ชีวิต

วันที่ 08 สค. พ.ศ.2547

 

 

ถึงจะยังหนุ่มยังสาวก็ตายได้
ไม่ว่าชายหรือหญิง
ดังนั้น ใครเล่าควรละวางใจในชีวิต
ว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่

 

เตมิยชาดก ขุ . ชา . ๒๘ / ๑๑๐๘