ทางพ้นทุกข์...อยู่ในตัวเรา

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2562

ทางพ้นทุกข์...อยู่ในตัวเรา

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า การเกิดในวัฏฏะมีภัยมาก
การไปสู่อบายไม่ดีเลย จะหลุดพ้นได้ต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว
ถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง
เพราะว่าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้ว จะเปลี่ยนเราจากผู้ไม่รู้
มาเป็นผู้รู้ สิ่งที่เป็นความลับของชีวิตก็ถูกเปิดเผย ทำให้เราเข้าใจอะไรได้แจ่มแจ้งขึ้น

มองเห็นกิเลสอาสวะ ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ เห็นได้ด้วย
พระรัตนตรัยในตัว ซึ่งท่านมีธรรมจักขุและญาณทัสสนะ เมื่อใจหลุด
ออกมาจากนิวรณธรรม และความมืดที่มาห่อหุ้มดวงจิต จะเห็นอะไร
ไปตามความเป็นจริง ไม่มีผิดเพี้ยนเลย รู้อะไรก็รู้ไปตามความเป็นจริง
เมื่อถึงพระรัตนตรัยแล้ว เห็นกิเลสแล้ว ก็เห็นวิธีที่จะหลุดพ้นจากกิเลส จากอาสวะ
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่3

 

 Total Execution Time: 0.011768599351247 Mins