ลอยกระทง

วันที่ 18 พย. พ.ศ.2564

m612x918.jpg

ลอยกระทง

วันเพ็ญผุดผ่อง น้ำนองเต็มตลิ่ง....พญานาคชายหญิง สงบนิ่งริมฝั่งนัมมทา บูชารอยพระพุทธบาท

เมื่อวันออกพรรษาที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับพญานาคในพระพุทธศาสนา เนื่องจากปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่ลำน้ำโขงนั้น เทศกาล #ลอยกระทง นี้ จึงได้ค้นดูว่ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพญานาคในเทศกาลนี้หรือไม่? ก็พบว่าหนึ่งในคติความเชื่อของการลอยกระทง นั่นคือ การลอยกระทง เพื่อบูชาพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า ที่หาดทรายริมแม่น้ำนัมมทานที เมื่อคราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดพญานาคในนาคพิภพ

เนื้อหาได้ปรากฏในพระไตรปิฎกพระสูตรชื่อ ปุณโณวาท อรรถกถา มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ สฬายตนวรรค ดังนี้

ในครานั้น พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปยังหมู่บ้านพ่อค้าในแคว้นสุนาปรันตะ พร้อมด้วยเหล่าภิกษุ ๔๙๙ รูป ทรงประทับอยู่เพื่อโปรดชาวหมู่บ้านนั้น ๒-๓ วัน จากนั้นพระบรมศาสดาทรงเสด็จไปยังริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานที (ปัจจุบันคือ แม่นาร์มาดา ในประเทศอินเดีย)

ณ ที่แห่งนั้นปรากฏร่างของ "นัมมทานาคราช" รอถวายการต้อนรับพระศาสดาอยู่ แล้วทูลเสด็จเข้าสู่ภพนาค เมื่อเหล่านาคได้แสดงสักการะแด่พระรัตนตรัยแล้ว พระพุทธองค์ก็แสดงธรรมโปรดนาคราชทั้งหลาย เมื่อจบธรรมเทศนา พระพุทธเจ้าจึงเสด็จกลับ พญานาคทูลอ้อนวอนว่า

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์จงประทานสิ่งที่ควรสละแก่ข้าพระองค์สักอย่างด้วยเถิด สิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้ จะได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลาย”

พระพุทธองค์จึงทรงแสดง #รอยพระบาท ไว้ที่ฝั่งแม่น้ำนัมมทาให้เหล่านาคได้บูชา รอยพระบาทนั้น เมื่อคลื่นซัดมาก็ถูกน้ำท่วมกลบไว้ เมื่อคลื่นเลยไปแล้วก็ยังปรากฏรอยอยู่ ไม่ได้ลบเลือนหายไปเป็นอัศจรรย์

ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชน แม้เราไม่อาจไปถึงอินเดียเพื่อบูชารอยพระบาท ณ ที่แห่งนั้น การลอยกระทงในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองนี้ ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ถวายเครื่องสักการะ ผ่านกระทงประทีปใบน้อยในลุ่มน้ำบ้านเราก็ได้ เพียงตั้งจิตเป็นสมาธิให้ผ่องใส บูชารอยพระบาทที่แม่น้ำนัมมทานั้น

แล้วก็อย่าลืมอธิษฐานให้กิเลสอาสวะหลุดลอยไปจากใจของเราด้วย ให้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายละลายไปในแม่น้ำ พบแต่สิ่งที่ดีงามด้วยใจที่บริสุทธิ์ ที่สำคัญให้อยู่มาตรการป้องกันโรคระบาด #covid-19 อย่างเคร่งครัดด้วยนะ

ลอยกระทงปีนี้ ขอให้ได้ทั้งความบันเทิงรื่นเริงใจ อยู่เย็นเป็นสุข ปลอดโรค ปลอดภัย และได้อานิสงส์จากบุญใหญ่ที่ได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยใจผ่องใสกันทุกท่านเลย

**สามารถอ่าน ปุณโณวาทสูตร เนื้อหาเต็มได้ที่ https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=754

ขอบคุณบทความจาก ปีระกา

#lifEandSoul

 Total Execution Time: 0.010321601231893 Mins