ที่พักสงฆ์

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2547

 

 

            ที่พักสงฆ์ หมายถึงสถานที่พำนักพักพิงชั่วคราวของพระภิกษุสามเณร ซึ่งยังมิได้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

          ที่พักสงฆ์ มิใช่เป็นสำนักสงฆ์หรือวัดซึ่งได้รับการอนุญาตตั้งเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายแล้วเป็นแต่เพียงที่พักชั่วคราวเท่านั้น และไม่มีสิทธิใช้คำว่า “ วัด” หรือ “ สำนักสงฆ์” นำหน้าสถานที่ใช้ไปก็ไม่ถูกต้อง

 

          ที่พักสงฆ์ หากดำเนินการขอสร้างวัดและขอตั้งวัดไปตามระเบียบ เมื่อได้รับอนุญาตให้สร้างวัดและอนุญาตการตั้งวัดถูกต้องตามลำดับแล้ว แม้จะไม่มีวิสุงคามสีมาหรือโบสถ์ ก็จัดเป็นสำนักสงฆ์หรือวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 Total Execution Time: 0.0011538505554199 Mins