เจ้าอาวาส

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2547

 

 

.....เจ้าอาวาส หมายถึงพระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าปกครองดูแลวัด

 

            .....เจ้าอาวาส มีกฎหมายรับรอง คือผู้ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสจะต้องได้รับการแต่งตั้งถูกต้องตามบทบัญญัติว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสมีอำนาจและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย เจ้าอาวาสเป็นเองไม่ได้ แต่งตั้งกันเองก็ไม่ได้

 

           .....มีคำที่หมายถึงเจ้าอาวาสอีกหลายคำ เช่น สมภาร เจ้าวัด พระอธิการ แต่ภาษาราชการและภาษาเขียนทั่วไปใช้ว่า เจ้าอาวาส เป็นหลัก คำว่า สมภาร ก็ดี เจ้าวัด ก็ดี ใช้เป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน
 

 Total Execution Time: 0.02006330092748 Mins