การคบมิตร 1

วันที่ 27 มค. พ.ศ.2546

 

 

ถ้าใจใสซื่อต่อกัน ถึงจะอยู่คนละฝั่งทะเล
ก็เหมือนอยู่ใกล้ชิดกัน
ถ้าใจคิดร้ายต่อกัน ถึงจะอยู่ใกล้ชิดกัน
ก็เหมือนอยู่คนละฝั่งทะเล

 

ชวนหังสชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๘๑๔