มุทิตาสักการะ(2)

วันที่ 31 ธค. พ.ศ.2548

 

          ในเดือนตุลาคมของทุกปี สิ่งหนึ่งที่นับว่าเป็นศิริมงคลรวมทั้งย่อมได้รับการอนุโมทนาสาธุการยิ่งด้วยนั้น คือจากที่ พระภิกษุสงฆ์อันเป็นพระเถรานุเถระ ผู้ที่มีบุญบารมีอันได้บำเพ็ญมาดี ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความตั้งใจสูงในการทำความดีในหน้าที่ที่ตนจะพึงทำมาโดยตลอด จนได้รับพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะสงฆ์ตามลำดับให้ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ และได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ตามลำดับ และในปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ นี้ เฉพาะพระราชาคณะที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและได้รับพระราชทานแต่งตั้งใหม่มีจำนวนถึง จำนวน 90 รูปด้วยกัน

และทั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ขอโอกาสกล่าวถึงพระเดชพระคุณท่านฯในขณะนี้

 

พระพรหมโมลี

วัดพิชยญาติการาม

ชาติภูมิ พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ. ๙) นามเดิม สมศักดิ์

ชูมาลัยวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ณ ต.ปางจั่น

อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

บรรพชา-อุปสมบท อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๔ ณ

วัดละมุด ต.ปางจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูนครวิหารคุณ (ฟัก) วัดบันได เป็นพระอุปัชฌาย์

วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ป.ธ.๙,M.A.,Ph.D.

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๑๕ ป.ธ.๙

พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นพระศรีสุทธิพงศ์

พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นพระราชปริยัติโมลี

พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นพระเทพปริยัติโมลี

พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นพระธรรมโมลี

พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นพระพรหมโมลี

หน้าที่การงานทางคณะสงฆ์ในปัจจุบัน

-เป็นเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม

-เป็นเจ้าคณะภาค ๑๕

-เป็นรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

 

ภาค ๑๕

มี ๑๕ จังหวัด ๒๖ อำเภอ ๑๔๐ ตำบล พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

เกิดวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘

บรรพชาเป็นสามเณร วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ณ วัดสามจุ่น ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

พระอุปัชฌาย์ พระครูศรีคณานุรักษ์ วัดดอนบุปผาราม อ.ศรีประจันต์

อุปสมบท วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธร มหาเถร ป.ธ.๙) วัดสามพระยา
พระกรรมวาจาจารย์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสร มหาเถร ป.ธ.๙) วัดชนะสงคราม
พระอนุสาวนาจารย์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

พระธรรมโกศาจารย์ เจ้าคณะภาค ๒

รับผิดชอบเขตปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0018832166989644 Mins