ธ.๖

พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นพระครูวิจิตรธรรมคุณ

พ.ศ.๒๔๘๙ เป็นพระจินดากรมุนี

พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชทินนามเดิม

พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็นพระธรรมจินดาภรณ์

พ.ศ.๒๕๑๕ เป็นพระมหารัชชมังคลาจารย์

พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นพระพุทธพจนวราภรณ์

พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี

ผลงานทางการคณะสงฆ์

๑.งานปกครอง

- เป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

- เป็นประธานคณะกรรมการคณะธรรมยุต

- เป็นกรรมการมหามกุฎราชวิทยาลัย

-เป็นประธานกรรมการร่างกฎหมายมหาเถรสมาคม

- เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

- เป็นกรรมการอำนวยการจัดสร้างพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์

- เป็นประธานกรรมการพิจารณายกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง

- เป็นกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลาง

- เป็นกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของคณะสงฆ์

๒.งานด้านการศึกษา

- เป็นกรรมการสังคีติการกสงฆ์ สังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำระพระไตรปิฎกฉบับ มหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

- กรรมการจัดการสอนศีลธรรม

- กรรมการสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย

๓.งานสาธารณูปการ

- เป็นองค์อุปถัมภ์และดำเนินการก่อสร้าง วัดไกรลาส อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

- เป็นประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์

- กรรมการพิจารณาปรับปรุงตลาดเฉลิมโลก

๔.งานเผยแผ่

- เป็นแม่กองงานพระธรรมทูต

๕.งานพัฒนาสังคม

- กรรมการจัดตั้งทุนสาธารณสุขสงเคราะห์ และศึกษาสงเคราะห์

 

เนื่องในวาระคล้ายวันเกิด ๙๙ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ เป็นศุภวาระมงคลยังความยินดียิ่งแก่พุทธศาสนิกชน ตลอดจนศิษยานุศิษย์ ปรารภเหตุร่วมบำเพ็ญบุญกุศลน้อมถวาย ด้วยความเคารพรัก เลื่อมใสศรัทธาในพระเดชพระคุณฯ ท่าน ปรารถนาให้ท่านสถิตย์เป็นทั้งที่พึ่ง เป็นรัตนแห่งธรรมนำความสุข ความร่มเย็นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สู่กระแสใจแห่งพุทธศาสนิกชนอีกยาวนานสืบไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0046417832374573 Mins