สูตร พระสูตร

วันที่ 22 ตค. พ.ศ.2547

 

สูตร แปลว่าเส้นด้าย, เส้นบรรทัด, แบบ, ข้อบ่งชี้เนื้อความ, เรื่องเล่า

 

           สูตร ในคำวัดหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้เป็นหลักปฏิบัติ เป็นคำอธิบายข้อธรรมต่างๆ ซึ่งมีทั้งทำธรรมดา คำประพันธ์ และเรื่องเล่าเหตุการณ์ในอดีต เรียกทั่วไปว่า พระสูตร เรียกเต็มว่า พระสุตตันตปิฎก

พระสุตตันตปิฎก คือที่รวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระสูตร มี ๕ หมวดใหญ่คือ

๑) ทีฆนิกาย

๒) มัชฌิมนิกาย

๓) สังยุตตนิกาย

๕) อังคุตตรนิกาย

๕) ขุททกนิกาย มีคำย่อหรือหัวใจว่า ที ม สัง อัง ขุ

 

 

 Total Execution Time: 0.0011416474978129 Mins