มุทิตาสักการะ81ปี

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2549

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

 

ชาติภูมิ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุโ ป.ธ. ๙)

สถานะเดิม ชื่อ ช่วง นามสกุล สุดประเสริฐ เกิดวันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ตรงกับวันพุธขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีฉลู ณ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

บรรพชา เมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กทม. พระอุปัชฌาย์ พระครูศีลาภิรัต(ทอง) วัดลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.

อุปสมบท วันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม. พระอุปัชฌาย์ พระครูบริหารบรมธาตุ(ป่วน เกสโร) วัดนางชี เขตภาษีเจริญ กทม.พระครูสมณธรรมสมาทาน ( พระมงคลเทพมุนี สด จันทสโร) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

วิทยฐานะ พ.ศ. ๒๔๘๐ สำเร็จขั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลวัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กทม. พ.ศ. ๒๔๙๐ สอบได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม. พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบได้ ป.ธ. ๙ สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กทม.

ตำแหน่งหน้าที่ทางการคณะสงฆ์ในปัจจุบัน

- เป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

- เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

- เป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

- เป็นแม่กองบาลีสนามหลวง

- เป็นประธานคณะพระธรรมจาริก

- เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๒

- เป็นอดีตคณะกรรมการ ศ.ต.ภ.

งานปกครอง พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นเลขานุการสมเด็จสังฆนายก วัดเบญจบพิตรดุสิตวนาราม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นรองเจ้าคณะภาค ๓ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๑๖ เป็นเจ้าคณะภาค ๓ รวม ๒ สมัย พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๒๘ เป็นเจ้าคณะภาค ๑๗ รวม ๓ สมัย พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๗ เป็นเจ้าคณะภาค ๗ พ.ศ. ๒๕๓๒ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการ พ.ศ.ป. และเป็นกรรมการ ศ.ต.ภ. พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เขตปกครอง คณะสงฆ์ ภาค 4,ภาค 5, ภาค 6,ภาค 7 เ

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ถึงสมัยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ( ช่วง วรปุญโญ ป. ธ. ๙) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำรูปปัจจุบัน วัดปากน้ำฯ ได้พัฒนาอย่างมากในด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม มีพระภิกษุสามเณรสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคในนามวัดปากน้ำเป็นจำนวนมาก และการปฏิบัติภาวนาวิชชาธรรมกาย ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านได้ค้นพบนำกลับมาอีกครั้ง ก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานที่ปฏิบัติ คือ หอเจริญวิปัสสนาเป็นเอกเทศ และมีผู้เข้าปฏิบัติเป็นจำนวนมากทุกวัน

งานศึกษา พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๔๙๒ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดปากน้ำ พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๔๙๗ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรฯ พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดปากน้ำ พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๗ เป็นผู้อำนวยการตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๗ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นรองแม่กองบาลีสนามหลวง รูปที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นแม่กองบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นกรรมการ การศึกษาของคณะสงฆ์

งานเผยแผ่ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นรองแม่กองงานพระธรรมฑูต รูปที่ ๒ และเป็นรองประธานคณะพระธรรมจาริก รูปที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นประธานคณะพระธรรมจาริก

งานพิเศษ - เป็นองค์สังคีติการกคณะสงฆ์ไทย ไปร่วมประชุมปฏิบัติงานสังคายนาพระไตรปิฎก ที่ประเทศพม่า - เป็นประธานมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ. - เป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดหาทุนสร้างพุทธมณฑล ฝ่ายสงฆ์ - เป็นกรรมาธิการแห่งสังคีติการกสงฆ์ ในการสังคายนาพระธรรมวินัย - ตรวจชำระพระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติ - เป็นกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ ฝ่ายบรรพชิต - เป็นคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน ก่อสร้างวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล - เป็นกรรมการมูลนิธิพุทธสถาน เชียงใหม่

สมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิโมลี พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเวที พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรเวที พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ พระธรรมปัญญาบดี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ในวาระครบแห่งชนมายุ 81 ปี เวียนมาถึงในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พุทธศักราช 2549 นี้ กว่า 61 พรรษายุกาล ที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พระมหาเถระผู้มุ่งอุทิศชีวิตในพระพุทธศาสนา ด้วยภูมิรู้และภูมิธรรมที่สั่งสมอบรม ด้วยวิริยะอุตสาหะมาแล้วด้วยดี เพื่อรับธุระในงานพระศาสนาและการคณะสงฆ์ไทย ให้ยังคุณูปการเป็นเอนกประการ ยังประโยชน์ตนและเกื้อกูลแก่ชาวโลก ด้วยหลักธรรมคำสั่งสอนแห่งพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจากร่มเงาแห่งคุณธรรมในพระเดชพระคุณสมเด็จฯ จึงเป็นทั้งแบบอย่างและที่พึ่งอันงดงามแห่งศิษยานุศิษย์ทั้งมวลด้วยความเคารพบูชายิ่ง

โดย ดุสิตา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010789334774017 Mins